Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 371532-2021

22/07/2021    S140

Rumänien-Bukarest: Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen

2021/S 140-371532

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 117-308347)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Engie România S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13093222
Postanschrift: Bulevardul Mărășești nr. 4-6
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040251
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Bogdan Opriș
E-Mail: roxana.ciupag@ro.engie.com
Telefon: +40 749692533
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.engie.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lucrări de terasamente generate de intervențiile de urgență pentru remedierea defectelor și anomaliilor la elementele sistemelor de distribuție a gazelor naturale

Referenznummer der Bekanntmachung: 13093222/2021/83BAML
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord-cadru – lucrari de terasamente generate de interventiile de urgenta pentru remedierea defectelor si anomaliilor la elementele sistemelor de distributie a gazelor naturale.

Prezenta procedura are ca lucrarile descries in caietul de sarcini, fiind impartita pe 12 loturi, dupa cum urmeaza:

— lot 1 – DRD Bucuresti – Bucuresti sector 1, 2 si localitati din jud. Ilfov;

— lot 2 – DRD Bucuresti – Bucuresti sector 3, 4 si localitati din jud. Calarasi, Ialomita si Giurgiu;

— lot 3 – DRD Bucuresti – Bucuresti – sector 5, 6 si localitati din jud. Ilfov, Giurgiu si Dambovita;

— lot 4 – DRD Est – jud. Buzau, Vrancea;

— lot 5 – DRD Est – jud. Ialomita, Calarasi;

— lot 6 – DRD Est – jud. Galati, Braila, Constanta;

— lot 7 – DRD Vest – jud. Arges, Valcea;

— lot 8 – DRD Vest – jud. Olt, Dolj si localitati din jud. Teleorman;

— lot 9 – DRD Vest – jud. Gorj;

— lot 10 – DRD Centru – jud. Prahova;

— lot 11 – DRD Centru – jud. Brasov, Covasna;

— lot 12 – DRD Centru – jud. Dambovita.

Nota: componenta loturilor (descrierea localitatilor, zonelor) se regaseste in anexa la caietul de sarcini.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puţin 20 de zile înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, entitate contractanta contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solicitări de clarificari în a 11-a zi înainte de termenul-stabilit pentru depunerea ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/07/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 117-308347

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea tehnică şi profesională
Anstatt:

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Cerinta 1 pentru toate loturile: ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat si dus la bun sfarsit* in ultimii cinci ani** lucrari in domeniul infrastructura rutiera.

*) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.

**) ultimii cinci ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor.

Loturile: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Proportia de subcontractare. Cerinta 3 pentru toate loturile: ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

Loturile: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diplome de studii si calificari profesionale. Cerinta 2 pentru toate loturile: ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de urmatorul personal: 1 persoana responsabil SSM/lot (conform HG 300/2.3.2006), absolvent al unui curs de calificare in domeniul sanatatii si securitatii in munca. Pentru responsabilul SSM documentul justificativ il reprezinta dovada absolvirii cursului de calificare in domeniul sanatatii si securitatii in munca. Nota: persoanele nominalizate pe fiecare lot in parte trebuie sa fie diferite intre ele.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV – Sectiunea C, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiarul, tipul lucrarilor realizate, perioada de executie a lucrarilor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii/entitatii contractante, de catre ofertantii care prezinta oferte admisibile la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: doc./recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau PV de receptie pe obiect si/sau PV receptie la terminarea lucrarilor si/sau PV receptie finala si/sau doc. constatatoare emise de autorit. contract. si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pt. confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Daca un grup de op ec depune o oferta comuna, cerinta se dem. prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea capacit tehnica acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii;

(b) doc. transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Doc. prezentate tb. sa indice concret care sunt resursele oc. prezentate tb. sa indice concret care sunt resursele (materiale/umane/tehnice/financiare/etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii ctr sau se va afla in imposib. derularii ctr., tipul acestor doc fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Aceste doc. vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in cond legii;

(c) doc./recomandari emise de benef. lucrarilor si/sau PV receptie pe obiect si/sau PV receptie la terminarea lucrarilor si/sau PV receptie finala si/sau doc. constatatoare emise de autorit. contract. si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elem necesare pt. confirmarea indepl. cerintei de capacit. teh. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de catre ofertantii care prezinta oferte admisibile la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea entitatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza”, si partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. In situatia in care ofertantul indeplineste cerinta de capacitate tehnica si profesionala utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea C „Informații privind utilizarea capacității altor entități”. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de acord de subcontractare din documentatia de atribuire. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in:

— partea II „Informatii referitoare la operatorul economic” – sectiunea A „Informatii privind operatorul economic” si B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”;

— partea III „Motive de excludere”;

— partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor”;

— partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si procentul aferent prestatiilor. Nota: utilizarea unor resurse umane (personal) cerute la nivelul caietului de sarcini care nu sunt angajati ai ofertantului/ofertantului asociat sunt considerati subscontractanti, urmand a fi prezentat DUAE si toate documentele ce reies din prezenta documentatie pentru subcontractant. Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator vor completa DUAE – „Criteriile de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit numele persoanei, pozitia pentru care este nominalizat si modul concret de indeplinire a cerintelor. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei de personal, tertul va avea si calitatea de subcontractant. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor care prezinta oferte admisibile la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa aplicarea criteriului de atribuire, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: documentul care atesta abolvirea cursului de perfectionare/specializare; documente din care reiese modalitatea de dispunere de personalul invocat (contract de munca/acord de angajare/contract de prestare servicii – caz in care devin incidente prevederile legate de subcontractare.

muss es heißen:

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Cerinta 1 pentru toate loturile: ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat si dus la bun sfarsit* in ultimii cinci ani** lucrari in domeniul infrastructura rutiera.

*) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.

**) ultimii cinci ani se raporteaza la termenul-limita de depunere a ofertelor.

Loturile: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Proportia de subcontractare. Cerinta 3 pentru toate loturile: ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

Loturile: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diplome de studii si calificari profesionale. Cerinta 2 pentru toate loturile: ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de urmatorul personal: 1 persoana responsabil SSM/lot (conform Legii 319/2006 si a normelor de aplicare ale acesteia), absolvent al unui curs de calificare in domeniul sanatatii si securitatii in munca. Pentru responsabilul SSM documentul justificativ il reprezinta dovada absolvirii cursului de calificare in domeniul sanatatii si securitatii in munca. Nota: persoanele nominalizate pe fiecare lot in parte trebuie sa fie diferite intre ele.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse: ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV – Sectiunea C, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiarul, tipul lucrarilor realizate, perioada de executie a lucrarilor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii/entitatii contractante, de catre ofertantii care prezinta oferte admisibile la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: doc./recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau PV de receptie pe obiect si/sau PV receptie la terminarea lucrarilor si/sau PV receptie finala si/sau doc. constatatoare emise de autorit. contract. si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pt. confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Daca un grup de op. ec. depune o oferta comuna, cerinta se dem. prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea capacit. tehnica acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii;

(b) doc. transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Doc prezentate tb. sa indice concret care sunt resursele oc. prezentate tb. sa indice concret care sunt resursele (materiale/umane/tehnice/financiare/etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii ctr. sau se va afla in imposib. derularii ctr., tipul acestor doc fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Aceste doc. vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in cond legii;

(c) doc./recomandari emise de benef. lucrarilor si/sau PV receptie pe obiect si/sau PV receptie la terminarea lucrarilor si/sau PV receptie finala si/sau doc. constatatoare emise de autorit. contract. si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elem necesare pt. confirmarea indepl. cerintei de capacit. teh. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de catre ofertantii care prezinta oferte admisibile la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea entitatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza”, si partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. In situatia in care ofertantul indeplineste cerinta de capacitate tehnica si profesionala utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea C „Informații privind utilizarea capacității altor entități”. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de acord de subcontractare din documentatia de atribuire. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in:

— partea II „Informatii referitoare la operatorul economic” – sectiunea A „Informatii privind operatorul economic” si B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”;

— partea III „Motive de excludere”;

— partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor”;

— partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si procentul aferent prestatiilor. Nota: utilizarea unor resurse umane (personal) cerute la nivelul caietului de sarcini care nu sunt angajati ai ofertantului/ofertantului asociat sunt considerati subscontractanti, urmand a fi prezentat DUAE si toate documentele ce reies din prezenta documentatie pentru subcontractant. Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator vor completa DUAE – „Criteriile de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit numele persoanei, pozitia pentru care este nominalizat si modul concret de indeplinire a cerintelor. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei de personal, tertul va avea si calitatea de subcontractant. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor care prezinta oferte admisibile la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa aplicarea criteriului de atribuire, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: documentul care atesta abolvirea cursului de perfectionare/specializare; documente din care reiese modalitatea de dispunere de personalul invocat (contract de munca/acord de angajare/contract de prestare servicii – caz in care devin incidente prevederile legate de subcontractare.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Indreptare eroare act normativ invocat pentru responsabil SSM.