Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 371542-2021

22/07/2021    S140

Rumänien-Reșița: Bauaufsicht

2021/S 140-371542

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.C. Aquacaraș S.A.
Nationale Identifikationsnummer: R 16868757
Postanschrift: Piața Republicii nr. 7
Ort: Reșița
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Postleitzahl: 320026
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ludovic-Leonard Braun
E-Mail: braunleonard@yahoo.com
Telefon: +40 255212458
Fax: +40 255214421
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aquacaras.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124863
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Asistență tehnică pentru supravegherea lucrărilor din cadrul proiectului „Fazarea proiectului modernizarea infrastructurii cu apă și apă uzată în județul Caraș-Severin”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16868757_2021_PAAPD1308480
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului „Fazarea proiectului modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin”.

Note:

1. Număr de zile până la care operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor: 19;

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare:

— 25 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, pentru solicitările de clarificări transmise cu minimum 34 de zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— 11 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, pentru solicitările de clarificări transmise cu minimum 19 zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 900 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71311000 Beratung im Tief- und Hochbau
71313000 Umwelttechnische Beratung
71356200 Technische Hilfe
71521000 Baustellenüberwachung
71800000 Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Hauptort der Ausführung:

Mun. Reșița, Mun. Caransebeș, Loc. Bocșa, Loc. Oțelu Roșu, Loc. Băile Herculane, Loc. Oravița, Loc. Anina, Loc. Moldova Nouă

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului îl reprezinta prestarea serviciilor de Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului „Fazarea Proiectului Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș-Severin”:

Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrărilor

A.1 Activități în faza pre-construcţie

A.2 Activități în perioada de mobilizare a Antreprenorilor de lucrări

A.3 Activități în faza de execuție

A.4 Activități în faza de recepție la terminarea lucrărilor

A.5 Activități în Perioada de Garanție

A.6 Activități la finalizarea contractelor de lucrări.

Prestatorul va presta serviciile aferente contractului în conformitate cu cerințele impuse prin documentația de atribuire.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 26
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

OUG nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate în perioada de programare 2007-2013, finanțate prin fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința 1: Ofertanții în nume propriu sau în asociere, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale", Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale", Secțiunea C "Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale"

Înainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entității Contractante, următoarele documente edificatoare care probează/ confirmă neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atât pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cât și pentru subcontractant/terț susținător declarați în ofertă:

— Cazierul judiciar al operatorului economic

— Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Notă: se vor prezenta caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10 % din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală,

— Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situația obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF și certificat de atestare fiscală privind situația obligațiilor de plată către bugetul local, din care sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora; Certificatele se vor prezenta pentru toate punctele de lucru și sediile principale și secundare pentru care exista obligații fiscale,

— Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, valabile la data prezentării (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autoritățile competente ale tarii de origine, prin care să dovedească faptul că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul de stat și local, în conformitate cu legislația țării de rezidență a operatorului economic sau a țării în care acesta este stabilit,

— certificate, caziere, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016

— alte documente edificatoare, după caz.

NOTE:

1. Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile în cap. VI.3) Informații suplimentare.

2. Neprezentarea DUAE odată cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

3. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.177, 178, 180 se va accepta o declarație pe propria răspundere, conform art.181 alin. (3) din Legea nr. 99/2016.

4. Entitatea contractantă, conform art.184 din Legea nr. 99/2016, nu va exclude din procedură ofertanții aflați în oricare dintre situațiile prevăzute la art.177, 178 și 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, dacă aceștia prezintă dovezi prin care arată că măsurile luate sunt suficiente pentru a-și demonstra în mod concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

5. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plătii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.

6. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 RON.

7. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce privește situația personală a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente care emit documente de natura celor cerute.

Cerința 2: Ofertanții în nume propriu sau în asociere, terții susținători și subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situațiile de conflict de interese prevazute la art. 72 și 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Secțiunea C "Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale". Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător va prezenta Formularul nr. 4 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul Entității Contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Director General - Filipescu Gheorghe

Director General Adjunct - Mutu Viorel

Director Comercial - Stănoiu Ștefan

Director Economic - Irimia Luminița

Director de program SCADA, GIS, Dispecerat, IT - Dobra Flavius

Director Tehnic Operațional - Burneci Nicolae

Șef Serviciu Juridic - Petrișor Gabriela

Manager Proiect UIP - Basaraba Daniel

Manager Contracte UIP - Mita Rodin

Manager Financiar UIP - Chita-Sporea Florentina

Consilier Juridic - Păcurariu Ovidiu

Inginer UIP - Stîngu Ion

Expert Achiziţii Publice - Braun Leonard

Expert Achiziţii Publice - Cristescu Cristian

Președinte Comisie de evaluare - Braun Leonard

Membru Comisie de evaluare - Chita-Sporea Florentina

Membru Comisie de evaluare - Cristescu Cristian

Membru Comisie de evaluare - Stîngu Ion

Membru Comisie de evaluare - Petrișor Gabriela

Membru de rezervă Comisie de evaluare - Păcurariu Ovidiu

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă ca operatorul economic (ofertant în nume propriu sau în asociere, terț susținător, subcontractant) este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE - "Criterii de selecție" – Secțiunea A. Capacitatea de a corespunde cerințelor.

Înainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entității Contractante, următoarele documente de confirmare în vederea probării celor asumate prin DUAE:

(a) Operatori economici români - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte cel puțin informațiile legate de reprezentanții legali și domeniul/domeniile de activitate. În cazul unei oferte în asociere, autorizarea activităților se va demonstra pentru fiecare asociat în raport cu implicarea în contractul pentru care se depune oferta.

(b) Operatori economici nerezidenți (străini) – documente echivalente, care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara de rezidență, din care să rezulte că domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii; - Certificat de Rezidență Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație, valabile pentru anul calendaristic în curs.

NOTE:

1. Informațiile din certificatele constatatoare trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora, în urma solicitării Entității contractante;

2. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizează operatorul economic (ofertant individual / asociat / subcontractant / terț susținător).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2018, 2019, 2020) a ofertantului trebuie sa fie de cel puțin echivalentul a 6.500.000 Lei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa și prezenta DUAE - "Criterii de selectie" – Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara, de către fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat//terț susținător). La solicitarea entității contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat după evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, în vederea probării celor asumate prin DUAE, următoarele documente doveditoare: - Bilanțurile contabile aferente exercițiilor financiare încheiate pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sau extrase de bilanț înregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala. Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul” și vor fi însoțite, dacă este cazul, de traducere autorizata în limba româna. În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci îndeplinirea cerinței se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. Pentru conversia în RON, dacă situațiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referință publicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv. În cazul în care ofertantul își demonstrează situația economica și financiara invocând și susținerea acordata de către o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al entității respective, completat conform Formularului nr. 12 - Angajament privind susținerea financiara și Formularului nr. 12 A - Declarație terț susținător economic și financiar (din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea angajamentului asumat), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispoziție ofertantului resursele financiare invocate, ținând cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Persoana care asigura susținerea financiară nu trebuie sa se afle în situații care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016. Prin angajamentul ferm, terțul se va angaja ca va răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidara a terțului susținător se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Angajamentul terțului susținător va fi prezentat odată cu DUAE și va fi însoțit de documente transmise de către terțul susținător, din care sa rezulte modul efectiv în care terțul susținător va asigura îndeplinirea angajamentului de susținere. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat după evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Operatorii economici participanți la procedura trebuie să facă dovada experienței similare, respectiv să dovedească faptul că în ultimii 3 ani împliniți la data limită de depunere a ofertelor au prestat și dus la bun sfârșit servicii similare obiectului contractului sau de o complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul acestuia, constând cel puțin în asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor, în valoare cumulată de minim 6.500.000 Lei, lei fără TVA. Serviciile similare pot fi prestate fie într-un contract, fie în maxim trei contracte separate, în domeniul infrastructurii de mediu. NOTE: 1. Perioada ultimilor 3 ani, pentru care se solicită demonstrarea experienței similare, se definește prin raportare la data termenului limită de depunere a ofertelor, fără a fi afectată de eventuale decalări ale termenului limită prevăzut inițial în Anuntul de participare. 2. Prin ”servicii duse la bun sfârșit” se înțelege: - Servicii recepționate parțial; SAU - Servicii recepționate la sfârșitul prestării. 3. Prin ”infrastructură de mediu” se înțelege: - infrastructură de apă / apă uzată; - infrastructură de management al deșeurilor; - infrastructură din domeniul amenajări și construcții hidrotehnice.

Proportia de subcontractare Informații privind partea/părțile din contract pe care operatorul economic urmează să le subcontracteze: Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/părți din contract. Ofertantul va preciza partea/părțile din contract care urmează să fie îndeplinite de subcontractanti și datele de identificare ale subcontractantilor propuși. Ofertantul va completa câmpurile corespunzătoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propuși nu trebuie sa se afle în situația prevazuta de art. 72,73, 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE - "Criterii de selecție" - Secțiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala În cazul ofertelor prezentate de operatori economici în asociere, fiecare membru al asocierii va completa DUAE în mod distinct. Operatorii economici care se bazează pe capacitățile altor entități (terți susținători, subcontractanti) vor completa și prezenta un DUAE propriu și câte un DUAE distinct pentru fiecare dintre entitățile pe ale căror capacități care se bazează. La solicitarea entității contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat după evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, în vederea probării celor asumate prin DUAE, următoarele documente doveditoare: - Copii ale contractelor, procese verbale de predare-primire, documente constatatoare emise de beneficiari, recomandări etc. În cazul contractelor semnate în alta moneda, conversia în RON se va face luând în considerare cursul de referință publicat de Banca Națională a României pentru ziua semnării contractului. În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci îndeplinirea cerinței privind "experienta similara” se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnica și profesionala invocând și susținerea acordata de către o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al autorității respective, completat conform Formularului nr. 11 - Angajament privind susținerea tehnică și profesională - a ofertantului/grupului de operatori economici și Formularului 11A – Declarație terț susținător tehnic și profesional (din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea angajamentului asumat), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispoziție ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate, ținând cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Persoana care asigura susținerea tehnică nu trebuie sa se afle în situații care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016. Prin angajamentul ferm, terțul se va angaja ca va răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publica. Răspunderea solidara a terțului susținător se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Angajamentul terțului susținător va fi prezentat odată cu DUAE și va fi însoțit de documente transmise de către terțul susținător, din care sa rezulte modul efectiv în care terțul susținător va asigura îndeplinirea angajamentului de susținere. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat după evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire.

Subcontractantii vor completa DUAE si se vor prezenta Formularul 9 - Informații despre subcontractanti și acordul/acordurile de subcontractare – Formular 9 A. va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, conținând denumirea subcontractantilor, specializarea acestora și activitățile care urmează a fi prestate de către subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale și umane ale subcontractantilor declarați se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/08/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/12/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/08/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Operatorii economici au obligația de a transmite oferta și DUAE, numai în format electronic, până la data și ora limită de depunere a ofertelor, semnate cu semnătură electronică. Numai operatorii înscriși în SEAP pot depune oferta. Solicitările de clarificări și răspunsurile la solicitări se transmit în SEAP cu semnătură electronică. Entitatea contractanta poate solicita ofertanților pe durata desfășurării procedurii să depună toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr.99/2016.

2. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE creat, prin exportarea / importarea cu extensia .xml sau prin tiparirea / salvarea acestuia, direct din aplicație; astfel, DUAE va fi depus si in format PDF semnat electronic.

3. Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP, la Secțiunea ”Documentație și Clarificări” din cadrul anunțului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitătilor de clarificare adresate prin alte modalități de comunicare. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificare în legătură cu Documentația de atribuire, operatorii economici trebuie să se înregistreze în SEAP (e-licitatie.ro): - ca operator economic; - ca participant la procedura de atribuire.

4. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebări”), un termen de răspuns, de regula de cel mult trei zile lucrătoare. Operatorii economici vor transmite răspunsurile / clarificările și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), integral în secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnătură electronică.

5. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achiziției, ofertantul are dreptul și obligația de a prezenta inițial doar documentul unic european (DUAE). Prin acest document se confirma ca sunt îndeplinite cerințele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentația de atribuire. Se vor completa ulterior documentele după cum urmează: - ofertantul are obligația de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirma îndeplinirea cerințelor de calificare atunci când primește din partea entității contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Acest termen nu va fi mai mic de 3... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: S.C. Aquacaraș S.A. – Serviciul juridic
Postanschrift: Str. Fântânilor nr. 1
Ort: Reșița
Postleitzahl: 320060
Land: Rumänien
E-Mail: office@aquacaras.ro
Telefon: +40 255212458
Fax: +40 255214421
Internet-Adresse: www.aquacaras.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/07/2021