Dienstleistungen - 372078-2020

07/08/2020    S152

Polen-Kołobrzeg: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 152-372078

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Kołobrzeg, Urząd Miasta Kołobrzeg
Postanschrift: ul. Ratuszowa 13
Ort: Kołobrzeg
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 78-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Pytel
E-Mail: przetargi@um.kolobrzeg.pl
Telefon: +48 943551500

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kolobrzeg.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=1416
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz na nieruchomościach w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gosp...

Referenznummer der Bekanntmachung: BZ.271.16.2020.II
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 16 944 444.44 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513100 Hausmüllbeseitigung
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

miasto Kołobrzeg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz na nieruchomościach w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej położonych na obszarze gminy Miasto Kołobrzeg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas realizacji dodatkowego odbioru odpadów komunalnych poza harmonogramem / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji na zgłoszenie dotyczące dostawienia/zamiany pojemników / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 16 944 444.44 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

a) jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

b) jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dział VII transportujący odpady, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.); wpis zezwalający na transport odpadów winien obejmować co najmniej następujące kody odpadów: opakowania z papieru i tektury 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02, opakowania z metali 15 01 04, opakowania wielomateriałowe 15 01 05, zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06, opakowania ze szkła 15 01 07, zużyte opony 16 01 03, makulatura 20 01 01, szkło 20 01 02, odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08, urządzenia zawierające freony 20 01 23, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 35, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 20 01 36, tworzywa sztuczne 20 01 39, metale 20 01 40, inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie 20 01 99, odpady ulegające biodegradacji 20 02 01, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01, odpady wielkogabarytowe 20 03 07, odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki opisane w pkt 1 zostaną spełnione, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał wpis do właściwego rejestru wymienionego w lit. a oraz co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał wpis do właściwego rejestru wymienionego w lit. b, przy czym nie jest wymagane, aby każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiadał wpisy do obu rejestrów wskazanych w lit. a i b.

Uwaga!

— Zamawiający wymaga, aby zakres realizacji umowy przez poszczególnych Wykonawców (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) odpowiadał zakresowi uprawnień – spośród uprawnień wskazanych w rozdziale VI ust. 3 pkt 1, lit. a i b – których posiadaniem wykazali się na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

— Oznacza to, że w ww. zakresie dany Wykonawca (wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) może realizować umowę jedynie w zakresie, w jakim wykazał się posiadaniem stosownych uprawnień na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową na kwotę minimum: 1 000 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony na całkowitą sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez co najmniej jednego Wykonawcę w całości w zakresie wymienionym w lit. a oraz co najmniej jednego Wykonawcę w całości w zakresie wymienionym w lit. b, przy czym nie jest wymagane, aby każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełniał oba warunki wymienione w lit. a i b.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę;

b) dysponuje lub będzie dysponował narzędziami i wyposażeniem umożliwiającymi wykonanie zamówienia publicznego;

c) wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zatrudniał minimum określoną liczbę osób;

d) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie objętym zamówieniem.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca wykaże:

a) że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Aa. minim. 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, co najmniej 10 000 Mg rocznie, o wartości minimum 2 000 000,00 PLN (brutto); oraz

Ab. minim. 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon o łącznej masie odebranych odpadów w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, co najmniej 200 Mg rocznie, o wartości minimum 50 000,00 PLN (brutto).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez co najmniej jednego Wykonawcę w całości w zakresie wymienionym w lit. aa oraz co najmniej jednego Wykonawcę w całości w zakresie wymienionym w lit. ab, przy czym nie jest wymagane, aby każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełniał oba warunki wymienione w lit. aa i ab;

b) że dysponuje lub będzie dysponował narzędziami i wyposażeniem umożliwiającymi odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej:

Ba. pięcioma pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych; oraz

Bb. dwoma pojazdami min. 2-komorowymi przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; oraz

Bc. dwoma pojazdami typu HDS – długość ramienia min. 9 m, udźwig min. 1,7 Mg; oraz

Bd. dwoma pojazdami typu hakowiec do odbioru odpadów bez frakcji kompaktującej; oraz

Be. jednym pojazdem z funkcją mycia pojemników; oraz

Bf. dwoma ciągnikami z przyczepą przystosowaną do osobnego odbioru odpadów wielkogabarytowych, osobno zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, osobno opon o ładowności min. 4 Mg. Wymagania techn. dotyczące pojazdów, o których mowa powyżej, i ich wyposażenia szczegółowo określono w SIWZ w cz. III – opis przedmiotu zamówienia w rozdziale IV pkt 4 ppkt. 1–15;

Bg. bazą magazynowo-transportową, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z dnia 25 stycznia 2013 r. poz. 122), tj.: w § 2 ww. rozporządzenia (szczegółowy opis w SIWZ r. VI pkt 3. ppkt 3 lit b. bg;

c) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, średnie roczne zatrudnienie wynosiło: minimum 23 osób w tym min. 1 osoba na stanowisku kierowniczym.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

d) że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie objętym zamówieniem, tj.:

Da. co najmniej dziesięcioma kierowcami pojazdów – osobami uprawnionymi do kierowania pojazdem do odbioru odpadów komunalnych, posiadającymi prawo jazdy kategorii C zgodnie z ust. Prawo o ruchu drogowym oraz minimum 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi pojazdu do odbierania odpadów komunalnych; a także

Db. co najmniej jednym kierowcą posiadającym uprawnienie do prowadzenia ciągnika z przyczepą do 4 Mg; oraz

Dc. co najmniej jednym pracownikiem, który z ramienia Wykonawcy będzie kierować i nadzorować realizacje przedmiotu zamówienia, legitymującym się wykształceniem wyższym technicznym z co najmniej 1-rocznym doświadczeniem w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponowaniu taboru samochodowego w procesach logistycznych związanych z odbieraniem odpadów komunalnych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zostały określone w SIWZ, zwłaszcza w części II – wzorze umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy. Warunki zmiany umowy wskazano w części II SIWZ – wzorze umowy § 10 oraz oraz § 10.1.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/09/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/09/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13, POLSKA.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego.

3. W związku z wprowadzonym ograniczeniem funkcjonowania UMK otwarcie ofert w postępowaniu nastąpi online. Link w I cz. SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

III–IV kwartał 2023 roku

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca załączy do wypełnionego formularza oferty – zał. nr 1 do SIWZ:

1) oświadczenie (oś.) w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. W cz. IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oś. dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.

1a. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oś. w formie JEDZ, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oś. to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oś. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców w zakresie, w którym potwierdza ich spełnianie.

1b. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także oś. w formie JEDZ, o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów.

1c. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzieleniu zamówienia;

2) dowód wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości wskazanej w SIWZ w rozdziale XII;

3) tabela cenowa stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów szczegółowo określonych w SIWZ w rozdziale VIII pkt 2 ppkt potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG ...;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego ...;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS ...;

4) informacji banku lub ...;

5) dokumentu ubezpieczenia w zakresie ...;

6) wykazu usług ...;

7) wykazu osób ...;

8) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia ...;

9) wpisu do rejestru działalności regulowanej ...;

10) informacji o wpisie do rejestru/odpis z rejestru/dokumenty potwierdzające wpis do rejestru podmiotów ...;

11) wykazu narzędzi i wyposażenia ...;

12) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy ...;

13) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków ...;

14) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania ...;

15) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych ...;

— szczegóły w SIWZ.

3. Sekcja IV.2.6 – za 2 miesiące należy przyjąć 60 dni.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, na stronie (www.kolobrzeg.pl), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

6. Szczegółowe informacje o zamówieniu znajdują się w SIWZ na stronie (http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=1416).

7. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Sposób złożenia oferty, forma złożenia dokumentów oraz zasady komunikacji wskazano w SIWZ w rozdziałach: I, II, VII, XV, XIX.

9. Wymagania dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały opisane w części I SIWZ w rozdziale VIII pkt 4.

10. Oferta powinna być sporządzona w postaci elektronicznej (zaleca się format danych .pdf) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/08/2020