Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 373025-2022

11/07/2022    S131

Bulgarie-Sofia: Mobilier et équipements divers

2022/S 131-373025

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: RAYON "LYuLIN"
Numéro national d'identification: 0006963270652
Adresse postale: bul. ZAHARI STOYaNOV No. 15
Ville: gr. Sofiya
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 1336
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Vasil Nikolov
Courriel: vasil.nikolov@lyulin.bg
Téléphone: +359 29237240
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lyulin.bg/
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/27287
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

"Доставка и монтаж на мебели и оборудване за обзавеждане на две детски градини находящи се в гр. София, район „Люлин“ по обособени позиции

II.1.2)Code CPV principal
39150000 Mobilier et équipements divers
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Настоящата обществена поръчка включва проектиране, изработка, доставка  и монтаж на мебели  и  доставка и монтаж на ел. уреди  за  обособяване на подходяща среда за функционирането на детските градини.

забележка: един участник може да депозира оферта само по една обособена позиция

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 338 499.45 BGN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

„Доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на нова сграда към ДГ №47 “Незабравка“

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39150000 Mobilier et équipements divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description des prestations:

Мебелите и/или оборудването трябва да бъдат нови, неупотребявани и да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация по време на ползването им.

     Мебелите следва да са придружени с документ за технически тест от 2022г., от който да е видно, че материала, от който са изработени, отговаря на      минималните изисквания. Документа се прилага към техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Мебелите и/или оборудването трябва да отговарят на Европейските стандарти за качество или еквивалентни и да бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати.

Мебелите и/или оборудването  да са безопасни, удобни за ползване, функционални, ергономични и с добър съвременен дизайн. Да може да бъдат нивелирани, за да се компенсират неравности по пода и стените на помещенията, в които се монтират. Да може да се разглобяват и сглобяват без загуба на качествата им. Мебелите  и/или оборудването не трябва да променят цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно, да са устойчиви срещу драскане и изгаряне. Всички механизми, като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи, пружини и др., да осигуряват многогодишна безпроблемна работа.

В случай, че не е възможен ремонт  изпълнителят се задължава да извърши подмяна на конкретната мебел или на неработещата част от нея в срок от 10 (десет) работни дни от предаването й и/или на неработещата част за ремонт.

В цената се включват всички разходи по доставката и монтажа, включително и разходите за транспорт, разтоварване и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да разработи и представи на Възложителя за одобрение  проект / визуализация на всеки един от артикулите включени в предмета на обособената позиция.  Разработения проект / визуализация следва да съдържа информация за размери, цвят и материали на продукта.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Техническо предложение / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

„Доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на нова детска градина на територията на СО район „Люлин“

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39150000 Mobilier et équipements divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description des prestations:

Мебелите и/или оборудването трябва да бъдат нови, неупотребявани и да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация по време на ползването им.

     Мебелите следва да са придружени с документ за технически тест от 2022г., от който да е видно, че материала, от който са изработени, отговаря на      минималните изисквания. Документа се прилага към техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Мебелите и/или оборудването трябва да отговарят на Европейските стандарти за качество или еквивалентни и да бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати.

Мебелите и/или оборудването  да са безопасни, удобни за ползване, функционални, ергономични и с добър съвременен дизайн. Да може да бъдат нивелирани, за да се компенсират неравности по пода и стените на помещенията, в които се монтират. Да може да се разглобяват и сглобяват без загуба на качествата им. Мебелите  и/или оборудването не трябва да променят цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно, да са устойчиви срещу драскане и изгаряне. Всички механизми, като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи, пружини и др., да осигуряват многогодишна безпроблемна работа.

В случай, че не е възможен ремонт  изпълнителят се задължава да извърши подмяна на конкретната мебел или на неработещата част от нея в срок от 10 (десет) работни дни от предаването й и/или на неработещата част за ремонт.

В цената се включват всички разходи по доставката и монтажа, включително и разходите за транспорт, разтоварване и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да разработи и представи на Възложителя за одобрение  проект / визуализация на всеки един от артикулите включени в предмета на обособената позиция.  Разработения проект / визуализация следва да съдържа информация за размери, цвят и материали на продукта.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Техническо предложение / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 057-148684
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 49863
Lot nº: 1
Intitulé:

"Доставка и монтаж на мебели и оборудване за обзавеждане на две детски градини находящи се в гр. София, район „Люлин“ по обособени позиции, Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на мебели и оборудв

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Numéro national d'identification: 128049011
Adresse postale: ул."Граф Игнатиев" №.52
Ville: с. Кукорево
Code NUTS: BG България  / Bulgaria
Code postal: 8673
Pays: Bulgarie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 340 000.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 338 499.45 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. Витоша № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: delovodstvo@cpc.bg
Téléphone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022