Fournitures - 373029-2022

11/07/2022    S131

България-София: Периферни устройства

2022/S 131-373029

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Национален регистрационен номер: 000670680
Пощенски адрес: ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №15
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1504
Държава: България
Лице за контакт: Диана Ангелова-Найденова
Електронна поща: op@admin.uni-sofia.bg
Телефон: +359 2/9308541
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.uni-sofia.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1146
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Покана 12.6 Доставка на скенери, принтери, МФУ и копирни машини

II.1.2)Основен CPV код
30232000 Периферни устройства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

На основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви отправяме настоящата покана да представите Вашата оферта за доставка на компютърно оборудване и офис техника, съгласно приложените към настоящата покана технически параметри и бройки.

Оферта се подава за всички конфигурации в съответната обособена позиция.

 В отговор на поканата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по рамковото споразумение трябва да следва приложените по процедурата образци и да се съобрази с посочените от Възложителя срокове и определени прогнозни стойности.

Оферта се подава за всички артикули в съответната обособена позиция. Участник, чиято оферта не съдържа предложение за всички артикули по съответната обособена позиция, ще бъде отстраняван от участие във ВКИ на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от  ЗОП.

Критерий за възлагане - „най-ниска цена“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 9 854.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30232000 Периферни устройства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

На основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви отправяме настоящата покана да представите Вашата оферта за доставка на компютърно оборудване и офис техника, съгласно приложените към настоящата покана технически параметри и бройки.

Оферта се подава за всички конфигурации в съответната обособена позиция.

 В отговор на поканата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по рамковото споразумение трябва да следва приложените по процедурата образци и да се съобрази с посочените от Възложителя срокове и определени прогнозни стойности.

Оферта се подава за всички артикули в съответната обособена позиция. Участник, чиято оферта не съдържа предложение за всички артикули по съответната обособена позиция, ще бъде отстраняван от участие във ВКИ на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от  ЗОП.

Критерий за възлагане - „най-ниска цена“.

Отварянето, разглеждането и оценяването на офертите в ЦАИС ЕОП се извършва при условията на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и по реда на чл. 61, ал. 1 от ППЗОП.

Подробна информация за вид, количество артикули и максимална прогнозна стойност е представена в Техническата спецификация по позицията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 085-219138
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 49879
Наименование:

Покана 12.6 Доставка на скенери, принтери, МФУ и копирни машини

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
01/07/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЛИРЕКС БГ ООД
Национален регистрационен номер: 121057952
Пощенски адрес: МЛАДОСТ 3 бл.306 вх.2
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1712
Държава: България
Електронна поща: office@lirex.bg
Телефон: +359 29691691
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 10 666.60 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 9 854.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/07/2022