Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 37312-2022

Ongereviseerde computervertaling

24/01/2022    S16

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Aanbrengen van verharding

2022/S 016-037312

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadres: Adam-Riese-Straße 11-13
Plaats: Frankfurt Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 60327
Land: Duitsland
Contactpersoon: Kreuzmann, Gabriele
E-mail: mathias.m.weege@deutschebahn.com
Telefoon: +49 3029756705
Fax: +49 3029755740
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Complex ESTW S 1 Noord, belangrijkste werkzaamheden

Referentienummer: 21FEI52863
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45236000 Aanbrengen van verharding
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34944000 Wisselverwarmingssysteem
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
45234160 Maken van bovenleidingen
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
45312200 Installeren van inbraakalarmsystemen
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Voorbereidende maatregelen — Bouwopruiming, civieltechnische werken en heruitzettingswerkzaamheden voor kabels, heien, herstel van bovenbouwen met flexibele verwarmingssystemen en elektrische rails, bouw van draagmuur in Birkenwerder, detectiesystemen, nieuwe aanleg van dienstbaanverlichting

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 08/10/2021
Einde: 30/05/2024
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 215-566895

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 21FEI53863
Benaming:

Complex ESTW S 1 Noord, belangrijkste werkzaamheden

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
01/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Spitzke SE
Postadres: Märkische Allee 39/41
Plaats: Großbeeren
NUTS-code: DE40H Teltow-Fläming
Postcode: 14979
Land: Duitsland
E-mail: elektrotechnik@spitzke.com
Telefoon: +40 33701901300
Fax: +49 33701901310
Internetadres: www.spitzke.com
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Een toelichting over de vraag of en in hoeverre de door de AG aangewezen ingenieursfirma (s) (verbonden naar vennootschapsrecht in de zin van § 18 AktG/relatieve betrekkingen tussen de organen van de inschrijver en het bureau van de ingenieur) of economische afhankelijkheid bestaat/bestaan. In het geval van consortia dient elk lid van het consortium een verklaring in die zin af te leggen.

Toegelaten ingenieursfirma (s):

1. DB Engineering and Consulting GmbH

2.

3.

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor inschrijvingen uit te sluiten van inschrijvers die zijn opgesteld met de hulp van een ingenieursbureau dat door de aanbestedende dienst is gecontracteerd. Hetzelfde geldt wanneer er sprake is van een verhouding van vennootschapsrecht/verhouding of economische afhankelijkheid tussen de inschrijver en het gecontracteerde ingenieursbedrijf.

Vragen in verband met de aanbestedingsstukken of de gunningsprocedure worden tijdig ingediend om de aanbestedende dienst in staat te stellen ten minste zes dagen vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming te antwoorden, rekening houdend met de interne coördinatieprocessen. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om niet binnen zes dagen vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming te antwoorden op vragen die niet tijdig zijn ingediend of op vragen.

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de artikelen 123 en 124 GWB toe te passen.

Indien gebruik wordt gemaakt van een procedure van gunning via onderhandelingen, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen zonder onderhandelingen te openen.

Voor de belangrijkste aanbestede diensten is nog geen besluit tot goedkeuring van de planning genomen.

De gunning van een opdracht wordt momenteel alleen overwogen indien aan deze voorwaarden is voldaan op het tijdstip van de gunning van de opdracht. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan dit leiden tot nietigverklaring van die gunningsprocedure. In dat geval heeft de inschrijver geen recht op vergoeding van de als gevolg daarvan geleden schade.

Belangstellende ondernemingen moeten de aanbestedende dienst melden dat zij belangstelling hebben voor de opdracht (en); voor de opdracht (en) wordt verder geen oproep tot mededinging bekendgemaakt.

Naast de in III.2.1 tot en met III.2.4 bedoelde verklaringen/bewijsstukken vereist de ondernemer de volgende verklaringen/bewijsstukken als voorwaarde voor deelname

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Voor de vordering tot nietigverklaring van de gunning van een opdracht in het kader van een beroepsprocedure geldt een termijn. Er wordt verwezen naar de termijnen van Section 135 (2) GWB. Volgens § 135 (2), tweede volzin, GWB verstrijkt de termijn voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring 30 kalenderdagen na de bekendmaking van de aankondiging van de gegunde opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie. Na het verstrijken van de betrokken termijn kan de ongeldigheid niet meer worden vastgesteld.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/01/2022

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45236000 Aanbrengen van verharding
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
34944000 Wisselverwarmingssysteem
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
45234160 Maken van bovenleidingen
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
45312200 Installeren van inbraakalarmsystemen
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Berlijn

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voorbereidende maatregelen — Bouwopruiming, civieltechnische werken en heruitzettingswerkzaamheden voor kabels, heien, herstel van bovenbouwen met flexibele verwarmingssystemen en elektrische rails, bouw van draagmuur in Birkenwerder, detectiesystemen, nieuwe aanleg van dienstbaanverlichting

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 08/10/2021
Einde: 30/05/2024
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Spitzke SE
Plaats: Großbeeren
NUTS-code: DE40H Teltow-Fläming
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Kabelhulpbridges_techn._Vervaardiging

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

De contractant is in het algemeen verantwoordelijk voor de technische verwerking van verschillende bouwkundige civieltechnische werken en de bouw van de twee hulpkabelbruggen op 6 088 km 26.8, EÜ Dr. Heinrich Byk Straße en km 21.048 EÜ Birkenwerder-Briese. Voor deze twee kabelbruggen is de technische verwerking niet opgenomen in het vermogensbeeld, maar is dit absoluut noodzakelijk. De contractant is verantwoordelijk voor de technische verwerking van de bouwkundige civieltechnische werken en heeft een bijbehorend ingenieursbureau. Voor het aantal op te stellen plannen heeft de contractant een afzonderlijke offerte met passende voorwaarden ontvangen. De inbedrijfstelling van een ander bureau van Ingenieu zou leiden tot extra kosten voor de planning en voor de planningscoördinator van het AN. Om redenen van kosteneffectiviteit is het niet gerechtvaardigd de dienst aan andere exploitanten toe te wijzen.

VII.2.3)Prijsverhogingen