Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 373281-2018

25/08/2018    S163

België-Antwerpen: Werkzaamheden aan intercityspoorwegen

2018/S 163-373281

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INFRABEL - Directie Asset Management - Area North-East
Postadres: Koningin Astridplein 27
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
Contactpersoon: TUC RAIL NV, via het forum Q&A aan het adres van het kopersprofiel
E-mail: ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317900
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst: TR783301 - Verhogen, uitrusten en moderniseren van perrons in diverse stopplaatsen in Area North East

Referentienummer: I-AM (TR)-783301-F06_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234110 Werkzaamheden aan intercityspoorwegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Binnen deze opdracht zullen in 5 stopplaatsen in de area North-East werken worden uitgevoerd.

De opdracht werken binnen deze opdracht bestaat bestaan hoofdzakelijk uit:

 Uitvoeringsstudie per stopplaats, gebruik makend van de in het bestek opgenomen bouwstenen;

 Uitbreken en verwijderen van lage of middelhoge perronboorden en vervangen door verhoogde perronboorden;

 Verwijderen van huidig perronmeubilair;

 Uitbreken van bevloering en afsluitingen;

 Opzoeken en tijdelijk beschermen van kabels;

 Grondverzet;

 (Her)plaatsen van toezichtputten;

 Aanleg van wachtbuizen, buizen en kabels;

 Bevloeringswerken;

 Afwateringswerken;

 Plaatsen van perronmeubilair: schuilhuisjes, zitbanken, dienstregelingsborden, ...

 Plaatsen van perroninstallaties: verlichting, geluidsinstallatie, elektrische installatie, afsluitingen,

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 6 866 265.76 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232452 Afwateringswerkzaamheden
45233250 Aanbrengen van verhardingen, met uitzondering van wegdek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Binnen deze opdracht zullen in 5 stopplaatsen in de area North-East werken worden uitgevoerd.

De opdracht werken binnen deze opdracht bestaat bestaan hoofdzakelijk uit:

 Uitvoeringsstudie per stopplaats, gebruik makend van de in het bestek opgenomen bouwstenen;

 Uitbreken en verwijderen van lage of middelhoge perronboorden en vervangen door verhoogde perronboorden;

 Verwijderen van huidig perronmeubilair;

 Uitbreken van bevloering en afsluitingen;

 Opzoeken en tijdelijk beschermen van kabels;

 Grondverzet;

 (Her)plaatsen van toezichtputten;

 Aanleg van wachtbuizen, buizen en kabels;

 Bevloeringswerken;

 Afwateringswerken;

 Plaatsen van perronmeubilair: schuilhuisjes, zitbanken, dienstregelingsborden, ...

 Plaatsen van perroninstallaties: verlichting, geluidsinstallatie, elektrische installatie, afsluitingen,

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 065-145511
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: TR 783301
Benaming:

Raamovereenkomst - Verhogen, uitrusten en moderniseren van perrons in diverse stopplaatsen van Area North East

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bam Contractors
Postadres: Antoon Van Osslaan 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1120
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 866 265.76 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Er wordt een facultatief bezoek ter plaatse georganiseerd op 28.3.2018 in de namiddag. De plaats van afspraak wordt

Meegedeeld na inschrijving. Modaliteiten: zie het deel “Algemene contractuele bepalingen” van het bestek.

Eventuele vragen over het bestek dienen gesteld te worden, uiterlijk 10 dagen vóór het indienen van de offerte, via het Forum “Vraag antwoord” hernomen in het adres van het

Kopersprofiel.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de

Motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen

En diensten.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/08/2018