Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 374200-2022

11/07/2022    S131

Danemark-Sorø: Services d'action sociale avec hébergement

2022/S 131-374200

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Sjælland
Numéro national d'identification: 29190658
Adresse postale: Alleen 15
Ville: Sorø
Code NUTS: DK02 Sjælland
Code postal: 4180
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Nanna Kaas Lerager
Courriel: naler@regionsjaelland.dk
Téléphone: +45 93566103
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Vikarer til Kofoedsminde – en sikret institution for voksne domsanbragte udviklingshæmmede

Numéro de référence: EMN-2021-08541
II.1.2)Code CPV principal
85311000 Services d'action sociale avec hébergement
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Udbud med forhandling efter Udbudslovens afsnit III om Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, og tilbudsgiver kan derfor ikke påregne, at der gennemføres 1 forhandlingsrunde. Efter prækvalifikationen vil der ikke ske en begrænsning i antallet af tilbud som der skal forhandles.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 146 761 208.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85311000 Services d'action sociale avec hébergement
85000000 Services de santé et services sociaux
85100000 Services de santé
85311200 Services sociaux pour les personnes handicapées
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK02 Sjælland
Lieu principal d'exécution:

Rødby

II.2.4)Description des prestations:

Vikarer til Kofoedsminde – en sikret institution for voksne domsanbragte udviklingshæmmede.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Vikarernes kompetencer / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Leverance og service / Pondération: 30
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 250-664516
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Vikarer til Kofoedsminde

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
05/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VIKAR SPECIALISTEN ApS
Numéro national d'identification: 36488832
Adresse postale: Rødbyvej 2
Ville: Maribo
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Code postal: 4930
Pays: Danemark
Courriel: drift@vikarspecialisten.dk
Téléphone: +45 72300808
Adresse internet: https://vikarspecialisten.dk/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 160 000 000.00 DKK
Valeur totale du marché/du lot: 146 761 208.00 DKK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt udbudsbilag 1, ESPD, med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt udbudsbilag 1, ESPD, med de krævede oplysninger.

Ordregiver vil senest forud for tildeling af kontrakten indhente dokumentation for den formodede vindende tilbudsgivers opfyldelse af mindstekrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet. Som dokumentation for soliditetsgradens og nettoomsætnings størrelse skal

den økonomiske aktør fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

- Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig: Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring,

- Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig: Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring eller revisors reviewerklæring om soliditetsgradens og egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at udfylde og fremsende støtteerklæringen i Kontraktbilag 7 og fremsende når denne efterspørges af Ordregiver. Såfremt den økonomiske aktør baserer sig på andre enheders formåen, skal dokumentation for disse enheders soliditetsgrads og egenkapitals størrelse tilsvarende fremsendes, jf. ovenfor. Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette dokumenteres, hvilket kan ske ved at udfylde og fremsende Kontraktbilag 6 og fremsende når denne efterspørges af Ordregiver. Såfremt den formodede vindende tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dokumentation for alle konsortiedeltagernes soliditetsgrads og egenkapitals størrelse tilsvarende fremsendes, jf.

ovenfor.

Ved »det seneste disponible regnskabsår« forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnerens Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@erst.dk
Téléphone: +45 35291095
Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022