Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 374480-2022

11/07/2022    S131

Pologne-Varsovie: Services immobiliers

2022/S 131-374480

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresse postale: Nowogrodzka 47a
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 00-695
Pays: Pologne
Courriel: przetargi@ncbr.gov.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ncbr.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Autre activité: Nauka i rozwój

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wybór Partnera Strategicznego w przedsięwzięciu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” – budownictwo jednorodzinne

Numéro de référence: 103/22/PU/P52
II.1.2)Code CPV principal
70000000 Services immobiliers
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Nawiązanie współpracy pomiędzy dwoma zamawiającymi, której przedmiotem jest udostępnienie nieruchomości, na której wybudowany zostanie demonstrator innowacyjnego obiektu budowlanego.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Nawiązanie współpracy z Partnerem Strategicznym, w ramach której Partner Strategiczny udostępni własną nieruchomość, na której wybudowany zostanie demonstrator innowacyjnego obiektu budowlanego (obejmującego budownictwo jednorodzinne). Partner Strategiczny będzie pełnił funkcję inwestora w rozumieniu prawa budowlanego, zarządzał wybudowanym obiektem i go utrzymywał, a także składał Zamawiającemu raport o parametrach użytkowych obiektu (np. wydajność energetyczna) oraz umożliwi Zamawiającemu prowadzenie demonstracji obiektu innowacyjnego.

II.2.5)Critères d’attribution
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication:

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej.

Umowa zawarta wyłącznie pomiędzy dwiema instytucjami zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług publicznych, które muszą one wykonać, z myślą o realizacji celów, które im wspólnie przyświecają, przez wzgląd na interes publiczny.

Wyjaśnienie:

Przez wzgląd na cechy przedmiotowe i podmiotowe, postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 14 prawa zamówień publicznych w celu rozpoczęcia negocjacji z Partnerem Strategicznym.

Uzasadnieniem dla wskazanego trybu jest to, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest zamawiającym w rozumieniu art. 4 pkt 1 p.z.p. – jednostką sektora finansów publicznych i zarazem agencją wykonawczą. Realizacja zamówienia zakłada diagnozę i uwzględnienie lokalnych potrzeb mieszkańców gmin, co stanowi element długofalowej strategii jednostek samorządu terytorialnego. (które również są jednostkami sektora finansów publicznych). Uwzględniając, że (i) zarówno Zamawiający, jak i Partner Strategiczny mają status zamawiających o jakich mowa w art. 4 p.z.p., (ii) projektowana współpraca oparta jest na współdziałaniu, które poprzedzone zostało zdefiniowaniem potrzeb podmiotów współpracujących i zakłada ich obopólne ścisłe i wieloletnie zaangażowanie; (iii) działalność stron objęta współpracą może być uznana za świadczenie usług publicznych rozumianych zarówno jako wszelkie zadania (obowiązkowe lub dobrowolne) wyznaczane instytucjom zamawiającym na mocy prawa publicznego; (iv) współpracą kierują tylko względy interesu publicznego; (v) współpraca Stron nie prowadzi do uprzywilejowania podmiotów trzecich działających na otwartym rynku; oraz (vi) zarówno Zamawiający, jak i Partner Strategiczny realizują na otwartym rynku mniej niż 10% działalności będącej przedmiotem współpracy, uzasadnione jest zastosowanie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché/de la concession

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
06/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Miasto Żywiec
Ville: Żywiec
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Miasto Żywiec

ul. Rynek 2

34-300 Żywiec

Gmina Miasto Włocławek

Ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Zamawiający w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia wskaże wykonawców z którymi zawarto umowy. Do powyższych wykonawców wysłano zaproszenie do negocjacji

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy: środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022