Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 374518-2022

11/07/2022    S131

Pologne-Oświęcim: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

2022/S 131-374518

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Oświęcim ul. Zaborska 2
Numéro national d'identification: 072181787
Adresse postale: ul. Zaborska 2
Ville: Oświęcim
Code NUTS: PL21A Oświęcimski
Code postal: 32-600
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Halina Filipowicz
Courriel: zp@um.oswiecim.pl
Téléphone: +48 338429311
Fax: +48 338429361
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.oswiecim.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://simap.europa.eu/enotices/forms2/nf8/s1?token=VsVHgVTMWX0nutsUpdatedfalseNUTSuPDATED9tvjdnVlcdv0nId-1NiD9GalJdFnKwX0lgplLG9KbLXcSNXKI0uId91928Ui

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim.

Numéro de référence: ZP.271.23.2020
II.1.2)Code CPV principal
90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
90511000 Services de collecte des ordures
90511200 Services de collecte des ordures ménagères
90512000 Services de transport des ordures ménagères
90513200 Services d'élimination de déchets solides urbains
80500000 Services de formation
80540000 Services de formation dans le domaine de l'environnement
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21A Oświęcimski
II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Zakres przedmiotu zamówienia w części dotyczącej odbierania oraz odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje w szczególności:

1) odbieranie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odpadów określonych w poniższej tabeli, ich transport oraz przekazywanie do zagospodarowania do Instalacji komunalnej, zgodnie z warunkami określonymi w umowie;

2) odbieranie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odpadów określonych w poniższej tabeli, ich transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych nieprzekazywanych do Instalacji komunalnej poprzez przekazanie podmiotowi uprawnionemu do ich zagospodarowania lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa, na warunkach określonych w umowie;

3) obowiązkowe prowadzenie dokumentacji w tym sprawozdawczości w zakresie i na warunkach określonych w umowie;

4) dostawę pojemników i worków do odbierania odpadów komunalnych w asortymencie i ilości określonej przez Zamawiającego oraz utrzymanie ich w czystości zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, na warunkach określonych w umowie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) prowadzenie Biura Obsługi Klienta codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu miasta Oświęcim, przez które rozumie się punkt zlokalizowany na terenie miasta Oświęcim, w którym przeszkolony przez Wykonawcę pracownik drogą telefoniczną, mailową lub ustnie poprzez bezpośredni kontakt z klientem będzie udzielał informacji o usłudze realizowanej przez Wykonawcę, wydawał worki na zbiórkę odpadów;

7) dokonywanie wspólnie z Zamawiającym kontroli w terenie pojazdem Wykonawcy z częstotliwością jeden raz w tygodniu;

8) stały kontakt z Zamawiającym wraz z wzajemną wymianą korespondencji oraz odpowiadanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na zapytania przekazywane przez Zamawiającego w temacie usługi objętej umową;

9) prowadzenie działań promujących prawidłowe postępowanie z odpadami oraz sposoby ograniczenia ilości odpadów, ich segregacji oraz inne aspektów ekologicznej gospodarki odpadami w szczególności poprzez:

a) przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia co najmniej 2-ch spektakli ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych z klas I–III oraz dzieci z przedszkoli w placówkach wskazanych przez Zamawiającego;

b) aktywny udział w wydarzeniu proekologicznym zorganizowanym przez Zamawiającego;

10) udzielanie Zamawiającemu – na jego żądanie i w terminie przez niego wskazanym – informacji o statusie i sytuacji własnej Wykonawcy w zakresie niezbędnym dla stwierdzenia spełniania przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp,

11) wykonanie innych prac i czynności nie wskazanych wprost w umowie a niezbędnych do należytego jej wykonania.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 232-572492

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 1
Intitulé:

Odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
16/11/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa
Adresse postale: ul. Bema 12A
Ville: Oświęcim
Code NUTS: PL21A Oświęcimski
Code postal: 32-600
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 5 899 800.00 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587840
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formach i w terminach określonych w Rozdziale 2 Działu VI ustawy Pzp.

3.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
80500000 Services de formation
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
90511000 Services de collecte des ordures
90511200 Services de collecte des ordures ménagères
90512000 Services de transport des ordures ménagères
90513200 Services d'élimination de déchets solides urbains
80540000 Services de formation dans le domaine de l'environnement
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21A Oświęcimski
VII.1.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia w części dotyczącej odbierania oraz odbierania i

zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje w szczególności:

1) odbieranie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a

w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odpadów

określonych w poniższej tabeli, ich transport oraz przekazywanie do

zagospodarowania do Instalacji komunalnej, zgodnie z warunkami określonymi w

umowie;

2) odbieranie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a

w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odpadów

określonych w poniższej tabeli, ich transport oraz zagospodarowanie odpadów

komunalnych nieprzekazywanych do Instalacji komunalnej poprzez przekazanie

podmiotowi uprawnionemu do ich zagospodarowania lub w inny sposób zgodny z

obowiązującymi aktualnie przepisami prawa, na warunkach określonych w

umowie;

3) obowiązkowe prowadzenie dokumentacji w tym sprawozdawczości w zakresie i

na warunkach określonych w umowie;

4) dostawę pojemników i worków do odbierania odpadów komunalnych w

asortymencie i ilości określonej przez Zamawiającego oraz utrzymanie ich w

czystości zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki oraz utrzymanie ich w

należytym stanie technicznym i estetycznym, na warunkach określonych w

umowie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale w sprawie szczegółowego

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi;

6) prowadzenie Biura Obsługi Klienta codziennie w dni robocze od poniedziałku do

piątku w godzinach pracy Urzędu miasta Oświęcim, przez które rozumie się punkt

zlokalizowany na terenie miasta Oświęcim, w którym przeszkolony przez

Wykonawcę pracownik drogą telefoniczną, mailową lub ustnie poprzez

bezpośredni kontakt z klientem będzie udzielał informacji o usłudze realizowanej

przez Wykonawcę, wydawał worki na zbiórkę odpadów;

7) dokonywanie wspólnie z Zamawiającym kontroli w terenie pojazdem Wykonawcy

z częstotliwością jeden raz w tygodniu;

8) stały kontakt z Zamawiającym wraz z wzajemną wymianą korespondencji oraz

odpowiadanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na zapytania

przekazywane przez Zamawiającego w temacie usługi objętej umową;

9) prowadzenie działań promujących prawidłowe postępowanie z odpadami oraz

sposoby ograniczenia ilości odpadów, ich segregacji oraz inne aspektów

ekologicznej gospodarki odpadami w szczególności poprzez:

a) przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia co najmniej 2-ch spektakli

ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych z klas I–III oraz dzieci z

przedszkoli w placówkach wskazanych przez Zamawiającego;

b) aktywny udział w wydarzeniu proekologicznym zorganizowanym przez

Zamawiającego;

10) udzielanie Zamawiającemu – na jego żądanie i w terminie przez niego

wskazanym – informacji o statusie i sytuacji własnej Wykonawcy w zakresie

niezbędnym dla stwierdzenia spełniania przesłanek, o których mowa w art. 67 ust.

1 pkt 12 ustawy Pzp;

11) wykonanie innych prac i czynności nie wskazanych wprost w umowie a

niezbędnych do należytego jej wykonania.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 5 826 519.23 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bema 12A
Ville: Oświęcim
Code NUTS: PL21A Oświęcimski
Code postal: 32-600
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Zmiana (wzrost) cen jednostkowych odbioru poszczególnych rodzajów odpadów objętych zamówieniem następująca w wyniku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia spowodowanej okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmiana (zmniejszenie) wartości łącznego szacunkowego wynagrodzenia wynika z okoliczności mniejszej faktycznej ilości odpadów niż szacowana pierwotnie w zamówieniu.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

Drastyczny wzrost cen paliw i worków na odpady segregowane będący wynikiem wybuchu wojny na Ukrainie oraz związana z tym sytuacja polityczno-gospodarcza skutkująca najwyższym od ponad 20-tu lat poziomem inflacji, co spowodowało nagły i niespodziewany wzrost cen paliw ciekłych – oleju napędowego, będącego głównym składnikiem cenotwórczym transportu odpadów oraz nagły wzrost cen worków na odpady segregowane.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 5 899 800.00 EUR
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 5 826 519.23 EUR