Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 374534-2022

11/07/2022    S131

Hongrie-Budapest: Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil

2022/S 131-374534

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_35618302
Adresse postale: Fényes Elek Utca 7-13
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1024
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Falucskai Zoltán
Courriel: falucskai.zoltan@kozut.hu
Téléphone: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kozut.hu

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok Rész sz.: 2.

Numéro de référence: EKR000991892020
II.1.2)Code CPV principal
71631400 Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71631400 Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Code NUTS: HU120 Pest
Code NUTS: HU211 Fejér
Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Code NUTS: HU213 Veszprém
Code NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Code NUTS: HU222 Vas
Code NUTS: HU223 Zala
Code NUTS: HU231 Baranya
Code NUTS: HU232 Somogy
Code NUTS: HU233 Tolna
II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 12

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 080-206548

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 1
Lot nº: 2
Intitulé:

Nyugat-Magyarországi felülvizsgálatok

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
71631400 Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Code NUTS: HU120 Pest
Code NUTS: HU211 Fejér
Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Code NUTS: HU213 Veszprém
Code NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Code NUTS: HU222 Vas
Code NUTS: HU223 Zala
Code NUTS: HU231 Baranya
Code NUTS: HU232 Somogy
Code NUTS: HU233 Tolna
VII.1.4)Description des prestations:

Nettó 34 500 000,- HUF keretösszeg erejéig emelőgépek időszakos felülvizsgálatának elvégzése (tervezett mennyiség: 1308 db vizsgálat - a szerződés teljesítése során az éppen aktuális géppark összetétele határozza meg a tényleges vizsgálatok számát).

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en jours: 24
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 37 580 000.00 HUF
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: EHS Global Mérnökiroda Korlátolt Felelőségű Társaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_12982424
Adresse postale: Fő Út 166.
Ville: Tát
Code NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Code postal: 2534
Pays: Hongrie
Courriel: zoltan.boda@ehsglobal.hu
Téléphone: +36 703349835
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

Felek rögzítik, hogy a keretösszeg módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor.

„A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

Ezen feltételek egyikébe sem ütközik az Eredeti Szerződés módosításával összefüggésben a Keretösszeg megemelése, tekintettel az alábbi körülményekre:

a) az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) növekedése nem éri el az uniós értékhatárt. [A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt, jelen szerződésre vonatkozóan, szolgáltatás esetén, az uniós értékhatár 75 245 700 forint (215 000 euró), tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság 2022. május 12. napján közzétett útmutatója (továbbiakban: Útmutató) alapján a szerződés módosításakor irányadó uniós értékhatárt kell figyelembe venni].

b) az Eredeti Szerződés keretösszegének növekedése nem éri el az Eredeti Szerződés értékének a 10 %-át, mert a 34 500 000,- Ft keretösszeg 10 %-a 3 450 000 Ft, így a 10%-os növekedés 37 950 000 Ft-ot jelentene, viszont az Eredeti Szerződés keretösszegének - jelen 1. sz. módosítás eredményeként - megnövelt összege 37 580 000 Ft, ami 3 080 000 Ft-os növekedés az Eredeti Szerződés szerinti összeghez képest.

c) Felek rögzítik továbbá, hogy a módosítás egyáltalán nem érinti az Eredeti Szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt, és a módosítás teljes egészében illeszkedik az Eredeti Szerződés jellegéhez, hiszen a feladatok elvégzésének feltételei nem változtak, azok érintetlenek maradtak.

Az Eredeti Szerződés 12 hónapos időbeli hatálya 2022. április 12. napján, egyoldalú nyilatkozattal további 12 hónappal meg lett hosszabbítva, ennek eredményeképpen 2023. április 16. napján telik le. Jelenleg mindössze 203 000 Ft összegű keret áll rendelkezésre, mivel a keretösszegből eddig 34 297 000 Ft összeg már lehívásra került.

Ennek következtében az Eredeti Szerződés időbeli hatálya alatt nem áll rendelkezésre elegendő összeg Megrendelő számára, hogy további biztonsági felülvizsgálatot rendeljen meg.

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló aktív útmutatóját és korábbi iránymutatásait figyelembe véve, az alábbiak szerint kerül sor a szerződés keretösszegének emelésére:

Az Eredeti Szerződés keretösszegének növekedése nem éri el a keretösszegből lehívásra került összeg 10%-át. Az eddig lehívott keretösszeg 34 297 000 Ft, amelynek 10 %-a 3 429 700 Ft.Előbbi összegeket és az útmutatóban foglaltakat figyelembe véve, a keretösszeg növekedése (3 080 000 Ft) nem éri el a már lehívásra került ellenszolgáltatás 10%-át (3 429 700 Ft). Mivel a módosítás összege nem haladja meg ezt az összeget, így jelen 1.sz. Szerződésmódosítás a Kbt.-ben és az útmutatóban foglaltaknak megfelel.

A fentebb részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) módosítása/növekedése a Felek álláspontja szerint mindenben megfelel a Kbt. és az útmutató vonatkozó rendelkezéseinek.

Feleknek az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést, tekintettel arra, hogy a Kbt. nem állít fel hierarchiát a jogalapok között, így azokat bármilyen sorrendben vizsgálhatja ajánlatkérő.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 34 500 000.00 HUF
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 37 580 000.00 HUF