Fournitures - 374698-2022

11/07/2022    S131

България-София: Служебно облекло

2022/S 131-374698

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121683785
Пощенски адрес: ул. Подполковник Калитин №.30
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Ivaylo Bozhidarov Uzunov
Електронна поща: ivuzunov1@gmail.com
Телефон: +359 28334101
Факс: +359 29316184
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.elektrotransportsf.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2338
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на униформено облекло

II.1.2)Основен CPV код
18222000 Служебно облекло
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на униформено облекло”- разделена в четири обособени позици:

Обособена позиция 1: “Доставка на панталони и поли”;

Обособена позиция 2: “Доставка на връхно облекло”.

Обособена позиция 3: “Доставка на униформени ризи“

Обособена позиция 4: “Доставка на пуловери”.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 186 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на връхно облекло

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18213000 Якета за предпазване от вятър
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

склад на Възложителя, намиращ се на адрес: 1233 – гр.София, ул."Подполковник Калитин" №30

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на връхно облекло, както следва:

-Якето е функционална многосезонна връхна дреха с елегантен дизайн и е предназначена да защитава тялото от студ, вятър, прах и вода.

Якето е изпълнено в тъмносин цвят. Изработена е от лицева дишаща тъкан с мембрана и неподвижен полиестерен хастар.

Якето се изработва в свободен прав силует, и е с висока права яка закрит тип, която може да става и легнала. Закопчаването на якето е отпред с метален цип, покрит с допълнителна платка (канон) с три броя тик-так копчета. Отзад на яката да има цип, предназначен за качулка от лицев плат. Качулката има цип за сваляне и поставяне. и е с удължение отпред, закопчаващо се с велкро; възможност за регулиране на размера посредством шнур и стопери. Ръкава е прикачен, едношевен, завършващ с маншет с ластик. В горната предна част на якето (под ръкавната извивка) има поставен вентлационен отвор с мрежа (капса) с вътрешен диаметър минимум 9 мм. Джобовете са: един вътрешен джоб на хастара с велкро, един външен горен в ляво с капак закопчаващ се с копче тик-так и два долни прорязани с цип, покрит с филетка укрепена с понт.Якето има платка отпред и на гърба. На гърба от двете страни под платката има плохи , осигуряващи свобода на движенията.Подгъва е прав с ластичен шнур и двоен стопер за пристягане от двете страни.Към якето има сваляща се топла подплата, двойно капитонирана (10/10 см) с полиестерана вата минимум 150 гр./м². Ватата се прикачва към якето с цип отпред, три копчета с ластични гайки на тила и по едно на ръкавите.Якето е многофункционална връхна дреха за целогодишна употреба:

- при лоши атмосферни условия;

- в температурен диапазон от + 20° С до - 20° С;

- при вятър над 3 m/s;

- при проливен дъжд или мокър сняг.

При работа на открито и в лоши атмосферни условия, свалящата се топла подплата осигурява добра термоизолация.Основно изискване към лицевата тъкан за изработване на шубата е да бъде с мембрана и "дишаща” - водонепроницаема и недопускаща запарване на тялото при активно движение. На връхното облекло на горният ляв джоб да бъде поставен фирмен знак/лого и наименованието на Възложителя.

Количествата са както следва:

1.Мъжко яке с качулка- лятно/зимно - 750 бр.;

2.Дамскo яке с качулка- лятно/зимно - 250 бр.;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Функционалност и естетически облик / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Срок на доставка (в календарни дни) / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок при употреба / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Тежест: 5
Цена - Тежест: 55
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При подаване на офертите си участниците задължително представят следните мостри:

-1 бр. мъжко яке с качулка /лятно/зимно/.

-1 бр. дамско яке с качулка /лятно/зимно/.Приемането на мострите и връщането им ще бъде в съответствие с ППЗОП и условията посочени в техническите спецификации и характеристики посочени в документацията.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на ризи

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18332000 Ризи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Централен склад на Възложителя, намиращ се на адрес: 1233 – гр.София, ул."Подполковник Калитин" №30

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на ризи, както следва:

Еталоните да съответстват на техническата спецификация.

Спецификацията е както следва :

риза- мъжка  с къс ръкав /цвят  светло син ;

риза- дамска с къс ръкав /цвят  светло син /;

риза- мъжка с дълъг ръкав /цвят светло син ;

риза- дамска с дълъг ръкав /цвят светло син /;

Количествен състав: Памук/ Полиестер 80%-90%/10%-20%.

Количествата са както следва:

1.Мъжка риза -с къс ръкав - 1150бр.;

2.Мъжка риза - с дълъг ръкав-1150бр.;

3.Дамска риза с къс ръкав-400бр.

4.Дамска риза с дълъг ръкав-400бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Функционалност и естетически облик / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Срок на доставка (в календарни дни) / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок при употреба / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Тежест: 5
Цена - Тежест: 55
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При подаване на офертите си участниците задължително представят следните мостри:

За обособена позиция 3:

-1 бр. риза- мъжка с къс ръкав; -1бр. риза- мъжка с дълъг ръкав;-1 бр. риза- дамска с дълъг ръкав; -1 бр. риза- дамска с къс ръкав;

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на пуловери

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18235100 Пуловери
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Централен склад на Възложителя, намиращ се на адрес: 1233 – гр.София, ул."Подполковник Калитин" №30

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на пуловери, както следва:

1. Количествен състав- Памук 100%,

Количествата са както следва:

1.Мъжки пуловер шпиц, 100% памук, цвят тъмнo син с размери S/M/L/XL/XXL/XXXL - 750 бр.,

2.Мъжки пуловер шпиц, 100% памук, цвят тъмнo син с размери 4XL - 45бр.;

3.Мъжки пуловер шпиц, 100% памук, цвят тъмнo син с размери 5XL-12бр.;

4.Мъжки пуловер шпиц, 100% памук, цвят тъмнo син с размери 6XL-12бр.,

5.Дамски  пуловер, шпиц, 100% памук, тъмнo син с размери S/M/L/XL/XXL/XXXL 200 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Функционалност и естетически облик / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Срок на доставка (в календарни дни) / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок при употреба / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок при съхранение не повече от 10 години / Тежест: 5
Цена - Тежест: 55
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

При подаване на офертите си участниците задължително представят следните мостри:

За обособена позиция 4:

-1 бр. мъжки пуловер и 1 бр. женски пуловер.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 171-447671
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на връхно облекло

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 49866
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на униформено облекло, Обособена позиция 3: Доставка на ризи

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/06/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Кооперация ВОЕННОИНВАЛИД
Национален регистрационен номер: 113524915
Пощенски адрес: КРАКРА №.15 ет.3 ап.7
Град: гр. Перник
код NUTS: BG414 Перник / Pernik
Пощенски код: 2300
Държава: България
Електронна поща: vi_pernik@abv.bg
Телефон: +359 76600463
Факс: +359 76600463
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 72 852.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 186 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 4
Наименование:

Доставка на пуловери

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/07/2022