Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 374702-2022

11/07/2022    S131

Slovaquie-Nitra: Chauffage urbain

2022/S 131-374702

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Numéro national d'identification: 36550604
Adresse postale: Janka Kráľa 122
Ville: Nitra
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 94901
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. Matej Danóci
Courriel: matej@danoci.sk
Téléphone: +421 917858104
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ntsas.sk
Adresse du profil d’acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8402
I.6)Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dodávka kogeneračných jednotiek

II.1.2)Code CPV principal
09323000 Chauffage urbain
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je:

(1) dodávka 4 ks kogeneračných jednotiek, ktoré sú určené pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) v objektoch súčasných tepelných zdrojov (TZ) - okrskových kotolniach VS1, VS4, VS8 a K1 na sídliskách Klokočina a Diely v Nitre,

(2) pozáručný servis do uplynutia 60 000 mth.

V uvedených tepelných zdrojoch bola, resp. postupne bude zrušená prevádzka jestvujúcich plynových kotlov (PK), namiesto nich budú inštalované kogeneračné jednotky (KGJ) pre KVET s výkonom do 999 kW, z toho 3ks kogeneračných jednotiek musia mať elektrický výkon max 999 kW a 1 ks kogeneračnej jednotky musí mať elektrický výkon max 800 kW, pričom všetky štyri kogeneračné jednotky musia spĺňať všetky požadované parametre. Ide o nižšie uvedené požiadavky:

Spaľovací motor: Kogeneračná jednotka (KGJ) musí byť poháňaná plynovým motorom, prevádzkovaným pri otáčkach 1 500 rpm, osadeným v protihlukovom kryte.

Doplňovanie oleja: KGJ musí byť vybavená systémom pre plnenie motorového oleja pri výmene a pre automatické doplňovanie počas prevádzky. Súčasťou bloku KGJ musí byť zachytávacia olejová vaňa, ktorá zabráni úniku oleja pri vytečení z motora.

Okruh technologického chladenia: Prebytočné teplo z okruhu chladenia plniacej zmesi spaľovacieho motora musí byť odvádzané chladiacou jednotkou inštalovanou vo vonkajšom prostredí. Ide o samostatný tzv. technologický okruh naplnený chladiacou kvapalinou. V KGJ musí byť inštalovaný automatický regulačný ventil so servopohonom pre reguláciu teploty chladiacej kvapaliny v technologickom okruhu, obehové čerpadlo okruhu.

Doplňovací systém chladiacej kvapaliny: V chladiacich okruhoch KGJ musí byť monitorované množstvo chladiacej kvapaliny. V prípade nedostatku bude automaticky doplnená čerpadlom.

Sekundárny (vykurovací) okruh kogeneračnej jednotky: Požaduje sa teplovodný okruh, ktorý musí zabezpečovať vyvedenie tepelného výkonu z KGJ. Obeh vykurovacej vody musí byť zabezpečovaný obehovým čerpadlom s automatickým ovládaním. Poistné zariadenie musí byť vytvorené bezpečnostnými ventilmi osadenými v potrubí a tlakovými expanznými nádobami pre elimináciu teplotnej rozťažnosti vody pri ohreve. V KGJ musí byť inštalovaný automatický regulačný ventil pre reguláciu teploty vratnej vody na vstupe do KGJ.

Výmenníky tepla: Výmenník tepla okruhu chladenia motora KGJ ako aj výmenník tepla zo spalín musia byť dimenzované na max. výkon motora s rezervou, z dôvodu ich zníženia účinnosti pri znečistení. Výmenníky tepla a ich spojovacie potrubia musia byť tepelne izolované pre zabránenie tepelným stratám. Smery prúdenia médií musia byť označené šípkami. Vyvedenie tepla z KGJ musí byť realizované na konštrukčný pretlak PN 16.

Odvod spalín V spalinovom potrubí v KGJ musia byť inštalované snímače protitlaku spalín na výfuku z KGJ. Na vstupe spalín do spalinového výmenníka musí byť osadený katalyzátor. Odvod spalín musí obsahovať miesta na meranie emisií podľa príslušných noriem. V spalinovom potrubí musí byť inštalovaný poistný ventil na ochranu spalinovodu a komponentov v spalinovej trase pre prípad vznietenia nespálenej palivovej zmesi.

Tlmič hluku výfuku (spalín): Za spalinovým výmenníkom KGJ musí byť inštalovaný tlmič hluku výfuku spalín, ktorého úlohou bude znižovať hladinu hluku.

Ventilačný systém protihlukového krytu KGJ: Ventilátor pre prívod vzduchu do KGJ musí byť dimenzovaný na požadované prietokové množstvo vzduchu a statický tlak, riadený frekvenčným meničom, s možnosťou manuálneho spustenia. Na opačnej strane krytu KGJ musí byť osadený ventilátor pre odvod vzduchu.

Rozvádzače, riadenie: Pre vyvedenie elektrického výkonu KGJ, napájanie vlastných spotrieb a riadenie KGJ musia byť osadené silové a riadiace rozvádzače. KGJ bude uzemnená vrátane uzla generátora.

KGJ musí byť vybavená ModBus RTU rozhraním pre pripojenie na nadradenú reguláciu tepelného zdroja a následne na dispečing prevádzkovateľa.

Pozáručný servis do uplynutia 60 000 mth podľa Prílohy č. 7 Súťažných podkladov.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 3 380 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34944000 Système de réchauffage des aiguillages
42000000 Machines industrielles
31121200 Groupes électrogènes à moteurs à allumage par étincelle
42160000 Installations de chaudières
60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Lieu principal d'exécution:

Mesto Nitra, ulice:

1ks KGJ (max. 999 kW): Jurkovičova 400/15,

1ks KGJ (max. 999 kW): Čajkovského 435/42

1ks KGJ (max. 999 kW): Novomeského 511/77

1ks KGJ (max. 800kW): Zvolenská 4

II.2.4)Description des prestations:

Opis predmetu zákazky je uvedený v bode II.1.4 tohto oznámenia.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Operačný program Kvalita životného prostredia. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-60 (60. výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW)

II.2.14)Informations complémentaires

Vyžadovala sa zábezpeka vo výške 20 000,- EUR. Bližšie informácie ohľadne zábezpeky boli uvedené v súťažných podkladoch.

Obstarávateľ vyžaduje v rámci zmluvy výkonovú záruku vo výške 10 % z celkovej výšky Ceny diela. Bližšie informácie ohľadne výkonovej záruky boli uvedené v súťažných podkladoch.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 065-172423
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Numéro national d'identification: 47238721
Adresse postale: Hviezdoslavova 168/168
Ville: Ladce
Code NUTS: SK Slovensko
Code postal: 01863
Pays: Slovaquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 011 733.33 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 3 380 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nebolo identifikované ako zelené obstarávania, ani ako obstarávanie inovácií, ani ako obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022