Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 374802-2022

11/07/2022    S131

Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2022/S 131-374802

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciepła S.A.
Numéro national d'identification: KRS: 0000013479
Adresse postale: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Piotr Wiśniewski
Courriel: piotr-wisniewski@gkpge.pl
Téléphone: +48 605740059
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy cieplnych oraz sieci ciepłowniczych dla zadań ujętych w Planie Inwestycyjnym Oddziału do realizacji w latach 2022-2025 wraz z kosztorysami...

Numéro de référence: POST/PEC/PEC/ZWS/00011/2022
II.1.2)Code CPV principal
71320000 Services de conception technique
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy cieplnych oraz sieci ciepłowniczych dla zadań ujętych w Planie Inwestycyjnym Oddziału do realizacji w latach 2022-2025 wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 1 715 340.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71200000 Services d'architecture
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL431 Gorzowski
Lieu principal d'exécution:

Miasto Gorzów Wielkopolski i okolice.

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy cieplnych oraz sieci ciepłowniczych dla zadań ujętych w Planie Inwestycyjnym Oddziału do realizacji w latach 2022-2025 wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Zamawiający planuje ubieganie się o zewnętrzne finansowanie inwestycji będącej przedmiotem Zamówienia min. ze środków POIiŚ 2014-2020, FEnIKS 2021-2027, Funduszu Transformacji Energetyki, KPO, Funduszu Modernizacyjnego oraz innych środków pozostających w dyspozycji NFOŚiGW / WFOŚiGW w Zielonej Górze.

II.2.14)Informations complémentaires

Okres obowiązywania Umowy, o którym mowa w Sekcji II.2.7), może zostać wydłużony o maksymalnie 12 miesięcy w przypadku niewykorzystania w pierwotnym terminie całości środków określonych w Umowie.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 037-096730
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy cieplnych oraz sieci ciepłowniczych dla zadań ujętych w Planie Inwestycyjnym Oddziału do realizacji w latach 2022-2025 wraz z kosztorysami...

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEDIUM” Jan Moczulski
Numéro national d'identification: NIP: 5990012245
Ville: Gorzów Wielkopolski
Code NUTS: PL431 Gorzowski
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Zakład Usług Projektowo- Inwestycyjnych Jerzy Machała
Numéro national d'identification: NIP: 5991077525
Ville: Gorzów Wielkopolski
Code NUTS: PL431 Gorzowski
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 1 715 340.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Nie dotyczy
Ville: Nie dotyczy
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie w przypadku nieprzekazania wykonawcy, mimo takiego obowiązku, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022