Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 374803-2022

11/07/2022    S131

Pologne-Dębogórze: Services de réparation et d'entretien de machines

2022/S 131-374803

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gas Storage Poland sp. z o.o.
Adresse postale: Rumska 28
Ville: Dębogórze
Code NUTS: PL634 Gdański
Code postal: 81-198
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Janusz Brożbar
Courriel: janusz.brozbar@gas-storage.pl
Téléphone: +48 523159132
Fax: +48 228600533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/strona-glowna/
I.6)Activité principale
Autre activité: magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

PRZEGLĄDY WGŁĘBNEGO WYPOSAŻENIA ODWIERTÓW KOMÓR EKSPLOATACYJNYCH W KPMG MOGILNO I KPMG KOSAKOWO

Numéro de référence: 22ZAK028
II.1.2)Code CPV principal
50530000 Services de réparation et d'entretien de machines
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia są usługi wykonania przeglądów wgłębnego wyposażenia odwiertów komór eksploatacyjnych w KPMG Mogilno (Palędzie Dolne, 88-300 Mogilno) i KPMG Kosakowo (ul. Rumska 28; 81-198 Dębogórze).

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 1 008 794.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
42113390 Systèmes à gaz combustibles
42961000 Système de commande et de contrôle
71300000 Services d'ingénierie
71330000 Services divers d'ingénierie
45333000 Travaux d'installation du gaz
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Code NUTS: PL634 Gdański
Lieu principal d'exécution:

KPMG Mogilno (Palędzie Dolne, 88-300 Mogilno)

KPMG Kosakowo (ul. Rumska 28; 81-198 Dębogórze)

II.2.4)Description des prestations:

Usługi wykonania przeglądów wgłębnego wyposażenia odwiertów komór eksploatacyjnych w KPMG Mogilno (Palędzie Dolne, 88-300 Mogilno) i KPMG Kosakowo (ul. Rumska 28; 81-198 Dębogórze), zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z poniższymi zasadami, opisanymi w SWZ:

1) prawo opcji polega na zwiększeniu przedmiotu zamówienia o tzw. prace dodatkowe, tj. czynności nieplanowane o charakterze interwencyjnym / ponadstandardowym obejmującym:

a) usługi ponadstandardowe wyszczególnione w tabeli w pkt 3.2.1 SOPZ – w tym przypadku Zamawiający skorzysta z prawa opcji w razie zaistnienia potrzeb wynikających z zaleceń po przeglądowych oraz stwierdzonych niesprawności i uszkodzeń;

b) naprawy wgłębnego zaworu bezpieczeństwa (w tym wymiana części i podzespołów) zgodnie z zakresem zadań określonym w tabeli w pkt 3.2.2 SOPZ – w tym przypadku Zamawiający skorzysta z prawa opcji w razie awarii urządzeń;

c) montaż i demontaż mechanicznych korków wgłębnych w odwiercie zgodnie z zakresem zadań określonym w tabelach w pkt 3.2.3 SOPZ – w tym przypadku Zamawiający skorzysta z prawa opcji w razie podjęcia prac interwencyjnych związanych z wymianą uzbrojenia napowierzchniowego lub wykonania badań szczelności kolumny produkcyjnej.

2) wartość usług objętych prawem opcji określał będzie Formularz Cenowy;

3) Wykonawca zrealizuje zamówienie objęte prawem opcji w terminie obowiązywania umowy na warunkach określonych w niniejszym SWZ i zawartej umowie;

4) warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli – zlecenia, o którym mowa w pkt 5.2 poniżej, w zakresie określonym w pkt 1) powyżej; zlecenie takie może być złożone w dowolnym okresie obowiązywania umowy;

5) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy;

6) zamówienie/zlecenie objęte prawem opcji jest uprawnieniem Zamawiającego i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia, w tym roszczenia z tytułu utraconych korzyści;

7) niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji albo złożenie zamówienia w ramach prawa opcji, w zakresie mniejszym aniżeli maksymalny poziom prawa opcji, oznacza rezygnację Zamawiającego z pozostałej części przedmiotu umowy;

8) prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy;

9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach określonych w § 14 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 068-181551
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

PRZEGLĄDY WGŁĘBNEGO WYPOSAŻENIA ODWIERTÓW KOMÓR EKSPLOATACYJNYCH W KPMG MOGILNO I KPMG KOSAKOWO

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Halliburton Company Germany GmbH
Adresse postale: Bruchkampweg 42
Ville: Celle
Code NUTS: DE931 Celle
Code postal: 29227
Pays: Allemagne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 000 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 1 008 794.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/07/2022