Dienstleistungen - 375522-2016

Kompaktansicht anzeigen

26/10/2016    S207

Rumänien-Bucuresti: Flugzeugversicherungen

2016/S 207-375522

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Richtlinie 2004/18/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul General de Aviatie al MAI
Postanschrift: Calea Ion Zavoi nr. 14, sector 1
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 013696
Land: Rumänien
Zu Händen von: Machedon Laurentiu
E-Mail: achizitie.ia@mai.gov.ro
Telefon: +40 0213104399
Fax: +40 0213113909

Internet-Adresse(n):

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.3)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Acorduri-cadru de servicii de asigurare a aeronavelor din dotare.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Dienstleistungen
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Bucuresti.

NUTS-Code RO ROMANIA

II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Anzahl der an der geplanten Rahmenvereinbarung Beteiligten: 3

Laufzeit der Rahmenvereinbarung

Laufzeit in Jahren: 4

Geschätzter Gesamtauftragswert über die Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung

Geschätzter Wert ohne MwSt: 5 517 698,16 EUR
Periodizität und Wert der zu vergebenden Aufträge: Contractele subsecvente vor fi atribuite anual. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 2 915 151 EUR pentru lotul I si 2 239 438 EUR pentru lotul II.
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Acorduri-cadru de servicii de asigurare a aeronavelor din dotarea Inspectoratului General de Aviatie al MAI.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

66514140 Flugzeugversicherungen, 66511000 Lebensversicherungen, 66515200 Vermögensversicherungen, 66516200 Flugzeughaftpflichtversicherungen

II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für ein oder mehrere Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Lot I asigurare aeronave misiuni SMURD: acord-cadru min 1 max 12, contract subsecvent min 1 max 10.
Lot II asigurare aeronave misiuni ordine publica: acord-cadru min 1 max 10, contract subsecvnt min 1 max 9.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 5 517 698,16 EUR
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 48 (ab Auftragsvergabe)

Angaben zu den Losen

Los-Nr: 1 Bezeichnung: Servicii de asigurare elicoptere SMURD
1)Kurze Beschreibung
Acord-cadru de servicii de asigurare a elicopterelor destinate misiunilor SMURD.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

66514140 Flugzeugversicherungen

3)Menge oder Umfang
Acord-cadru min 1 max 12, contract subsecvent min 1 max 10.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 3 031 311,32 EUR
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
Laufzeit in Monaten: 48 (ab Auftragsvergabe)
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Valoarea garantiei de participare este: 58 303 EUR.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Servicii de asigurare elicoptere ordine publica
1)Kurze Beschreibung
Acord-cadru de servicii de asigurare a elicopterelor destinate misiunilor de ordine publica.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

66514140 Flugzeugversicherungen

3)Menge oder Umfang
Acord-cadru min 1 max 10, contract subsecvent min 1 max 9.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 2 486 386,84 EUR
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
Laufzeit in Monaten: 48 (ab Auftragsvergabe)
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Valoarea garantiei de participare este: 44 788 EUR.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Lot I 58 303 EUR sau echivalent.
Lot II 44 788 EUR sau echivalent.
Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Garantia de participare va fi constituita prin scrisoare de garantie bancara sau emisa de o societate de asigurari valabila 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare se stabileste de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia poate fi constituita si prin virament bancar în urmatorul cont RO39TREZ7005005XXX004991 deschis la ATCPMB.
Datele de identificare sunt: Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne, calea Ion Zavoi nr. 14, sector 1, cod fiscal 24367374.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP si, în original, la sediul autoritatii contractante, pâna la data limita de depunere a oferelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
Pentru echivalenta se va utiliza cursul de schimb valutar de la data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este 5 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Bugetul de stat.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Evitarea conflictului de interese; in acest sens, va fi depusa o declaratie de catre toti participantii la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator);
Persoanele care detin functie de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Ion Cristinel – Reliu – inspector general;
Machedon Laurentiu – adjunct al Inpsectorului General (sef al resurselor si inginer sef);
Bugean Camelia – sef de Stat Major;
Mosor Sorin – contabil sef;
Vasile Florin – sef Serviciu Dezvoltare, Reglementari Tehnice si Coordonare Mentenanta Aeronave;
Dobre Cristian – consilier juridic;
Circo Mihaela – Elena – Birou Marketing si Achizitii;
Nastasa Andrei – responsabil achizitii.
Daca tertul/tertii se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b). 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
2. Autorizatie emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara din care sa rezulte ca ofertantul este autorizat pentru prestarea serviciilor de asigurare ce fac obiectul acordului – cadru ce urmeaza sa fie încheiat, conform art. 21 din Legea 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatilor de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare sau echivalent emis de institutii similare din tara de rezidenta.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatia, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele emise într-o alta limba decât limba româna vor fi prezentate însotite de traducerile autorizate în limba româna.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Cerinta minima de calificare:
Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani (2013, 2014 si 2015) trebuie sa fie cel putin egala cu 2 915 151 EUR pentru lotul I si 2 239 438 pentru lotul II.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu situatia economica, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei, respectiv bilanturile contabile (sau extrase din bilanturile contabile) aferente exercitiilor financiare 2013, 2014 si 2015 înregistrate la organele competente sau alte documente relevante in sustinerea cerintei, vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Echivalentul în lei al cifrei de afaceri (CA) globale va fideterminat la cursurile medii de schimb euro/leu comunicate de Banca Nationala a României pentru anii 2013 (4,4190 RON/EUR), 2014 (4,4446 RON/EUR) si 2015 (4,4450 RON/EUR). Pentru conversia altor monede în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a României pentru monedele respective.
În situatia în care publicarea bilanturilor nu este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic (OE) se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare, prin care sa fie sustinute informatiile prezentate încadrul DUAE (de ex., raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar si contabil, scrisoare de bonitate din partea unei banci etc.). Toate documentele pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizata/ copie certificata pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de catre reprezentantul legal/împuternicit al OE prin înscrierea pe fiecare pagina a mentiunii „conform cu originalul”, însotita de semnatura persoanei respective.
Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba româna.
În cazul în care un ofertant beneficieaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, ofertantul se angajeaza sa dovedeasca autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând în acest sens angajamentul din partea tertului/tertilor.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere,documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
Totodata, autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori sa raspunda în mod solidar pentru executarea acordului-cadru.
Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazutla art. 2 alin. (2) lit. b).
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Declaratie privind principalele prestari de servicii similare în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, în original.
Cerinta minima de calificare:
Ofertantul trebuie sa fi prestat în ultimii trei ani, calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin anuntul de participare, chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala acest termen, servicii similare în valoare cumulata de minim 2 915 151 EUR fara TVA pentru lotul I si 2 239 438 EUR pentru lotul II.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze:
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru activitatea principala care face obiectul acordului – cadru sau echivalent.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primel 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
• Proces – verbal de receptie a serviciilor/ document constataor privind îndeplinirea obligatiilor contractuale/ recomandari/ orice alte documente edificatoare echivalente care sa ateste prestarea serviciilor.
Pentru conversia în lei a valorilor serviciilor prestate exprimate în euro, efectuate în anii 2013, 2014 si 2015, se vor utiliza cursurile medii de schimb euro/leu comunicate de Banca Nationala a României pentru anii 2013 (4,4190 RON/EUR), 2014 (4,4446 RON/EUR) si 2015 (4,4450 RON/EUR) iar pentru serviciile prestate în 2016 se va lua în calcul cursul BNR de la data publicarii anuntului de participare.
Pentru conversia altor monede în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de BNR pentru monedele respective pentru anii 2013, 2014 si 2015, respectiv cursurile de schimb comunicate de BNR, valabile în data publicarii în SEAP a anuntului de participare, pentru monedele respective.
Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba româna.
În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere (Formular 3) precum si documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe primele 3 locuriîn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
— angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sustinerea tertului (Formular 4);
— documente justificative ale tertului sustinator/tertilor sustinatori.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).
Totodata, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a oblig.
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
— acordul/acordurile de subcontractare (Formular 5).
Se va completa DUAE.
Documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Ofertantii trebuie sa depuna dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor documente valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: nein
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich sind: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 18.11.2016 - 00:00
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
22.11.2016 - 16:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Rumänisch.
Sonstige: Toate documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
in Tagen: 60 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16.12.2016 - 18:00

Ort:

In SEAP.

Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
I. Pentru vizualizarea documentelor, OE trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea „Întrebari”, iar raspunsurile vor fi publicate în SEAP la Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul AP.
Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea „Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin FDA. DUAE se va completa prin accesarea urmatorului link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si importarea DUAE al AC.

Comisia de evaluare va verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.
În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus AC va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 98/2016.
În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, AC va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, si va deschise în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns de maxim 7 zile.
OE vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. OE vor respecta modelul de acord – cadru si modelul de contract subsecvent.
II. Daca în urma procesului de evaluare a ofertelor, mai multe oferte admisibile au acelasi nivel al propunerii financiare, autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu toti acesti ofertanti chiar daca prin acest demers se va majora nunarul de operatori economici mentionat la pct. II.1.4.
III. Autoritatea contractanta isi rezerva de a respinge ofertele care contin in propunerile financiare valori care depasesc cu mai mult de 10 % valoarea estimata prevazuta in AP.
IV. In cazul in care riscul este plasat in reasigurare, ofertantul va transmite lista reasiguratorilor, copia contractului/ contractelor de reasigurare, nivelul de retaing acordat reasiguratorilor.
V. In conformitate cu prevederile OUG nr. 189/2002, ofertantul declarat castigator al Lotului II va semna acordul cadru de compensare cu Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala in termen de 90 de zile de la semnarea acordului cadru. Acelasi termen de 90 de zile va fi respectat de catre ofertantul declarat castigator si in vederea semnarii fiecarui acord de compensare aferent acordului cadru de compensare, acesta fiind calculat de la semnarea fiecarui contract de achizitie subsecvent. Obligatia de compensare devine efectiva de la data semnarii contractului sau contractelor de achizitie subsecvente a caror valoare totala ferma, prin cumularea valorilor fiecarui contract de achizitie subsecvent incheiat la acordul-cadru, depaseste pragul de 2 000 000 EUR. In termen de 45 de zile de la semnarea fiecarui acord de compensare incheiat in baza acordului-cadru de compensare, contractantul va emite catre OCATS o scrisoare de garantie bancara de buna executie aferenta acordului de compensare, in valoare de minim 10 % din valoarea obligatiei de compensare asumate, care va fi valabila pe toata perioada de executare a acordului de compensare. In acest sens, ofertantii participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica vor depune o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea operatiunilor compensatorii.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Evenualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.
Termenul de depunere a contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Compartimentul Juridic al Autoritatii Contractante
Postanschrift: Calea Ion Zavoi nr. 14, sector 1
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 015045
Land: Rumänien
E-Mail: juridic.ia@mai.gov.ro
Telefon: +40 213104399
Fax: +40 213113909

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21.10.2016