Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 380223-2020

12/08/2020    S155

Polska-Toruń: Pojazdy specjalne

2020/S 155-380223

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 136-335560)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 24/26
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Stefański
E-mail: zampub@mzk.torun.pl
Tel.: +48 566225504
Faks: +48 566555339
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.torun.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalnego pojazdu technicznego

Numer referencyjny: MZK.D-251-06/20
II.1.2)Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych wraz z wyposażeniem oraz realizowanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.

Przeglądy gwarancyjne, o których mowa wyżej, dotyczą zabudowy pojazdu specjalnego. W okresie gwarancji jakości będą one przeprowadzane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego (w zakresie robocizny).

W okresie gwarancji jakości Zamawiający będzie przeprowadzał w serwisie autoryzowanym przez producenta podwozia odpłatne przeglądy okresowe w terminach i zakresie zaleconych przez producenta podwozia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 136-335560

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w odpowiedzi na wnioski wykonawców.