Lieferungen - 380223-2020

12/08/2020    S155

Polska-Toruń: Pojazdy specjalne

2020/S 155-380223

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 136-335560)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 24/26
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Stefański
E-mail: zampub@mzk.torun.pl
Tel.: +48 566225504
Faks: +48 566555339
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.torun.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalnego pojazdu technicznego

Numer referencyjny: MZK.D-251-06/20
II.1.2)Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych wraz z wyposażeniem oraz realizowanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.

Przeglądy gwarancyjne, o których mowa wyżej, dotyczą zabudowy pojazdu specjalnego. W okresie gwarancji jakości będą one przeprowadzane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego (w zakresie robocizny).

W okresie gwarancji jakości Zamawiający będzie przeprowadzał w serwisie autoryzowanym przez producenta podwozia odpłatne przeglądy okresowe w terminach i zakresie zaleconych przez producenta podwozia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 136-335560

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w odpowiedzi na wnioski wykonawców.