Dienstleistungen - 384167-2021

Submission deadline has been amended by:  459948-2021
28/07/2021    S144

Tschechien-Ostrava: Reparatur- und Wartungsdienste

2021/S 144-384167

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 61974757
Postanschrift: Poděbradova 494/2
Ort: Ostrava - Moravská Ostrava
NUTS-Code: CZ08 Moravskoslezsko
Postleitzahl: 702 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., Atrium Flora, Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
E-Mail: info@broz-sedlaty.cz
Telefon: +420 246028028
Fax: +420 246028029
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.dpo.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://profily.proebiz.com/profile/61974757
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://profily.proebiz.com/profile/61974757
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 24827452
Postanschrift: Vinohradská 2828/151
Ort: Praha 3
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 130 00
Land: Tschechien
E-Mail: info@broz-sedlaty.cz
Telefon: +420 246028028
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.broz-sedlaty.cz/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Technické zhodnocení tramvají

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je:

a. zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením (modernizací) až 41 kusů tramvají typu VarioLF provozovaných zadavatelem v městské hromadné dopravě;

b. dodání veškerého potřebného materiálu vč. softwarového vybavení potřebného pro správnou funkci a provedení veškerých potřebných zkoušek pro uvedení do provozu;

c. zajištění schválení provedeného technického zhodnocení tramvají Drážním úřadem pro provoz na tramvajové dráze v městské hromadné dopravě osob na území České republiky;

d. dodání související technické dokumentace v českém jazyce. Dodání návodů na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména ve Smlouvě;

e. zaškolení obsluhy a údržby instalovaných zařízení.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do 2 etap, kdy 1. etapa zahrnuje technické zhodnocení 16 ks tramvají typu VarioLF a 2. etapa zahrnuje technické zhodnocení až 25 ks tramvají typu VarioLF.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 147 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34600000 Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile
34622000 Eisenbahn- und Straßenbahnpersonenwagen und Oberleitungsbusse
34622100 Straßenbahnpersonenwagen
80510000 Spezialausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ08 Moravskoslezsko
Hauptort der Ausführung:

Ostrava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je:

a. zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením (modernizací) až 41 kusů tramvají typu VarioLF provozovaných zadavatelem v městské hromadné dopravě;

b. dodání veškerého potřebného materiálu vč. softwarového vybavení potřebného pro správnou funkci a provedení veškerých potřebných zkoušek pro uvedení do provozu;

c. zajištění schválení provedeného technického zhodnocení tramvají Drážním úřadem pro provoz na tramvajové dráze v městské hromadné dopravě osob na území České republiky;

d. dodání související technické dokumentace v českém jazyce. Dodání návodů na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména ve Smlouvě;

e.zaškolení obsluhy a údržby instalovaných zařízení.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do 2 etap, kdy 1. etapa zahrnuje technické zhodnocení 16 ks tramvají typu VarioLF a 2. etapa zahrnuje technické zhodnocení až 25 ks tramvají typu VarioLF.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 100 000 000 CZK bez DPH, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období.

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:

A. Seznam významných služeb

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel poskytl v rozhodném období jednu nebo více služeb, jejichž předmětem bylo zajištění modernizace, rekonstrukce nebo těžké údržby tramvají, a to v souhrnu u minimálně 3 kusů tramvají.

Zadavatel uzná splnění technické kvalifikace, byla-li služba v požadovaném období řádně dokončena a předána objednateli.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných služeb. Zadavatel doporučuje, aby v seznamu významných služeb byly u jednotlivých významných služeb uvedeny minimálně následující údaje:

— název objednatele, vč. kontaktní osoby a kontaktních údajů na tuto osobu,

— specifikace poskytnutých služeb,

— finanční objem předmětu služby v CZK bez DPH, přičemž v případě, že šlo o předmět služby v jiné měně než v CZK, dodavatel pro přepočet na CZK použije devizový kurz vyhlášený Českou národní bankou pro den zahájení zadávacího řízení,

— doba poskytnutí služeb.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam významných služeb“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona použít významné služby, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na jejich poskytnutí podílel, nebo jako poddodavatel, a to

V rozsahu, v jakém se na jejich poskytnutí podílel.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria „Seznam významných služeb“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/08/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/08/2021
Ortszeit: 10:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanovením § 109 zákona.

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/07/2021