Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 384259-2021

Submission deadline has been amended by:  363053-2022
28/07/2021    S144

Rumänien-Focșani: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2021/S 144-384259

Konzessionsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Județul Vrancea (Consiliul Județean)
Nationale Identifikationsnummer: 4350394
Postanschrift: Str. Dimitrie Cantemir nr. 1
Ort: Focșani
NUTS-Code: RO226 Vrancea
Postleitzahl: 620098
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Valentina Harabor
E-Mail: contact@cjvrancea.ro
Telefon: +40 372372461
Fax: +40 372372483
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjvrancea.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100010820
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Bewerbungen oder gegebenenfalls Angebote sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Județul Vrancea (Consiliul Județean)
Nationale Identifikationsnummer: 4350394
Postanschrift: Str. Dimitrie Cantemir nr. 1
Ort: Focșani
Postleitzahl: 620098
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Serviciul achiziții publice
Telefon: +40 372372461
E-Mail: achizitii@cjvrancea.ro
Fax: +40 372372483
NUTS-Code: RO226 Vrancea
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjvrancea.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Concesiunea serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, comuna Movilita, inclusiv stație de sortare și stație de compostare și a stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești

Referenznummer der Bekanntmachung: 0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Delegarea prin concesiune a serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret Comuna Movilita inclusiv stație de sortare si stație de compostare și a stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești, conform cerințelor caietului de sarcini.

Solicitarile de clarificari se pot transmite:

— pana in a 28-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica in a 23-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor și

— pana in a 18-a zi anterior termenului-limita de depunere a ofertelor, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica în a 13-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului-limita stabilit in anuntul de concesiune, respectiv 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 85 712 755.46 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Diese Konzession ist in Lose aufgeteilt: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77120000 Kompostierung
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90531000 Verwaltung von Deponien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO226 Vrancea
Hauptort der Ausführung:

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Haret Comuna Movilita, stații de sortare si stație de compostare și stații de transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Principalele activități ce vor fi derulate în baza contractului ce va fi atribuit prin prezenta procedură de achiziție publică constau în:

(a) depozitarea controlată a deșeurilor municipale în Centrul de Management Integrat al deșeurilor (CMID Haret) rezultat în urma investiției realizate prin POS Mediu 2007-2013;

(b) administrarea CMID;

(c) sortarea și valorificarea deșeurilor municipale la CMID;

(d) compostarea deșeurilor și valorificarea compostului;

(e) operarea/administrarea stațiilor de transfer Focșani, Adjud, Vidra si Gugești;

(f) transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la CMID Haret.

Valoarea estimată a contractului de delegare este de 85 712 755,46 RON fara TVA.

Valorile estimate pe cele patru componente ale serviciului pentru anul 1 sunt:

— valoare estimată componenta transferul și operarea stației de transfer – 2 114 484,03 RON fără TVA;

— valoare estimată componenta statie de sortare – 1 064 154,62 RON fără TVA;

— valoare estimată componenta statie de compostare – 508 953,78 RON fără TVA;

— valoare estimată componenta depozit ecologic – 7 510 808,40 RON fără TVA.

Detalii suplimentare cu privire la lucrările ce urmează să fie executate se găsesc în caietul de sarcini și regulamentul serviciului de salubrizare.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die Konzession wird vergeben auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien:
  • Kriterium: Pretul ofertei.
  • Kriterium: P4 – tarif pentru activitatea de operare/administrare a staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale cu excepția hârtiei, metalului, plasticului şi sticlei din deşeurile municipale [lei/tonă].
  • Kriterium: P3 – tarif pentru activitatea de depozitare a deseurilor in depozit ecologic [lei/tonă].
  • Kriterium: P2 – tarif pentru activitatea de organizare a prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor biodegradabile în staţiile de compostare [lei/tonă].
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit der Konzession
Laufzeit in Monaten: 84
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sistem mixt de încasare (tarif pentru utilizatori casnici în mediul urban și în mediul rural, în UAT-urile care optează pentru sistem de tarif) utilizatori non-casnici în tot județul, respectiv taxă pentru utilizatori casnici din mediul rural și urban în UAT-urile care optează pentru sistem taxă.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen, Angabe der erforderlichen Informationen und Dokumente:

Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant in scopul participarii la procedura vor fi prezentate in original si vor fi semnate cu semnatura olografa.

Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Documentele relevante ce urmeaza a fi prezentate in sustinerea îndeplinirii criteriilor de calificare/selectie vor fi solicitate intr-o maniera echivalenta, indiferent de faptul ca ofertantul este o persoana fizica/juridica romana sau straina.

In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta pentru prezenta procedura de atribuire.

1. Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 79 din Legea 100/2016 (Formularul 6)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator;

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 80 din Legea 100/2016 (Formularul 7)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator;

3. Declaratia privind neincadrarea în prevederile art. 81 din Legea 100/2016 (Formularul 8)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator.

Declarațiile vor fi însoțite de:

— cazier judiciar al persoanei juridice si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— certificate de atestare fiscala – eliberate de ANAF și certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale – eliberate de primarie pentru sediu și punctele de lucru. Aceste documente trebuie să ateste lipsa datoriilor restante la termenul- limita de depunere a ofertelor;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80 alin. (3), (4), (5), art. 81 alin. (2) din Legea nr. 100/2016.

Nota: in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art. 79-81, atunci va fi acceptata o declarație pe propria răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente;

4. Declaratia privind neincadrarea la prev. art. 43 și art. 44 din Legea 100/2016 (Formularul 9)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele:

— Toma Cătălin Dumitru – președintele Consiliului Județean Vrancea;

— Oprișan Marian – vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea;

— Cel Mare Ionel – vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea;

— Iordache Romeo – director al Direcției tehnice și investiții;

— Hărăbor Valentina – sef serviciu al Serviciului de achizitii publice;

— Dumitru Diță – director al Direcției economice;

— Cristea Violeta – control financiar preventiv propriu;

— consilieri județeni: Alexe Vasile, Apostol Adrian, Bălosu Cristinel, Bălan Doru-Geany, Blîndu Nicușor, Carabă Ionel, Crețu Adrian-Vasile, Cristian Danut, Epure Ion, Ghetu Catalin, Guguianu Constantin, Lazăr Dorel, Lepădatu Mihăiță, Marchitan Gabriela-Daniela, Marin Laurențiu-Daniel, Marin Vasile, Matei Claudiu, Melinte Vasile, Munteanu Ludmila-Geanina, Necula Ionel-Gabriel, Nedelcu Florin, Onia Cristian, Răducanu Aurelian-Cătălin, Săpunaru Dorina, Stroie Gheorghe, Toader Constantin, Tarlungeanu Adelina-Petronela, Vasilache Florin Jan, Zamfirescu Valerică, Micu Ioan, Vraciu Dorina.

Notă: aAutoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terţ susţinător/subcontractant, care nu se încadrează în definiţia de la art. 5 alin. (1) lit. x), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 79-81.

Potrivit prevederilor. 5 alin. (1) lit. x), operatorul economic este orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, şi care este/sunt stabilită/stabilite în:

(i) un stat membru al Uniunii Europene;

(ii) un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE);

(iii) ţări terţe care au ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (AAP), în măsura în care contractul de concesiune de lucrări şi contractul de concesiune de servicii atribuit intră sub incidenţa anexelor la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;

(iv) ţări terţe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;

(v) ţări terţe care nu intră sub incidenţa pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaţionale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piaţa în domeniul achiziţiilor publice;

Cerinta 1. Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării) trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului.

Astfel, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune) trebuie să facă dovada faptului că obiectul contractului are corespondent în obiectul său de activitate (în cazul asociaților doar pentru partea din contract pe care o vor realiza). Nu se solicită ca obiectul contractului să aibă echivalent în obiectul principal de activitate al ofertantului, ci poate să se regăsească și în activitățile secundare.

Documente de confirmare:

— certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau orice alte documente echivalente edificatoare în acest sens, din care să rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate;

— pentru ofertanții nerezidenți (străini) se depun documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabilă în țara de rezidență însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Informatiile prezentate trebuie sa fie reale si actuale la data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii, să prezinte pentru conformitate documentul în original.

Cerinta 2. Dovedirea deţinerii licenței ANRSC.

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării) trebuie să facă dovada deținerii licenței clasa I pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare care fac obiectul contractului, emisa de ANRSC conform art. 10 din HG nr. 745/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 2 lit. g) din Legea nr. 51/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare). Licența va fi prezentata de catre operatorul economic individual sau de cel putin unul din membrii asocierii în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.

Documente de confirmare: prezentarea unei declarații prin care ofertantul se angajează să obtina licența emisa de ANRSC, în termenul stabilit de OUG nr. 58/2016, după semnarea contractului de concesiune.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien, Angabe der erforderlichen Informationen und Dokumente:

Dovedirea capacității financiare. Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării), trebuie să demonstreze că are acces la sau că are disponibile resurse reale negrevate de datorii pentru realizarea cashflow-ului de susţinere a contractului de operare pentru primele sase luni de derulare a contractului, în valoare de 4 200 000 RON. În situaţia în care este depusă o ofertă de către operatori economici care participă în comun la procedura de atribuire, autoritatea contractantă va lua în considerare resurse reale negrevate de datorii pentru realizarea cashflow-ului de susţinere a contractului a fiecărui membru al asocierii, proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Situaţia economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută, dacă este cazul, şi de o altă persoană, în calitate de terţ susţinător, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi, prin prezentarea unui angajament în acest sens din partea terţului/terţilor respectiv/respectivi, entitatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere. Susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi este luată în considerare cu condiţia ca ofertantul să poată demonstra că dispune efectiv de resursele terţului/terţilor care acordă susţinerea, necesare pentru executarea contractului de concesiune în cauză. Angajamentul de susţinere dat de terţ/terţi trebuie să prevadă care sunt resursele financiare respective şi să specifice faptul că disponibilizarea acestora se realizează necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune în cauză.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul trebuie să prezinte un document legal cu suma maximă a creditului obtenabil, nominalizată pentru contractul licitat, emis de o instituţie financiară abilitată (contract de credit, scrisoare de confort etc.) prin care să demonstreze că va avea acces la sau că are disponibile resurse reale negrevate de datorii pentru realizarea cashflow-ului de susţinere a contractului de operare pentru primele sase luni de derulare a contractului, în valoare de 4 200 000 RON. Suma respectivă va fi imobilizată pentru realizarea contractului de către ofertantul câştigător înainte de semnarea contractului. Pentru ofertanții străini se depun documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabilă în țara de rezidență însoțite de traducerea autorizată în limba română. În situația acordării susținerii, se va prezenta angajamentul privind sustinerea financiara (Formular 11) şi anexa la Formularul 11 – „Declaraţie privind susţinerea financiară” in original.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien, Angabe der erforderlichen Informationen und Dokumente:

Dovedirea experienței similare. Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii), va/vor face dovada că au operat pentru o perioadă de ce puțin un an, o stație de sortare cu o capacitate de cel puțin 10 000 tone/an (intrări deșeuri reciclabile în stația de sortare), o stație de compostare, inclusiv stații de tratare mecano-biologica (TMB), cu o capacitate de cel puțin 5 000 tone/an (intrări deșeuri biodegradabile în stația de compostare) și un depozit ecologic de deșeuri în care au fost depozitate cel puțin 40 000 tone de deșeuri/an. În cazul unei asocieri, se va prezenta un tabel centralizator cuprinzând experiența tuturor membrilor asocierii. Autoritatea contractantă nu solicită prezentarea experienței similare pentru subcontractanții propuși de ofertant, dar va lua în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Resurse umane și structura organizatorică. Cerințe minime pentru personalul cheie:

1. director/manager depozit CMID – o persoană cu studii superioare și cu experiență specifică în administrarea depozitelor de deșeuri/gestionarea deșeurilor/salubrizare;

2. sef stație sortare CMID – o persoană cu studii superioare în domeniul științelor inginerești sau în domeniul chimiei, biologiei, protecției mediului, ecologie sau similar, cu experiență specifică de minimum trei ani în domeniul sortării deșeurilor;

3. sef stație compostare CMID – o persoană cu experiență specifică de minimum trei ani în coordonarea activității în domeniul compostării deșeurilor;

4. responsabil/sef stație de transfer Focșani, Adjud, Vidra, Gugești – patru persoane cu experiență specifică de minimum trei ani în coordonarea activității în domeniul gestionării deșeurilor/salubrizării. Autoritatea contractantă nu solicită prezentarea resurselor umane și structura organizatorică pentru subcontractanții propuși de ofertant, dar va lua în considerare capacitatea profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Partea/părţile din contractul de concesiune pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze

Informatii privind asociatii. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura, indeplinirea criteriilor privind capacitatea economica si financiara și capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor fiecărui membru al asocierii, proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract, iar AC va solicita acestora sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de concesiune.

Informatii privind tertul/tertii sustinatori: capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, ori de cate ori este nevoie pe perioada de derulare a contractului. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 79-81din Legea 100/2016. Pentru sustinerea cerintei minime referitoare la experienta similara angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze autorităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului. Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii) vor prezenta „Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii trei ani” – Formularul 12, impreuna cu Anexele 1 si fisa de informatii privind experienta similara – Formularul 13, pentru contractele ce se doresc a fi prezentate drept experienta similara. Autoritatea contractantă va solicita depunerea de documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinței privind experiența similară: copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; recomandări; procese-verbale de recepție; certificări de bună execuție; certificate constatatoare, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul beneficiarului. Enumerarea anterioară nu este limitativă sau cumulativă, ci are rol doar de exemplu. Astfel, ofertanții pot depune orice documente justificative dacă din acestea rezultă următoarele elemente: prestatorul serviciilor, beneficiarul serviciilor, obiectul serviciilor, perioada de realizare a serviciilor. Pentru situațiile în care serviciile prezentate au fost realizate într-o asociere, se vor lua în considerare doar serviciile prestate de ofertant. Capacitatea tehnică și profesională poate fi susținută, pentru îndeplinirea contractului și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă, în conformitate cu prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea acordată de către o altă persoană, atunci ofertantul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta să precizeze care sunt resursele respective şi să specifice faptul că disponibilizarea acestora se realizează necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune în cauză. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita terţului/terţilor susţinător/susţinători, oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente şi informaţii suplimentare în legătură cu angajamentul de susţinere dat sau cu documentele prezentate, în situaţia în care există rezerve în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaţiilor asumate prin respectivul angajament. În cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului de concesiune, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională, terţul/terţii susţinător/susţinători este/sunt obligat/obligaţi să pună la dispoziţia contractantului resursele prevăzute în cuprinsul angajamentului de susţinere dat, necondiţionat şi fără întârziere, la primirea unei solicitări din partea contractantului. Se va prezenta Formularul nr. 14 – „ Angajament ferm privind susținerea tehnică și profesională” și anexa la acesta.

Lista experților cheie, curriculum vitae, completat și însușit de expertul cheie, declarații de disponibilitate, diplome de studii și documente justificative care atestă experiența specifică. Se va completa, semna și prezenta Formularul 15 – „Declarație privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere”, din ultimii trei ani. Pentru personalul cheie vor fi atasate lista expertilor cheie (Formularul 16), curriculum vitae, completat folosind modelul Europass si declaratii de disponibilitate conform Formularului 17. La CV vor fi atasate copii conform cu originalul a diplomelor de studii și recomandări/alte documente din care să reiasă experiența solicitată.

Operatorii economici vor depune declaraţie privind lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia completată de catre ofertantul individual/liderul asocierii si acordul de subcontractare. Se va depune – Formularul 18 si Formularul 19.

Se va prezenta „Acordul de asociere” – Formularul 5 semnat de fiecare asociat.

Se va prezenta „Angajamentul privind sustinerea tehnica” (Formular 14) și anexa la formularul 14, în original.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für die Einreichung der Bewerbungen oder den Eingang der Angebote
Tag: 22/09/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. În cazul în care doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj si sunt situate pe primul loc al clasamentului întocmit după verificarea și evaluarea ofertelor, oferta câștigătoare va fi cea care are punctajul cel mai mare la factorul de evaluare „Tarif pentru activitatea de organizare a prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor biodegradabile în staţiile de compostare” [lei/tonă]. Dacă egalitatea persistă, oferta câștigătoare va fi cea care are punctajul cel mai mare la factorul „Tarif pentru activitatea de sortare a deşeurilor menajere reciclabile şi a deşeurilor similare reciclabile în staţia de sortare” [lei/tonă] .

Dacă egalitatea persistă, oferta câștigătoare va fi cea care are punctajul cel mai mare la factorul „Tarif pentru activitatea de depozitare a deseurilor in depozit ecologic” [lei/tonă]. Dacă și în acest caz egalitatea persistă, autoritatea contractantă va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare. Solicitarea se va relua pâna la atribuirea contractului;

2. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate in SEAP atasat anuntului de concesiune, la „Documentatie si clarificari” la adresa de internet www.e-licitatie.ro

3. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: sase luni (de la termenul-limita de primire a ofertelor).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul achiziții publice
Postanschrift: Str. Dimitrie Cantemir nr. 1
Ort: Focșani
Postleitzahl: 620098
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@cjvrancea.ro
Telefon: +40 372372461
Internet-Adresse: www.cjvrancea.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/07/2021