Dienstleistungen - 384957-2018

04/09/2018    S169    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Рекламни услуги

2018/S 169-384957

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министeрство на околната среда и водите
Национален регистрационен номер: 000697371
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Милена Кънчева, главен експерт, дирекция „Обществени поръчки“
Електронна поща: mkancheva@moew.government.bg
Телефон: +359 29406506
Факс: +359 29807041

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.moew.government.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/316/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/316/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Публикуване на рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014—2020 г. в печатни издания и интернет медии

II.1.2)Основен CPV код
79341000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

2.1. Дейност 1 „Публикуване на рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014—2020 г. в печатни издания“.

2.2. Дейност 2 „Публикуване на рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014—2020 г. в интернет медии“.

Обхватът на дейностите и задачите, които се включват в тях, са съгласно техническата спецификация — приложение № 1.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 263 444.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79341000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

На територията на Република БЪЛГАРИЯ. Мястото за представяне на изготвените отчети и материали е сградата на МОСВ, находяща се в град София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на поръчката е съгласно техническата спецификация и включва следните дейности:

1. Дейност 1 „Публикуване на рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014—2020 г. в печатни издания“.

1.1. В изпълнение на дейност 1 изпълнителят следва да извърши описаните задачи:

— изготвяне на медиен план, който трябва да съдържа информация за планирани рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014—2020 г. в печатни издания,

— планиране на рекламни площи,

— закупуване на рекламни площи,

— изработване на дизайн и брандиране на публикациите по ОПОС 2014—2020 г.,

— организиране и предоставяне на подготвените материали за публикуване в печатните издания,

— публикуване на рекламните материали по ОПОС и проследяване на поместването им,

— мониторинг и отчет по изпълнението на дейността.

1.2. Обхват на медия планирането:

— национални печатни всекидневници (медии) — минимум 5 броя медии, общо минимум 18 публикации, разпределени за цялата продължителност на срока на договора.

Примерни печатни всекидневници: „Стандарт“, „24 часа“, „Труд“, „Телеграф“, „Монитор“, „Сега“,

— седмичници и списания (медии) — минимум 6 броя медии, общо минимум 17 публикации, разпределени за цялата продължителност на срока на договора.

Примерни седмичници и списания: „Капитал“, „Форбс“, „Мениджър“, „Икономист“, „Строител“, Bulgaria on Air (бордно списание).

— регионални печатни издания (медии) — минимум 22 броя медии, покриващи различни области в страната, общо минимум 53 публикации, разпределени за цялата продължителност на срока на договора.

Примерни регионални печатни издания, които покриват 28-те области на страната: „100 вести“, „Борба“, „Черно море“, „Черноморски фар“, „Хасковска Марица“, „Конкурент“, „Нова добруджанска трибуна“, „Сливенски новини“, „Утро“, „Струма“, „Нов живот“, „Новините Глас“, „Марица — Пловдив“, „Съперник“, „Посоки“, „Марица — Пазарджик“, „Екип 7“, „Старозагорски новини“, „Търговищки новини“, „Неделник“, „Силистренски бряг“, „Отзвук“.

2. Дейност 2 „Публикуване на рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014—2020 г. в интернет медии“.

Обхватът на дейностите и задачите, които се включват в тях, са съгласно техническата спецификация — приложение № 1.

2.1. В изпълнение на дейност 2 изпълнителят следва да извърши описаните задачи:

— изготвяне на медиен план, който трябва да съдържа информация за планиран брой излъчвания на рекламно-информационни материали, импресии/клипове, които да се реализират,

— планиране на рекламни площи,

— закупуване на рекламни площи,

— изработване на дизайн на рекламните банери и публикации,

— брандиране на рекламните банери и публикации,

— предоставяне на рекламните банери и публикации по ОПОС за публикуване в интернет издания,

— публикуване на рекламните материали по ОПОС и проследяване на поместването им,

— мониторинг и отчет по изпълнението на дейността.

2.2. Обхват на медия планирането:

Изпълнителят трябва да осигури минимум 100 рекламни банери и/или публикации в общо минимум 10 интернет издания (медии): интернет страници на информационни агенции, онлайн медии, информационни уеб сайтове, портални уеб сайтове, социални мрежи, за срока на договора.

Изборът на интернет изданията следва да бъде съобразен с предмета и целите на настоящата поръчка, както и да се вземе под внимание ранкирането на медиите според Gemius, Alexa и/или други доказани източници за обективно измерване на посещаемостта за последното 6-месечие на настоящата година.

Изискванията за изпълнение на поръчката и задълженията на изпълнителя са съгласно техническата спецификация — приложение № 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: M1 — брой предложени печатни издания (медии) и брой предложени публикации на рекламно-информационни материали в печатни издания (медии) за срока на договора / Тежест: 25 %
Критерий за качество - Име: М2 — брой предложени интернет издания (медии) и брой предложени излъчвания рекламно-информационни материали (рекламни банери и публикации) в интернет издания (медии) за срока на договора / Тежест: 25 %
Цена - Тежест: М3 - 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 263 444.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Необходимите финансови средства за изпълнението на настоящата поръчка се осигуряват по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.“

II.2.14)Допълнителна информация

Към раздел II.2.7):

Сроковете за изпълнението на отделни задължения и представяне на документи от изпълнителя, както и сроковете за преглед, съгласуване/одобряване или даване на указания за корекции/допълнения от възложителя и сроковете за извършване на корекции/допълнения от изпълнителя са съгласно техническата спецификация.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания свързани с годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания относно икономическото и финансово състояние на участника.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да има опит в изпълнена на услуга/дейност в областта на извършване на публикации в печатни издания и/или в интернет.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под сходни с предмета на поръчката дейности се приемат услуги/дейности в областта на извършване на публикации в печатни издания и/или в интернет.

Възложителят ще приеме за достатъчни дейностите, сходни с предмета на поръчката, независимо от обема, в който са реализирани.

Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на започването им са приключили в посочения по-горе период.

В списъка на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, се посочват стойностите, датите и получателите.

За доказване на съответствието с изискванията по т. 1 в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП участниците представят документи, чрез които се доказва информацията, посочена съответно в част IV, раздел В, т. 1б) от еЕЕДОП (приложение № 3) — например референции, удостоверения, посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за услугата, и други по преценка на участника.

2. Допълнителни условия за приложимите случаи.

2.1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2.2. Когато участник е чуждестранно лице, той представя съответен еквивалент на изискващите се документи за доказване на критериите за подбор съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

2.3. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.

2.4. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

2.5. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2.6. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 2.4.

2.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 2.3 и т. 2.4.

В приложимите случаи по т. 2.3—2.7 се попълва част II, буква B на приложения към документацията за обществена поръчка образец — еЕЕДОП (приложение № 3).

2.8. Когато участникът ползва подизпълнители, последните трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

В приложимите случаи по т. 2.8 се попълва част II, буква Г на приложения към документацията за обществена поръчка образец — еЕЕДОП (приложение № 3).

2.9. Преди сключването на договор за обществена поръчка участника, определен за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с годност и поставените критерии за подбор. Документите за приложимите случаи се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на поръчката са указани в техническата спецификация и документацията за обществена поръчка.

За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС.

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда и разпоредбите на чл. 112 от ЗОП, при условие че при подписване на договора определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

Преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите за приложимите случаи се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Когато документите са достъпни, възложитeлят ги изисква служебно.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/10/2018
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/10/2018
Местно време: 09:30
Място:

град София, МОСВ, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва във връзка с чл. 104, ал. 2 от ЗОП при условията на чл. 104, ал. 3 от ЗОП и по реда на чл. 61 от ППЗОП.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от раздел II.1.5) „Прогнозна обща стойност“ и раздел II.2.6) „Прогнозна стойност“:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 263 444 BGN и е разпределена, както следва:

— за дейност 1 прогнозната стойност е 116 000 BGN (сто и шестнадесет хиляди лева) без включен ДДС,

— за дейност 2 прогнозната стойност е 147 444 BGN (сто и четиридесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и четири лева) без включен ДДС.

Участник, чието ценово предложение надвишава гореописаната обща прогнозна стойност на поръчката и не е съобразено с посочените прогнозни стойности на дейност 1 и дейност 2, ще бъде отстранен от участие.

Участник, който не представи ценово предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката, ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2а.

Участник, който не представи техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2а от ЗОП.

Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител, с изключение на еЕЕДОП — единен европейски документ за обществени поръчки за участника, който се попълва за всеки от участниците в обединението, за подизпълнителите, ако такива са посочени, и/или трети лица, чийто капацитет ще бъде използван, който съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП и се представя задължително само в електронен вид подписан от всички лица съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, на подходящ оптичен носител в опаковката с офертата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/08/2018