Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 385103-2022

15/07/2022    S135

België-Brussel: Onderzoek en experimentele ontwikkeling

2022/S 135-385103

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sciensano
Nationaal identificatienummer: 0693.876.830_118
Postadres: Juliette Wytsmanstraat 14
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Purchasing
E-mail: purchasing@sciensano.be
Telefoon: +32 26425371
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sciensano.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452212
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ALLEANZA CONTRO IL CANCRO (ACC)
Nationaal identificatienummer: IT09127781004
Postadres: VIA GIORGIO RIBOTTA 5
Plaats: Roma
NUTS-code: IT Italia
Postcode: 00144
Land: Italië
E-mail: roberta.carbone@ieo.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.alleanzacontroilcancro.it
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INSTITUT CURIE (IC)
Nationaal identificatienummer: FR32784257164
Postadres: Rue d'Ulm 26
Plaats: Paris
NUTS-code: FR France
Postcode: 75231
Land: Frankrijk
E-mail: maud.kamal@curie.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://institut-curie.org/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INSTITUT CATALA D'ONCOLOGIA (ICO)
Nationaal identificatienummer: ESQ5856383D
Postadres: AV GRAN VIA DE L'HOSPITALET 199-203
Plaats: L'HOSPITALET DEL LLOBREGAT
NUTS-code: ES España
Postcode: 08908
Land: Spanje
E-mail: jmborras@iconcologia.net
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://ico.gencat.cat/en/inici/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: INSTITUT JULES BORDET (IJB)
Nationaal identificatienummer: BE0257981101
Postadres: RUE HEGER BORDET 1
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: philippe.aftimos@bordet.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.bordet.be
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN (LMU MUENCHEN)
Nationaal identificatienummer: DE811205325
Postadres: GESCHWISTER SCHOLL PLATZ 1
Plaats: Muenchen
NUTS-code: DE Deutschland
Postcode: 80539
Land: Duitsland
E-mail: martin.dreyling@med.uni-muenchen.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.klinikum.uni-muenchen.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CHARITE - UNIVERSITAETSMEDIZIN BERLIN (HC)
Nationaal identificatienummer: DE228847810
Postadres: Chariteplatz 1
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE Deutschland
Postcode: 10117
Land: Duitsland
E-mail: lars.bullinger@charite.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.charite.de/en/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HOSPICES CIVILS DE LYON (HCL)
Postadres: QUAI DES CELESTINS 3
Plaats: Lyon
NUTS-code: FR France
Postcode: 69002
Land: Frankrijk
E-mail: pierre.sujobert@chu-lyon.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://oncngs.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.chu-lyon.fr/fr
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

Deze precommerciële

Deze precommerciële inkoop (PCP) wordt uitgevoerd door SCIENSANO, dat als hoofdaanbesteder is aangewezen. De toepasselijke nationale

wetgeving is de Belgische wetgeving.

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452212
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Sciensano-000-ONCNGS-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Precommerciële inkoop voor de aankoop van R&D-diensten voor de ontwikkeling van een oplossing voor de analyse van vloeibare biopsieën van vaste tumoren op basis van NGS-technologie

Referentienummer: Sciensano-000-ONCNGS-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De mutatieprofilering van tumoren vereist complexe, invasieve en dure procedures, maar wordt

wordt snel essentieel voor een efficiënte en adequate zorgverlening aan kankerpatiënten, vooral wanneer de ziekte

reeds gevorderd is tot metastatische aandoeningen, waarbij de identificatie van tumorbiomarkers van belang is om de

de beste gerichte therapie. De toegang tot tumorweefsel blijft echter een beperkende factor voor de beoordeling van biomarkers, en

er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit zelfs ontoereikend kan zijn om de klonale heterogeniteit vast te stellen die vaak de oorzaak is van resistentie.

De beoordeling van circulerende biomarkers wint snel terrein als een niet-invasief alternatief dat de extra mogelijkheid biedt

mogelijkheid biedt om de evolutie van de ziekte serieel te volgen en een vollediger beeld te krijgen van de genetische heterogeniteit van de tumor.

genetische heterogeniteit. Het huidige ontwikkelingstraject voor grote cfDNA-tests is echter sterk afhankelijk van dure, gecentraliseerde

hoge doorvoer gecentraliseerde sequencing en lijkt slecht geschikt voor de Europese gangbare praktijk.

Het oncNGS PCP beoogt de ontwikkeling van een geïntegreerde oplossing voor voorspellende, prognostische en diagnostische analyse in liquide biopsieën

van solide tumoren (met inbegrip van passende hematologische indicaties) op basis van NGS-technologie.

Dit PCP voorziet in de algemene behoefte in de oncologie om meerdere tumoren op moleculair niveau te profileren op de breedst mogelijke

manier te profileren, waarbij een economisch duurzaam en gedecentraliseerd model wordt bevorderd dat een veilige en transparante toegang tot

gevoelige gegevens. Alle partners in dit consortium zijn het erover eens dat zij voor een gemeenschappelijke uitdaging staan om "de beste NGS-tests aan te bieden, voor

alle solide en lymfoïde tumoren, voor altijd". Zij zijn het erover eens dat een gezamenlijk geïdentificeerde aanbesteding beantwoordt aan een behoefte die wordt gedeeld door alle

aanbestedende diensten in de kopersgroep van het project dat het voorwerp vormt van de hier voorgestelde PCP-opdracht "oncNGS".

Meer informatie over het doel van de oncNGS PCP en de PCP Challenge is te vinden in de verschillende bijlagen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 073 554.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
48180000 Medische software
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
73300000 Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
72212460 Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware
72212461 Diensten voor ontwikkeling van analytische of wetenschappelijke software
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
71900000 Laboratoriumdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
Voornaamste plaats van uitvoering:

R&D zal hoofdzakelijk in Europa worden uitgevoerd.

De tests zullen naar verwachting plaatsvinden in Brussel (Be); Parijs, Lyon (Fr); Berlijn, München (GER);, Barcelona (Sp), Milaan, Rome (It)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De mutatieprofilering van tumoren vereist complexe, invasieve en dure procedures, maar wordt snel essentieel voor

een efficiënte en adequate zorgverlening aan kankerpatiënten, vooral wanneer de ziekte reeds is gevorderd tot metastatische

omstandigheden, waarin de identificatie van tumorbiomarkers van belang is om de beste gerichte therapie te bepalen. De toegang

tot tumorweefsel blijft echter een beperkende factor voor de beoordeling van biomarkers, en er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit zelfs

onvoldoende is om de klonale heterogeniteit die vaak resistentie veroorzaakt in kaart te brengen. De beoordeling van circulerende biomarkers wint snel

snel terrein als een niet-invasief alternatief dat de extra mogelijkheid biedt van seriële monitoring van de evolutie van de ziekte en

de mogelijkheid om een vollediger beeld te krijgen van de genetische heterogeniteit van de tumor. Het huidige ontwikkelingstraject

ontwikkelingstraject voor grote cfDNA-tests is echter sterk afhankelijk van dure gecentraliseerde sequencing met hoge doorvoercapaciteit en lijkt slecht geschikt voor

Europese gangbare praktijk.

Het oncNGS PCP beoogt de ontwikkeling van een geïntegreerde oplossing voor voorspellende, prognostische en diagnostische analyse in liquide biopsieën

van solide tumoren (met inbegrip van passende hematologische indicaties) op basis van NGS-technologie.

Dit PCP voorziet in de algemene behoefte in de oncologie om meerdere tumoren op moleculair niveau te profileren op de breedst mogelijke

manier te profileren, waarbij een economisch duurzaam en gedecentraliseerd model wordt bevorderd dat een veilige en transparante toegang tot

gevoelige gegevens. Alle partners in dit consortium zijn het erover eens dat zij voor een gemeenschappelijke uitdaging staan om "de beste NGS-tests aan te bieden, voor

alle solide en lymfoïde tumoren, voor altijd". Zij zijn het erover eens dat een gezamenlijk geïdentificeerde aanbesteding beantwoordt aan een behoefte die wordt gedeeld door alle

aanbestedende diensten in de kopersgroep van het project dat het voorwerp vormt van de hier voorgestelde PCP-opdracht "oncNGS".

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 31
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Dit project is gefinancierd door het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie

programma onder subsidieovereenkomst nr. 874467

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bijgaand document call for tender en de andere aanbestedingsdocumenten

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 076-194474
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/10/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans, Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/10/2022
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/07/2022