Dienstleistungen - 388787-2018

06/09/2018    S171    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Rotterdam: Reisbureaudiensten en dergelijke

2018/S 171-388787

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Rotterdam
24483298 0003
Wilhelminakade 179
Rotterdam
3002 AN
Nederland
Contactpersoon: A. Pausma
Telefoon: +31 102674709
E-mail: a.pausma@rotterdam.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=96903

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=96903
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1-D-04031-18: Reisagent voor het boeken van internationale dienstreizen

Referentienummer: 1-D-04031-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op een reisagent t.b.v. het boeken van buitenlandse dienstreizen in opdracht van de gemeente Rotterdam. De aanbestedende dienst beoogt derhalve met deze opdracht om een geschikte reisagent te contracteren voor het boeken van reizen (vervoer en logies) naar het buitenland van medewerkers en bestuurders van de gemeente Rotterdam.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op een reisagent t.b.v. het boeken van buitenlandse dienstreizen in opdracht van de gemeente Rotterdam. De aanbestedende dienst beoogt derhalve met deze opdracht om een geschikte reisagent te contracteren voor het boeken van reizen (vervoer en logies) naar het buitenland van medewerkers en bestuurders van de gemeente Rotterdam.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbestedende dienst kan de raamovereenkomst twee (2) keer verlengen, telkens voor een periode van één (1) jaar. Op alle eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en voorwaarden van de raamovereenkomst onverkort van toepassing.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De aanbestedende dienst kan de raamovereenkomst twee (2) keer verlengen, telkens voor een periode van één (1) jaar. Op alle eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en voorwaarden van de raamovereenkomst onverkort van toepassing.

De aanbestedende dienst zal uiterlijk zes (6) maanden vóór afloop van de raamovereenkomst en/of afloop van enige verlenging uitsluitsel geven aangaande (verdere) verlenging.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie beschrijvend document.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/10/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/10/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Rotterdam

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Nvt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam
Wilhelminaplein 100 - 125
Rotterdam
3072 AK
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Rotterdam
Wilhelminaplein 100 - 125
Rotterdam
3072 AK
Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die bezwaren hebben tegen het gunningsvoornemen dienen dit kenbaar te maken door binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van het gunningsvoornemen een civielrechtelijk kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als vervaltermijn.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Rotterdam
Wilhelminaplein 100 - 125
Rotterdam
3072 AK
Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/09/2018