Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 389079-2022

18/07/2022    S136

Polska-Warszawa: Serwery sieciowe

2022/S 136-389079

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 119-334628)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
E-mail: ewa.zalewska@policja.gov.pl
Tel.: +48 226011661
Faks: +48 226011857
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Modernizacja infrastruktury serwerowej, dyskowej oraz wirtualizacyjnej systemów bezpieczeństwa CSI”

Numer referencyjny: 99/BŁiI/22/EZ
II.1.2)Główny kod CPV
48821000 Serwery sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostarczenie, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania dla potrzeb modernizacji systemów bezpieczeństwa CSI”.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 119-334628

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 22/10/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 25/07/2022
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: