Dienstleistungen - 389486-2019

Submission deadline has been amended by:  475029-2019
16/08/2019    S157

Rumänien-Pașcani: Wartung von Straßenbeleuchtungen

2019/S 157-389486

Konzessionsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Pașcani
Nationale Identifikationsnummer: 4541360
Postanschrift: Str. Ștefan cel Mare nr. 16
Ort: Pașcani
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 705200
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Laura Pascu
E-Mail: achizitii@primariapascani.ro
Telefon: +40 232718250
Fax: +40 232718250

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariapascani.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Bewerbungen oder gegebenenfalls Angebote sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Pașcani

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019.1-delegare
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50232100 Wartung von Straßenbeleuchtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

In anul 2018, achizitorul prin prin HCL 34/2018 a aprobat infiintarea serviciului de iluminat public pentru U.A.T. Pascani.

In conformitate cu rezultatele studiului de fundamentare este necesara organizarea unei procedure de delegare prin concesiune a acestui serviciu creat pentru buna lui exploatare. detAliile tehnice se regasesc in cadrul caietelor de sarcini atasate.

Durata concesiunii este de 5 ani.

Atentie: valoarea estimata a contractului avuta in vedere are doar scopul principal de a justifica alegerea procedurii de urmat, suma reprezentand valoarea estimata este o previziune -in conformitate cu prevederile art. 13 din Legea 100/2016, valoarea unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii este cifra totala de afaceri a concesionarului generata pe durata contractului, fara TVA, in schimbul lucrarilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum si pentru bunurile accesorii acestor lucrari si servicii.

Numarul de zile pana [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 27 757 690.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Diese Konzession ist in Lose aufgeteilt: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Pascani

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

In anul 2018, achizitorul prin prin HCL 34/2018 a aprobat infiintarea serviciului de iluminat public pentru UAT PASCANI.

In conformitate cu rezultatele studiului de fundamentare este necesara organizarea unei procedure de delegare prin concesiune a acestui serviciu creat pentru buna lui exploatare. detAliile tehnice se regasesc in cadrul caietelor de sarcini atasate.

Durata concesiunii este de 5 ani.

Atentie: valoarea estimata a contractului avuta in vedere are doar scopul principal de a justifica alegerea procedurii de urmat, suma reprezentand valoarea estimata este o previziune -in conformitate cu prevederile ART. 13 din Legea 100/2016, valoarea unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii este cifra totala de afaceri a concesionarului generata pe durata contractului, fara TVA, in schimbul lucrarilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum si pentru bunurile accesorii acestor lucrari si servicii.

Numarul de zile pana la care ofertantii pot solicita clarificari: cu 20 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

Achizitorul va raspunde la toate clarificarile, consolidat, cu 11 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die Konzession wird vergeben auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien:
  • Kriterium: Perioada de garantie ofertata pentru serviciile de mentenanta
  • Kriterium: Pretul ofertei
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit der Konzession
Laufzeit in Monaten: 60
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen, Angabe der erforderlichen Informationen und Dokumente:

Motive de excludere:

A. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.79, art. 80, art.81 din Legea 100/2016):

1. A fost condamnat, in ultimii 5 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia din urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art.367 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului în care a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului în care a fost condamnat;

c) infractiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art.181 - 185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului în care a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului în care a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art.36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului în care a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului în care a fost condamnat;

g) frauda, în sensul art.1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene – combaterea fraudei.

2. Nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor catre bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau o decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu în conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, îsi îndeplineste obligatiile prin plata impozitelor, a taxelor sau a contributiilor datorate la bugetul general consolidat ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, în conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati în vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de întârziere acumulate sau a amenzilor. In cazuri exceptionale, autoritatea contractanta are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se afla în una dintre situatiile prevazute mai sus, pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului. Prin exceptie, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, al taxelor si al contributiilor la bugetul general consolidat datorate

Si restante îndeplineste una dintre urmatoarele conditii:

a) este mai mic de 4.000 RON;

b) este mai mare de 4.000 RON si mai mic de 5 % din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de catre operatorul economic la

Cea mai recenta data scadenta a acestora.

3. Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire a contractului de c... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien, Angabe der erforderlichen Informationen und Dokumente:

Informatii despre tertul-tertii sustinatori Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea accesin orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/ candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se incadreaza in motivele de excludere art.79, art. 80, art.81 din Legea 100/2016. Daca tertul/tertii nu indeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.79, art. 80, art.81 din Legea 100/2016, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal. In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie de catre tertul/tertii care acorda sustinere, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate,icn cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament. In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.

Informatii despre asociere Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în conditiile prevazute de prezenta Legea 100/2016.

Informatii despre subcontractare Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Autoritatea contractanta solicita ofertantului/ candidatului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Subcontractantii nominalizati nu trebuie sa se regasesca in situatiile de excludere prevazute la art.79, art. 80, art.81 din Legea 100/2016 in legatura cu subcontractantii propusi.; Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/ti in ofert, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

Dovada implementarii sistemului de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru servicii ce fac obiectul contractului. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza. Autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente cu cele solicitate emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre. In cazul in care se poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat ori nu are posibilitatea obtinerii in termenul stabilit, din motive care nu ii sunt imputabile, autoritatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractanta.

Dovada implementarii sistemului de Management al Mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru servicii ce fac obiectul contractului. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza. Autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente cu cele solicitate emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre. In cazul in care se poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat ori nu are posibilitatea obtinerii in termenul stabilit, din motive care nu ii sunt imputabile, autoritatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractanta.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE daca este cazul si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin angajamente/acorduri urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Ofertantul va depune acordul de asociere odata cu DUAE (Formular atasat) Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Fiecare asociat va prezenta propriul DUAE, semnat cu semnatura electronica extinsa a asociatului.

Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE daca este cazul si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Modalitatea de indeplinire - Completarea DUAE, ca dovada prelminara de indeplinire a cerintei 1.Documentele justificative, respectiv certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei, si anume Certificat/e valabile emise de organsime de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al managementului calitatii (pentru. Cazurile specific prevazute in lege) - copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Ofertantul castigator trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca certificatul sa-si pastreze valabilitatea pe toata perioada de derulare a contractului. In cazul unei asocieri cerinta va fi indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza 1.Documentele justificative, respectiv certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei si anume Certificat/e valabile emise de organsime de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al managementului de mediu (ptr. Cazurile specific prevazute in lege) - copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Ofertantul castigator trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca certificatul sa-si pastreze valabilitatea pe toata perioada de derulare a contractului. In cazul unei asocieri cerinta va fi indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Modalitatea de indeplinire - Completarea DUAE, ca dovada prelminara de indeplinire a cerintei 1.Documentele justificative, respectiv certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei, si anume Certificat/e valabile emise de organsime de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al managementului calitatii (pentru. Cazurile specific prevazute in lege) - copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Ofertantul castigator trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca certificatul sa-si pastreze valabilitatea pe toata perioada de derulare a contractului. In cazul unei asocieri cerinta va fi indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza 1.Documentele justificative, respectiv certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei si anume Certificat/e valabile emise de organsime de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al managementului de mediu (ptr. Cazurile specific prevazute in lege) - copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Ofertantul castigator trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca certificatul sa-si pastreze valabilitatea pe toata perioada de derulare a contractului. In cazul unei asocieri cerinta va fi indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.5)Angaben über vorbehaltene Konzessionen
III.2)Bedingungen für die Konzession
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Konzessionsausführung:
III.2.3)Angaben zu den für die Ausführung der Konzession verantwortlichen Mitarbeitern

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für die Einreichung der Bewerbungen oder den Eingang der Angebote
Tag: 27/09/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta care va intruni punctajul total maxim, in urma aplicarii algoritmului de calcul prezentat anterior, si intocmirii in ordine descrescatoarea clasamentuului ofertelor admisibile, va fi desemnata oferta castigatoare.

2. In cazul in care exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita reofertarea printr-o clarificare inaintatata ofertantilor in cauza, reofertarea se realizeaza prin intermediul SEAP (procedura on-line).

3.Oferta si documentele care o insotesc se depun online semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila in baza art 93 alin (2) din L 100/2016.

Eventualele solicitari de clarificari cu privire la aspecte ale documentatiei de atribuire se vor incarca obligatoriu, in SEAP, la sectiunea INTREBARI, conform notificarii ANAP cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari prin intermediul SEAP (publicata pe

Site-ul www.anap.gov.ro).

Asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa propriile DUAE, care vor fi incluse in oferta si vor avea in vedere neincadrarea in prevederile art. 44, 79, 80, 81 din Legea nr. 100/2016.

Ofertantii vor completa toate campurile din DUAE solicitate de autoritatea contractanta.

Formularele pot fi prezentate si intr-o alta forma, cu conditia ca acesta sa contina informatiile solicitate.

Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului.

4. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, in termenul precizat in Fisa de date a achizitiei, prin accesarea sectiunii ”Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire aflate în desfasurare. Accesarea sectiunii ”Intrebari”, va conduce la directionarea operatorului economic in lista întrebarilor, care cuprinde atat solicitarile de clarificari adresate de catre operatorul curent, cat si toate intrebarile altor participanti la procedura de achizitie la care autoritatea/entitatea contractanta a oferit raspunsul;

Dupa publicarea raspunsului in cadrul SEAP de catre autoritatea/entitatea contractanta, atat continutul întrebarii, cat si documentul încarcat de catre operatorul economic (daca este cazul) devin vizibile tuturor participantilor inscrisi la respectiva procedura;

Entitatea contractanta va publica atat raspunsurile, cat si intrebarile aferente si in sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cuprinsul anuntului de participare/anuntului de participare simplificat. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in fisa de date.

5. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP, la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conformitate cu prvederile L 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/08/2019