Fournitures - 390452-2018

07/09/2018    S172

België-Brussel: Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor

2018/S 172-390452

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 154-352907)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Brussel — Aankoopcentrale
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429_203
Postadres: Negende Linielaan 39
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Centraal secretariaat, bureau D12
E-mail: CDA.MACOpO@brucity.be
Telefoon: +32 22794200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brussels.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316411

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opdracht voor de levering van kantoorartikelen en duurzame kantoorartikelen, van inkt- en tonerpatronen en printtoebehoren, van kantooruitrusting en van schoolartikelen

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/009314/DCH-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30190000 Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van kantoorartikelen en duurzame kantoorartikelen, van inkt- en tonerpatronen en printtoebehoren, van kantooruitrusting en van schoolartikelen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/09/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 154-352907

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aanpassing van de inventaris van perceel 1. Terugtrekking van de

Artikelen 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.183 en 1.196 van de inventaris.