Lieferungen - 396025-2019

Submission deadline has been amended by:  438532-2019
22/08/2019    S161

Polen-Kutno: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2019/S 161-396025

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Lotnicza 1
Ort: Kutno
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 99-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
E-Mail: g.spikowska@gos.kutno.pl
Telefon: +48 242510147
Fax: +48 242510142

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://portal.smartpzp.pl/goskutno

Adresse des Beschafferprofils: http://gos.kutno.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/goskutno
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/goskutno
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie

Referenznummer der Bekanntmachung: 13/ZP/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do GPZ Sklęczki pole nr 46 sekcja D oraz pole nr 26 sekcja B.

Termin realizacji zamówienia od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Pobór energii prognozuje się w wysokości łącznej około 5 300 MWh w okresie realizacji zamówienia z prawem opcji 10 %, w grupie taryfowej B 23 i cenie uśrednionej dobowej.

Zakładany wskaźnik mocy maksymalnej: zakładana moc umowna godzinowa 1 100 kW w okresie trwania umowy.

Moc umowna może być zmieniana na wniosek Zamawiającego z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Lotnicza 1, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. – prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi.

2) Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach zawartej umowy Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w umowie Koszty wynikające z dokonywania bilansowania winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie energii elektrycznej podanej w formularzu ofertowym.

3) Dostawca energii zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważnej umowy z OSD umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD właściwym dla obiektów Zamawiającego.

4) Podana szacunkowa ilość energii elektrycznej (5 300 MWh) ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego innej niż przewidywana ilości energii. Ewentualna zmiana szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużyta ilość energii wg określonych cen w ofercie.

5) Czas trwania umowy 12 miesięcy z możliwością trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia.

6) Wykonawca gwarantuje stałą cenę w trakcie obowiązywania umowy.

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny energii elektrycznej przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji wskazanej w pkt. 13.

8) Rozliczenie za pobraną energię elektryczną odbywać się będzie zgodnie z okresem rozliczeniowym.

9) Miesięczne całościowe zużycie energii elektrycznej około 500 MWh.

10) Roczne całościowe zużycie energii elektrycznej około 5 300 MWh.

11) Oferowane ceny netto energii elektrycznej muszą pozostać niezmienne w okresie sprzedaży i zawierać koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz uwzględniać koszt wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 Ustawy Prawo Energetyczne (tj. prawo majątkowe, zielone, żółte, czerwone i fioletowe).

12) Cena musi zawierać opłaconą akcyzę.

13) Zmiany umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących:

a) podatku VAT;

b) podatku akcyzowego;

c) wprowadzenia lub zmiany innych opłat;

d) podatków związanych z energią elektryczną;

e) zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej.

W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie umowy ulegają automatycznej korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty.

14) Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.

15) Układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej stanowiące własność Zamawiającego są dostosowane do wymagań technicznych określonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Płock.

16) Umowa na sprzedaż energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą zostanie rozwiązana z dniem 31.12.2019 r.

17) Zamawiający nie jest zainteresowany godzinowym planowaniem poboru energii, jednak nie wyklucza przekazywania posiadanych informacji o planowanych remontach i przerwach technologicznych mających wpływ na zmianę poboru energii elektrycznej ...

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1) Przewidziane zwiększenie ilości zakupionego energii elektrycznej i wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przez które rozumie się możliwość zwiększenie dostaw energii elektrycznej o 10 % w stosunku do szacunkowej ilości zamówienia podstawowego, określonego w SIWZ – III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 1. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, przy czym możliwość skorzystania z niego uzależniona będzie od zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej.

2) Prawo opcji jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego, z którego nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r.- Prawo energetyczne.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy na wzorze umowy Wykonawcy, pod warunkiem uwzględnienia w treści umowy istotnych postanowień, o których mowa w ust. 4, 5, 6, 7, 8.

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Pozostałe postanowienia zawiera SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/09/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/09/2019
Ortszeit: 11:30
Ort:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Lotnicza 1, POLSKA - budynek administracyjny.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Wrzesień 2020 roku

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587010
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587010
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587010
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/08/2019