Dienstleistungen - 397465-2021

Submission deadline has been amended by:  471537-2021
04/08/2021    S149

die Slowakei-Bratislava: Inhalte- oder Datenstandardisierung und -Klassifizierung

2021/S 149-397465

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00156426
Postanschrift: Botanická 17
Ort: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 84213
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Katarína Chebeňová
E-Mail: katarina.chebenova@svps.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.svps.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/250
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432999
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432999
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72330000 Inhalte- oder Datenstandardisierung und -Klassifizierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je prostredníctvom odborných služieb implementovať projekt Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/0efd6f6d-ceb1-4b78-8d39-218b69c7ce64/cimaster?tab=basicForm) do informačného systému verejného obstarávateľa. Projekt bude implementovaný formou Centrálneho repozitára údajov ŠVPS, ako základná údajová báza Komplexného veterinárneho a potravinového informačného systému KVEPIS (isvs_9111), s výhradou práva uplatnenia opcie pod-ľa stanovených podmienok.

Hlavnými cieľmi projektu implementácie Centrálneho repozitára údajov ŠVPS sú:

Migráciu dát z existujúcich zdrojov údajov, informačných systémov a úložísk dát do centrálneho repozitára údajov,

Integrácia na ďalšie informačné systémy a zdroje údajov,

Podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického manažmentu údajov ŠVPS SR,

Zdieľať a publikovať dáta vo forme referenčných a otvorených údajov,

Využívanie dát v rámci procesov ŠVPS SR,

Čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality dát.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 312 809.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická 17, 842 13 Bratislava

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A1: Zavedenie systematického manažmentu údajov a vypracovanie analytických materiálov

A2: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát

A3: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu

A4: Vyhlásenie referenčných údajov

A5: Využitie konzumovaných údajov

A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov

A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu moje dáta

A8: Zavedenie registra alebo evidencie

A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 312 809.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas platnosti zmluvy uplatniť u úspešného uchádzača opciu alebo jej časť v max. hodnote 200 000 EUR bez DPH. Ďalšie informácie, podmienky a rozsah sú upravené v súťažných podkladoch.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kód projektu: 311071Z734

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Podrobné vymedzenie podmienok osobného postavenia sú stanovené v dokumentoch k verejnému obstarávaniu.

V nadväznosti na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), uchádzač, ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný v zmysle zákona proti byrokracii predkladať nasledovné doklady:

-podľa § 32 ods.2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 32 ods.2 písm. b). zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 32 ods.2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

-podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní

Vzhľadom k prístupu verejného obstarávateľa k vyššie uvedeným dokladom len v rámci územia Slovenskej republiky, zrušenie povinnosti predkladať vyššie uvedené doklady sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Zdrojový kód vytvorený počas projektu bude otvorený v súlade s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie

Európskej únie podľa osobitného predpisu, a to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na

činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému.

2.Verejný obstarávateľ je jediným a výhradným disponentom so všetkými informáciami zhromaždenými alebo získanými

počas projektu a prevádzky projektom vytvoreného riešenia vrátane jeho zmien a servisu.

3.Budúci zhotoviteľ poskytne verejnému obstarávateľovi úplnú súčinnosť, najmä v oblasti architektúry a integrácie

informačných systémov.

Ďalšie podmienky sú uvedené v poskytnutých dokumentoch k verejnému obstarávaniu.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/09/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/06/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/09/2021
Ortszeit: 10:00
Ort:

Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická 17, 842 13 Bratislava

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

S použitím funkcionality on-line sprístupnenia ponúk prostredníctvom IS EVO - t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do uplynutia lehoty na otváranie ponúk. Bližšie pozri bod 22.1 Súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom IS EVO, ktorý je dostupný na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html (IS EVO ver. 18.0), okrem osobitných prípadov komunikácie a výmeny informácií, ak sú výslovne uvedené v súťažných podkladoch.

2.Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zábezpeku, ktorá je stanovená vo výške 100 000,- EUR. Bližšie k podmienkam zloženia zábezpeky pozri bod 15 Súťažných podkladov.

3.Elektronická ponuka uchádzača sa predkladá v zmysle § 66 ods. 7 ZVO ako jednoetapová (t. j. bez rozdelenia na časti Ostatné a Kritériá).

4.Zmluva, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly verejnému obstarávateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5 (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/), ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.

5.Úspešný uchádzač berie na vedomie právo verejného obstarávateľa odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií kedykoľvek v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania služieb.

6.Úspešný uchádzač berie na vedomie, že dielo je predmetom projektu, ktorého implementácia spolu s financovaním v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku musí byť ukončená najneskôr do 30.06.2023.

7.Podrobné podmienky a požiadavky k tomuto verejnému obstarávaniu sú uvedené vo zverejnených Súťažných

podkladoch na profile verejného obstarávateľa, ako aj v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a zverejnených na profile verejného obstarávateľa.

8.Toto verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, napr. umožnením bez obmedzenia využiť subdodávateľov ako aj zdrojov a kapacít hospodárskych subjektov ako iných osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní a v možnosti zoskupiť sa v rámci skupiny dodávateľov, ktorá predloží spoločnú ponuku. Ďalej technická špecifikácia je vypracovaná tak, aby zohľadnila riešenia vhodné pre všetkých užívateľov. Rovnako dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím vo vzťahu ku všetkým koncovým službám a službám dostupným pre občanov a podnikateľov.

9.Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/07/2021