Lieferungen - 400743-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Netzausrüstung

2018/S 177-400743

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
ul. Farmaceutów 2
Kraków
31-463
Polen
Kontaktstelle(n): Biuro - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Telefon: +48 602491691
E-Mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Fax: +48 124175665
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.czdsigb.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
ul. Farmaceutów 2
Kraków
31-463
Polen
Kontaktstelle(n): Biuro - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Telefon: +48 602491691
E-Mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Fax: +48 124175665
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czdsigb.gov.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zakupy dla sądownictwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przełączników sieciowych typ 4 na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-421-20/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32420000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych:

Switch typ 4 (zarządzalny rack L2) – dostawa obejmuje ilość sztuk: 92

Na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Wymagany okres gwarancji dla oferowanych urządzeń wynosi co najmniej 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną określono

W Załączniku nr 2 do SIWZ.

Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie, stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykaz lokalizacji dostaw, stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21
Hauptort der Ausführung:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Switch typ 4 (zarządzalny rack L2) – dostawa obejmuje ilość sztuk: 92

Na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

Wymagany okres gwarancji dla oferowanych urządzeń wynosi co najmniej 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną określono

W Załączniku nr 2 do SIWZ.

Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których prowadzone jest postępowanie, stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykaz lokalizacji dostaw, stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 16
Qualitätskriterium - Name: Zarządzanie przełącznikiem / Gewichtung: 24
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 21/12/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy zrealizowane zostaną w terminie maksymalnym do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 21.12.2018 r. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum:

500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).

Zamawiający dopuszcza sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej w celu wykazania spełniania ww. warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy.

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). Uwaga – JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: www.uzp.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie Sekcję α, nie wypełnia Sekcji A-D części IV), VI. JEDZ należy złożyć w oryginale.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia.

Uwaga – W związku z wejściem w życie w dniu 18.4.2018 regulacji dotyczących przekazywania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu złożenia JEDZ w postępowaniu, określono w Rozdz. XI pkt 3 SIWZ. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zasobach innych podmiotów, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej wykonawcy. Jeżeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:

Wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu sieciowego* o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100) brutto;

Przez sprzęt sieciowy* Zamawiający rozumie przełączniki sieciowe lub pamięci masowe lub serwery lub macierze dyskowe (serwerowe) lub firewalle lub access-pointy lub routery.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej.

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16), zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi wskazanymi w pkt III.1.2) niniejszego Ogłoszenia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Zał. nr 4 do SIWZ.

Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej wykonawcy.

Dowodami o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/10/2018
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/10/2018
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ul. Farmaceutów 2, 31-463 Kraków, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Zamawiający - Sąd Apelacyjny w Krakowie działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28 marca 2017r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz.Urz. MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.).

2. Okres związania ofertą - 60 dni.

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art.24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, o których mowa poniżej, z zastrzeżeniem ppkt. 4.8. Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126):

4.1. wskazanych w par. 5 pkt 1

4.2. wskazanych w par. 5 pkt 2

4.3. wskazanych w par. 5 pkt 3

4.4. wskazanych w par. 5 pkt 4

4.5. wskazanych w par. 5 pkt 5

4.6. wskazanych w par. 5 pkt 6

4.7. wskazanych w par. 5 pkt 9

4.8 wskazanych w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4.1. - ppkt. 4.7.

6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w Rozdz. X pkt 7 SIWZ.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4:

7.1. ppkt 4.1 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

7.2. ppkt 4.2 - ppkt 4.3 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a) Rozporządzenia

7.3. ppkt 4.4 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par 7 ust 1 Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp.

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów przedmiotowych wskazanych w rozdz.IX pkt 5 SIWZ.

11. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo powinno znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców, musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu punktacji w poszczególnych kryteriach oceny ofert określono w Rozdz. XII SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 22458701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z Rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 22458701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2018