Lieferungen - 401053-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Przytuły: Thermische Sonnenkollektoren

2018/S 177-401053

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Przytuły
450669980
ul. Supska 10
Przytuły
18-423
Polen
Kontaktstelle(n): Kamil Wiśniewski
Telefon: +48 515494557
E-Mail: przetargi@przytuly.powiatlomzynski.pl
Fax: +48 862177003
NUTS-Code: PL842

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

Referenznummer der Bekanntmachung: GI.271.10.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych (115 zestawów) w Gminie Przytuły. Łącznie 115 instalacji odnawialnych źródeł energii na 115 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i Programem funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 7 do SIWZ).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 742 900.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45332000
45320000
45310000
45300000
44112410
39370000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL842
Hauptort der Ausführung:

Polska - Gmina Przytuły

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych (115 zestawów) w Gminie Przytuły. Łącznie 115 instalacji odnawialnych źródeł energii na 115 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i Programem funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 7 do SIWZ).

1.1. Kolektory słoneczne do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych:

a) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 76 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

• zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 2 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,

b) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 36 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

• zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 3 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 400 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,

c) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 3 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

• zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 4 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 500 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-RPPD.05.01.00-20-0383/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga aby co najmniej 40 %wartości zadania zostało zakończone nie później niż do dnia 19.10.2018 r. a pozostała część zadania musi zostać zakończona nie później niż do dnia 10.6.2019 r.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone są w rozdziale XIV SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/09/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
ASH Remigiusz Skowroński
146593455
ul. Słowackiego 20A
Ostrołęka
07-417
Polen
NUTS-Code: PL924
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 164 814.81 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Podstawy wykluczenia:

1) Z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 - 8 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca składa (do oferty):

1.) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) w wersji elektronicznej– na lub wg Załącznika nr 2 do SIWZ (instrukcja wypełnienia JEDZ na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka Repozytorium wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),

2.) JEDZ w wersji elektronicznej dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 1 SIWZ – jeżeli dotyczy,

3) Dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g ustawy.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2018