Lieferungen - 401189-2018

14/09/2018    S177    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Parczew: Softwarepaket und Informationssysteme

2018/S 177-401189

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 155-355003)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościelna 136
Parczew
21-200
Polen
Kontaktstelle(n): Adam Bzówka, Krzysztof Brańka
Telefon: +48 833552113
E-Mail: zamowienia@spzozparczew.pl
Fax: +48 833552113
NUTS-Code: PL814

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.spzozparczew.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie

Referenznummer der Bekanntmachung: SPZOZ.V.ZP-3520/10/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie platformy e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie w ramach projektu „Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie” w podziale na 3 zadania szczegółowo opisane w załącznikach nr 3a, 3b i 3c do niniejszej SIWZ. Zamówienie współfinansowane jest w ramach projektu „Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie” nr RPLU.02.01.00-06-0017/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść na zaoferowane zadania wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 12 000,00 PLN, słownie zł: dwanaście tysięcy; Zadanie nr 2 - 12 000,00 PLN, słownie zł: dwanaście tysięcy; Zadanie nr 3 - 7 000,00 PLN, słownie zł: siedem tysięcy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 155-355003

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: Zadanie nr 2 – dostawa oprogramowania
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Anstatt:

Okres w dniach: 90

muss es heißen:

Okres w dniach: 146

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 19/09/2018
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 24/09/2018
Ortszeit: 10:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 19/09/2018
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 24/09/2018
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: