Dienstleistungen - 401270-2018

14/09/2018    S177    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Timișoara: Dienstleistungen bezüglich Produktdesign

2018/S 177-401270

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Municipiul Timișoara
Romania
Bulevardul C.D. Loga nr. 1, județ Timiș
Timișoara
300030
Rumänien
Kontaktstelle(n): Serviciul Achiziții Publice — Codruța Orobeti
Telefon: +40 256408307
E-Mail: achizitiipublice@primariatm.ro
NUTS-Code: RO424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariatm.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului privind investiția: „Modernizarea Parcului Copiilor”. Cod unic de identificare: 14756536-2018-61; 14756536-2018-PAAPD1001531

Referenznummer der Bekanntmachung: SC2018-1077
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79930000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului privind investitia: „Modernizarea Parcului Copiilor”, in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire, cod unic de identificare: 14756536-2018-61; 14756536-2018-PAAPD1001531.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, cu 10 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu minim 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 65 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424
Hauptort der Ausführung:

Parcul Copiilor Timisoara, sediul prestatorului si sediul beneficiarului (dupa caz).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului privind investitia: „Modernizarea Parcul Copiilor”, in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire.

In baza contractului, vor fi prestate urmatoarele servicii:

— Expertiza tehnica,

— Studiu Geotehnic,

— Studiu Topo,

— Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii,

— Proiect tehnic,

— Caiete de sarcini,

— Detalii de executie,

— Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire,

— Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de derulare a contractului de executie lucrari, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.12.2016.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 145
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Municipiul Timisoara va exclude, în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de servicii, orice operator economic care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate si in cazul asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori, dupa caz.

Modalitatea de indeplinire: Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta si DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor.

Se vor prezenta:

(a) Declaratia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 — de catre toti participantii la procedura,

(b) si, daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator, insotit de documente din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau asociere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba in care au fost emise, insotite de traducerea în limba romana, după caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Nicolae Robu — Primar,

— Dan Aurel Diaconu — Viceprimar,

— Imre Farkas — Viceprimar,

— Robert Kristof — Administrator Public,

— Steliana Stanciu — Director Directia Economica,

— Caius-Sorin Suli — Sef Serviciu Juridic,

— Victoria-Slavita Dubles — Consilier Birou Evidenta Patrimoniu,

— Emilia Szekely — consilier Biroul Contabilitate,

— Lelica Crisan — Sef Birou Finantare Scoli.

Consilieri locali: Lorenzo-Flavius Barabas, Laura Chindris, Lucian Caldararu, Radu Dragos Dimeca, Marius Cristinel Dugulescu, Grigore Grigoroiu, Iulian Daniel Idolu, Andra-Anca Blotiu, Sorin Gabriel Ionescu, Adrian Razvan Lulciuc, Daniela Mirela Maris, Ioan Mateescu, Octavian Mazilu, Ciprian Stefan Mihok, Simion Mosiu, Adrian Romita Orza, Raluca Ioana Popescu, Gabriela Popovici, Constantin Stefan Sandu, Elena Sipos, Nicusor-Alin Sirbu, Ioan Stefan Szatmari, Lucian Dorel Taropa, Adelina Larissa Tarziu, Luminita Tundrea.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

— Comisia de evaluare: Presedinte titular: Diana-Mihaela Nica — sef Serviciul SVLJ,

— Membrii titulari: Daniela-Elena Burtic — consilier Serviciul SVLJ,

— Mara Milivoievici — consilier Biroul Finantare Scoli,

— Codruta Orobeti — consilier Serviciul Achizitii Publice,

— Cristina-Lucia Bozan — consilier Serviciul Juridic,

— Presedinte rezerva: Adrian-Amedeo Bere Semeredi — director Directia de Mediu,

— Membrii rezerva: Florin Ciaca — consilier Serviciul SVLJ,

— Radu Nitusca — consilier Biroul Finantare Scoli,

— Corina-Va... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Subcontractarea: In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant are/au obligatia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, sumele aferente prestatiilor, precum si numarul si data acordului/contractului de subcontractare incheiat cu ofertantul. Se va prezenta DUAE, completat in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) litera k) din H.G. 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta DUAE, completat in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) litera k) din H.G. 395/2016]. Se va prezenta acordul de subcontractare si declaratia subcontractantului, pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la încheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele încheiat/e între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe la contractul de achizitiei publica.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/10/2018
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/04/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/10/2018
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare si observatorii M.F.P., dupa caz.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SICAP, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil, in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta;

2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare) numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare;

4) Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP, in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Solicitarile de clarificari (daca este cazul) vor fi transmise in termenul de adresare a solicitarilor precizat la Sectiunea II punct 1.4.) a prezentului document, iar cele adresate in afara acestui termen nu vor mai fi luate in considerare. Raspunsurile la solicitari vor fi publicate in SICAP, in cadrul anuntului de participare;

5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SICAP, doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SICAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din H.G. 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;

6) Daca în urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, se va solicita reofertarea prin intermediul SICAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SICAP, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara off-line. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, cam. 223
Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
Rumänien
Telefon: +40 256408367
E-Mail: achizitiipublice@primariatm.ro

Internet-Adresse: www.primariatm.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2018