Lieferungen - 401572-2022

Submission deadline has been amended by:  430652-2022
22/07/2022    S140

Polen-Warschau: Brennstoffe

2022/S 140-401572

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: Marcina Kasprzaka 25
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 01-224
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Flint
E-Mail: publiczne@pgnig.pl
Telefon: +48 221064864
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.przetargi.pgnig.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.przetargi.pgnig.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup paliw płynnych dla Spółek GK PGNiG

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/GK/22/0078/CS/WH
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09100000 Brennstoffe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup paliw płynnych dla Spółek GK PGNiG

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup paliw płynnych dla Spółek GK PGNiG

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Ilość stacji / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wpisując w pkt II.2.7 okres 36 miesięcy rozumie, że umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania do 31.12.2026 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( tekst jednolity – Dz. U. 2018 poz. 755 t.j.).

Na potwierdzenie wyżej wskazanego warunku Wykonawca przedstawi:

Aktualną Koncesję, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. 2018 poz. 755 z późn. zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności, na sumę nie mniejszą niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć miliomów złotych), na jedno i wszystkie zdarzenia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1 Wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, oraz odbiorców, dla których dostawy były wykonane, lub są wykonywane – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych/dostaw/usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku dostaw lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2. Dowodów, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.8.3. SWZ. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt. 8.8.4. lit. a) SWZ;

Uwaga!! Zamawiający nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,

że w okresie ostatnich trzech lat przed pływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku oświadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną umowę bezgotówkowego rozliczania detalicznych zakupów paliwa za pośrednictwem kart identyfikacyjnych dla min. 500 samochodów na rzecz jednego zamawiającego.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,

że w okresie ostatnich trzech lat przed pływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku oświadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie umowy hurtowej dostawy paliw płynnych na dostawę nie mniej niż 20 000 000,00 litrów na rzecz jednego zamawiającego.

c) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje ( w ramach własnej sieci lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami ) nie mniej niż 300 stacjami paliw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, funkcjonującymi w systemie bezgotówkowej sprzedaży paliw

z wykorzystaniem kart identyfikacyjnych, zabezpieczonych kodem PIN.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej w dalszej części

„Ustawą” lub „Pzp”:

1) nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy;

b) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu i SWZ. Dokument SWZ

dostępny jest na stronie zamawiającego (www.przetargi.pgnig.pl).

2. Kryteria oceny ofert zostały wskazane w pkt 15 SWZ.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca przystępując do Postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

1 500 000,00 zł [jeden milion pięćset tysięcy złotych]

2. Wadium, według wyboru Wykonawcy, może być wniesione w następujących formach:

2.1. pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego: nr rachunku 52 1600 1071 8766 0000 0004 1114,

2.2. gwarancjach bankowych;

2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572)

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, zobowiązani są przedstawić

dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone zostały przez Zamawiającego w Załączniku nr 4 do SWZ – Projekt Umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/08/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/08/2022
Ortszeit: 11:30

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę wraz z załącznikami wykonawca składa poprzez modułu elektronicznej komunikacji z dostawcami

PGNiG SA.

2. Do oferty należy dołączyć aktualny Jednolity europejski dokument zamówienia w sposób opisany w SWZ.

3. Zamawiający przed wyłonieniem Wykonawców w celu zawarcia Umowy ramowej, wezwie 20 Wykonawców,

których oferty zostały najwyżej ocenione, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,

aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w SWZ.

4. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed wyłonieniem Wykonawców w celu

zawarcia Umowy ramowej, wezwie 20 Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, do złożenia

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków

dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 2.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz wskazanych w SWZ.

5. Na ofertę składają się dokumenty określone w pkt 12.6 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/07/2022