Dienstleistungen - 401834-2018

14/09/2018    S177    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Reparatur und Wartung von Sicherheits- und Verteidigungsmaterial

2018/S 177-401834

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
3 Regionalna Baza Logistyczna
121390415
ul. Montelupich 3
Kraków
30-901
Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Matuszyńska
E-Mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa, diagnostyka, konserwacje oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej Zmodernizowane Stacje Rozpoznania Systemów Radiolokacyjnych POST-3MD, Stacje Rozpoznania Lotniczych Systemów Radiolok

Referenznummer der Bekanntmachung: 146/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50600000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa, diagnostyka, konserwacje oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej Zmodernizowane Stacje Rozpoznania Systemów Radiolokacyjnych POST-3MD, Stacje Rozpoznania Lotniczych Systemów Radiolokacyjnych MSR-W oraz Mobilne Zestawy Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych w miejscach dyslokacji sprzętu u Użytkownika na terenie RP lub w siedzibie Wykonawcy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa, diagnostyka, konserwacje oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej Zmodernizowane Stacje Rozpoznania Systemów Radiolokacyjnych POST-3MD, Stacje Rozpoznania Lotniczych Systemów Radiolokacyjnych MSR-W oraz Mobilne Zestawy Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych w miejscach dyslokacji sprzętu u Użytkownika na terenie RP lub w siedzibie Wykonawcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu do 50 procent wartości umowy w poszczególnych latach jej obowiązywania, również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na realizowanie zamówienia podstawowego.

Szczegółowe zasady realizacji prawa opcji określono w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 131-298758
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa, diagnostyka, konserwacje oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej Zmodernizowane Stacje Rozpoznania Systemów Radiolokacyjnych POST-3MD, Stacje Rozpoznania Lotniczych Systemów Radiolok

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 20.8.2018 r. do godz. 900, w wysokości: 16 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 20.8.2018 r. o godz. 0900.

4. Wadium, wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie nr: Bank NBP O/O KRAKÓW, Nr konta: 36 1010 1270 0052 1013 9120 1000 z dopiskiem: „wadium – Naprawa, diagnostyka, konserwacje oraz inne usługi – POST-3MD, MSR-W” sprawa nr 146/2018

Wniesienie wadium w formie pieniężnej uważa się za skuteczne, jeżeli w dniu składania ofert do godziny 09:00 środki pieniężne znajdują się na rachunku bankowym zamawiającego.

W przypadku pozostałych form wnoszenia wadium, oryginały poręczeń lub gwarancji zapłaty wadium należy składać w odrębnej (od oferty) kopercie w kancelarii jawnej 3 Regionalnej Bazy Logistycznej. Koperta z oryginałem dokumentu powinna zostać opisana w następujący sposób: „wadium – w postępowaniu: naprawa, diagnostyka, konserwacje oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej Zmodernizowane Stacje Rozpoznania Systemów Radiolokacyjnych POST-3MD, Stacje Rozpoznania Lotniczych Systemów Radiolokacyjnych MSR-W oraz Mobilne Zestawy Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych.”, sprawa nr 146/2018, oraz (w celu umożliwienia zarejestrowania na niej daty i godziny wniesienia wadium) nie powinna być wkładana do koperty z ofertą.

Decydujące znaczenie dla oceny skuteczności wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna ma data i godzina wpływu prawidłowo opisanej koperty z oryginałem dokumentu gwarantującego zapłatę wadium do siedziby zamawiającego (tj. zarejestrowania w kancelarii jawnej).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego złożenia koperty zawierającej oryginał dokumentu gwarantującego zapłatę wadium w siedzibie zamawiającego (np. brak opisu koperty, opóźnienie w przekazaniu przesyłki przez pocztę lub firmę kurierską).

(o ile jest to możliwe zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu lub kserokopii innego dokumentu potwierdzającego sposób wniesienia wadium przez wykonawcę).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2018