Lieferungen - 402026-2019

Submission deadline has been amended by:  428422-2019
27/08/2019    S164

България-София: Превозни средства със специално предназначение

2019/S 164-402026

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Пиротска“ № 171А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Телефон: +359 296010291
Факс: +359 28688115
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn
Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки/преглед/обществени-поръчки-по-зоп/ratrak-blagoevgrad-2019
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Никола Габровски“ № 30
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1172
Държава: България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Телефон: +359 296010291
Факс: +359 28688115
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn
Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Никола Габровски“ № 30
Град: София
Пощенски код: 1172
Държава: България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Телефон: +359 296010291
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Факс: +359 28688115
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn
Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на специализирана техника по проект FloodGuard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“

II.1.2)Основен CPV код
34114000 Превозни средства със специално предназначение
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Подобряване на възможностите на териториалните структури на ГДПБЗН — МВР за преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район с Република Гърция, чрез изграждане на полигони за обучение и доставка на специализирана техника по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на командно-щабни автомобили“;

Обособена позиция № 2: „Доставка на високопроходими верижни машини“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 965 578.96 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на командно-щабни автомобили”

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34110000 Леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

РДПБЗН — Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Вл. Черноземски“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на командно-щабни автомобили — 2 броя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 114 088.32 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Програма Interreg V-A Гърция-България за изпълнението на проект FloodGuard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“

II.2.14)Допълнителна информация

Сроковете за изпълнението на дейностите са подробно описани в документацията.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на високо-проходими верижни машини

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34114000 Превозни средства със специално предназначение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
код NUTS: BG424 Смолян
код NUTS: BG425 Кърджали
код NUTS: BG422 Хасково
Основно място на изпълнение:

По една високопроходима машина на следните адреси: гр. Благоевград, ул. „Вл. Черноземски“ № 3; гр. Смолян, ул. „Петър Берон“ № 7; Кърджали, ул. „Георги Кондолов“ № 26; Хасково, бул. „България“ № 85.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на високопроходими верижни машини — 4 (четири) броя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 851 490.64 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Програма Interreg V-A Гърция-България за изпълнението на проект FloodGuard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“

II.2.14)Допълнителна информация

Сроковете за изпълнението на дейностите са подробно описани в документацията.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По обособена позиция № 1:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството, в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 или по-актуална версия, „или еквивалентно“, съдържащ в обхвата си „производство и/или търговия, и/или доставка на автомобили“.

По обособена позиция № 2:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 или по-актуална версия, „или еквивалентно“, съдържащ в обхвата си „производство и/или търговия, и/или доставка на машини за обработка на ски писти“.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По обособена позиция № 1:

1. Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или по-актуална версия, „или еквивалентно“, съдържащ в обхвата си „производство и/или търговия, и/или доставка на автомобили“.

Сертификатът трябва да е издаден в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6—8 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

По обособена позиция № 2:

1. Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или по-актуална версия, „или еквивалентно“, съдържащ в обхвата си „производство и/или търговия, и/или доставка на машини за обработка на ски писти“.

Сертификатът трябва да е издаден в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6—8 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване.

Преди сключване на договор се прилагат разпоредбите на ЗМИП.

Начинът на плащане е подробно описан в документацията.

Гаранция за изпълнение — не се изисква.

При участие на обединение възложителят поставя условията по чл. 37, ал. 3 и ал. 4 и чл. 70 от ППЗОП.

Подаването/получаването на офертите е съгласно чл. 47 и чл. 48 от ППЗОП.

Получаването на офертите и допълнителни документи е съгласно срока по чл. 28, ал. 4 от ППЗОП.

Провеждането на настоящата процедура, подготовката на офертите на участниците, основанията за отстраняване и др. разпоредби в тази връзка са регламентирани в ЗОП и ППЗОП.

Продължава в поле VI.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/09/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 7 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/09/2019
Местно време: 11:00
Място:

Гр. София, „Никола Габровски“ № 30.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичните заседания на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

От III.2.2):

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

— са налице основанията съгласно чл. 54 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3—5 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 107 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— са налице основанията съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,

— офертата/документите, представени от участника, не са на български език,

— участник е променил образците по процедурата,

— участник е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на нормативните изисквания за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, на техническата спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни и обстоятелства,

— участник, представил техническо предложение, без конкретни характеристики и параметри на предлагания продукт/стока,

— участник, чието ценово предложение надвишава общата прогнозна цена по съответната обособена позиция и/или е със сборни/аритметични грешки, ще бъде отстранен,

— участник, предложил по-кратък срок на гаранция от датата на доставка, както следва:

—— най-малко 60 месеца за автомобила/машината без оглед на пробега, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол,

—— най-малко 36 месеца за акумулаторните батерии на автомобилите/машините, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол,

—— най-малко 120 месеца за всички лаково-бояджийски покрития, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да бъде подадена в 10-дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/08/2019