Lieferungen - 402026-2019

Submission deadline has been amended by:  428422-2019
27/08/2019    S164    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Превозни средства със специално предназначение

2019/S 164-402026

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Пиротска“ № 171А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Телефон: +359 296010291
Факс: +359 28688115

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки/преглед/обществени-поръчки-по-зоп/ratrak-blagoevgrad-2019
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Никола Габровски“ № 30
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1172
Държава: България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Телефон: +359 296010291
Факс: +359 28688115

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Никола Габровски“ № 30
Град: София
Пощенски код: 1172
Държава: България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Телефон: +359 296010291
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Факс: +359 28688115
код NUTS: BG411 София (столица)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на специализирана техника по проект FloodGuard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“

II.1.2)Основен CPV код
34114000 Превозни средства със специално предназначение
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Подобряване на възможностите на териториалните структури на ГДПБЗН — МВР за преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район с Република Гърция, чрез изграждане на полигони за обучение и доставка на специализирана техника по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на командно-щабни автомобили“;

Обособена позиция № 2: „Доставка на високопроходими верижни машини“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 965 578.96 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на командно-щабни автомобили”

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34110000 Леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

РДПБЗН — Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Вл. Черноземски“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на командно-щабни автомобили — 2 броя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 114 088.32 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Програма Interreg V-A Гърция-България за изпълнението на проект FloodGuard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“

II.2.14)Допълнителна информация

Сроковете за изпълнението на дейностите са подробно описани в документацията.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на високо-проходими верижни машини

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34114000 Превозни средства със специално предназначение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
код NUTS: BG424 Смолян
код NUTS: BG425 Кърджали
код NUTS: BG422 Хасково
Основно място на изпълнение:

По една високопроходима машина на следните адреси: гр. Благоевград, ул. „Вл. Черноземски“ № 3; гр. Смолян, ул. „Петър Берон“ № 7; Кърджали, ул. „Георги Кондолов“ № 26; Хасково, бул. „България“ № 85.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на високопроходими верижни машини — 4 (четири) броя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 851 490.64 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Програма Interreg V-A Гърция-България за изпълнението на проект FloodGuard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“

II.2.14)Допълнителна информация

Сроковете за изпълнението на дейностите са подробно описани в документацията.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По обособена позиция № 1:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството, в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 или по-актуална версия, „или еквивалентно“, съдържащ в обхвата си „производство и/или търговия, и/или доставка на автомобили“.

По обособена позиция № 2:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 или по-актуална версия, „или еквивалентно“, съдържащ в обхвата си „производство и/или търговия, и/или доставка на машини за обработка на ски писти“.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По обособена позиция № 1:

1. Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или по-актуална версия, „или еквивалентно“, съдържащ в обхвата си „производство и/или търговия, и/или доставка на автомобили“.

Сертификатът трябва да е издаден в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6—8 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

По обособена позиция № 2:

1. Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или по-актуална версия, „или еквивалентно“, съдържащ в обхвата си „производство и/или търговия, и/или доставка на машини за обработка на ски писти“.

Сертификатът трябва да е издаден в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6—8 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване.

Преди сключване на договор се прилагат разпоредбите на ЗМИП.

Начинът на плащане е подробно описан в документацията.

Гаранция за изпълнение — не се изисква.

При участие на обединение възложителят поставя условията по чл. 37, ал. 3 и ал. 4 и чл. 70 от ППЗОП.

Подаването/получаването на офертите е съгласно чл. 47 и чл. 48 от ППЗОП.

Получаването на офертите и допълнителни документи е съгласно срока по чл. 28, ал. 4 от ППЗОП.

Провеждането на настоящата процедура, подготовката на офертите на участниците, основанията за отстраняване и др. разпоредби в тази връзка са регламентирани в ЗОП и ППЗОП.

Продължава в поле VI.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/09/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 7 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/09/2019
Местно време: 11:00
Място:

Гр. София, „Никола Габровски“ № 30.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичните заседания на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

От III.2.2):

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

— са налице основанията съгласно чл. 54 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3—5 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 107 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— са налице основанията съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,

— офертата/документите, представени от участника, не са на български език,

— участник е променил образците по процедурата,

— участник е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на нормативните изисквания за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, на техническата спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни и обстоятелства,

— участник, представил техническо предложение, без конкретни характеристики и параметри на предлагания продукт/стока,

— участник, чието ценово предложение надвишава общата прогнозна цена по съответната обособена позиция и/или е със сборни/аритметични грешки, ще бъде отстранен,

— участник, предложил по-кратък срок на гаранция от датата на доставка, както следва:

—— най-малко 60 месеца за автомобила/машината без оглед на пробега, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол,

—— най-малко 36 месеца за акумулаторните батерии на автомобилите/машините, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол,

—— най-малко 120 месеца за всички лаково-бояджийски покрития, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да бъде подадена в 10-дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/08/2019