Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 402696-2022

Submission deadline has been amended by:  423647-2022
25/07/2022    S141

Polen-Warschau: Spektrometer

2022/S 141-402696

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Postanschrift: ul. Marsa 110
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 04-470
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Ćwiklińska
E-Mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.2rblog.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.2rblog.wp.mil.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Skarb Państwa - Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA ZESTAWU DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ SPRZĘTU WRAŻLIWEGO WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIĘ SUCHEGO NADTLENKU WODORU ZE SZCZELNĄ KOMORĄ ROBOCZĄ

Referenznummer der Bekanntmachung: D/143/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38433000 Spektrometer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego wykorzystujący technologię suchego nadtlenku wodoru ze szczelną komorą roboczą, w ilości 1 kpl.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

2 Regionalna Baza Logistyczna Warszawa, Skład Komorowo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego wykorzystujący technologię suchego nadtlenku wodoru ze szczelną komorą roboczą, w ilości 1 kpl.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w załączniku nr 6 do SWZ (wzór umowy)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z pismem SZEFA SŁUŻB TECH. INSPEKTORARU WSPARACIA SIŁ ZBROJNYCH nr3205/22 z dnia 15.04.2022r.mając na uwadze aktualną ocenę zagrożenia,wynikającą z toczącego się konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy niezbędnym jest utrzymanie właściwego poziomu przygotowania SZ RP do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia i wystąpienia zdarzeń CBRN.W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.Wybór procedury przyspieszonej nie ma wpływu na zmianę skali trudności,w obydwu przypadkach ocenie podlegają takie same dokumenty,które składają Wykonawcy.Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać,że wybór procedury przetargowej w trybie przyspieszonym jest optymalnym rozwiązaniem uwzględniającym wszelkie aspekty pełnej realizacji przedmiotowej dostawy.Przeprowadzenie postępowania bez zastosowania skróconego terminu składania ofert w znacznym stopniu wydłuży termin realizacji zadania,które w/w piśmie SZEFA SŁUŻB TECHNICZNYCH zostało objęte szczególnym nadzorem z pilną realizacją.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/08/2022
Ortszeit: 07:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/08/2022
Ortszeit: 08:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Marsa 110, Budynek nr 1, POLSKA

Za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1 ,4 i 7 ustawy Pzp. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców – podstawy wykluczenia oraz informację o warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający określił w rozdziale VI SWZ.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych - szczegółowy wykaz dokumentów Zamawiający określił w rozdziale V SWZ.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt 1 SWZ.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII pkt 2.1.1–2.1.6 SWZ (zgodnie z § 2 pkt 1, 2 i 4–7 oraz § 4 rozporządzenia

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy).

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych.

7. Forma składanych oświadczeń i dokumentów została opisana w rozdziale VII pkt 3.

8. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) i Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów zostały opisane w rozdziale VIII SWZ.

9. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale X SWZ.

10. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

11. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XV SWZ.

12. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XVII SWZ.

13. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale XVIII SWZ oraz w

załączniku nr 6 do SWZ (wzór umowy).

14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

15. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl//pn/2rblog. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów Zamawiający szczegółowo określił w rozdziale IX SWZ.

16. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia z ofertą załącznika nr 2A do SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postepu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postepu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/07/2022