Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 402696-2022

Submission deadline has been amended by:  423647-2022
25/07/2022    S141

Polska-Warszawa: Spektrometry

2022/S 141-402696

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Adres pocztowy: ul. Marsa 110
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Ćwiklińska
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.2rblog.wp.mil.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa - Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA ZESTAWU DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ SPRZĘTU WRAŻLIWEGO WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIĘ SUCHEGO NADTLENKU WODORU ZE SZCZELNĄ KOMORĄ ROBOCZĄ

Numer referencyjny: D/143/2022
II.1.2)Główny kod CPV
38433000 Spektrometry
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego wykorzystujący technologię suchego nadtlenku wodoru ze szczelną komorą roboczą, w ilości 1 kpl.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

2 Regionalna Baza Logistyczna Warszawa, Skład Komorowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego wykorzystujący technologię suchego nadtlenku wodoru ze szczelną komorą roboczą, w ilości 1 kpl.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w załączniku nr 6 do SWZ (wzór umowy)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z pismem SZEFA SŁUŻB TECH. INSPEKTORARU WSPARACIA SIŁ ZBROJNYCH nr3205/22 z dnia 15.04.2022r.mając na uwadze aktualną ocenę zagrożenia,wynikającą z toczącego się konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy niezbędnym jest utrzymanie właściwego poziomu przygotowania SZ RP do realizacji zadań w sytuacji zagrożenia i wystąpienia zdarzeń CBRN.W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.Wybór procedury przyspieszonej nie ma wpływu na zmianę skali trudności,w obydwu przypadkach ocenie podlegają takie same dokumenty,które składają Wykonawcy.Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać,że wybór procedury przetargowej w trybie przyspieszonym jest optymalnym rozwiązaniem uwzględniającym wszelkie aspekty pełnej realizacji przedmiotowej dostawy.Przeprowadzenie postępowania bez zastosowania skróconego terminu składania ofert w znacznym stopniu wydłuży termin realizacji zadania,które w/w piśmie SZEFA SŁUŻB TECHNICZNYCH zostało objęte szczególnym nadzorem z pilną realizacją.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 07:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Marsa 110, Budynek nr 1, POLSKA

Za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1 ,4 i 7 ustawy Pzp. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców – podstawy wykluczenia oraz informację o warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający określił w rozdziale VI SWZ.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych - szczegółowy wykaz dokumentów Zamawiający określił w rozdziale V SWZ.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt 1 SWZ.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII pkt 2.1.1–2.1.6 SWZ (zgodnie z § 2 pkt 1, 2 i 4–7 oraz § 4 rozporządzenia

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy).

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych.

7. Forma składanych oświadczeń i dokumentów została opisana w rozdziale VII pkt 3.

8. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) i Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów zostały opisane w rozdziale VIII SWZ.

9. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale X SWZ.

10. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

11. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XV SWZ.

12. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XVII SWZ.

13. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale XVIII SWZ oraz w

załączniku nr 6 do SWZ (wzór umowy).

14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

15. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl//pn/2rblog. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów Zamawiający szczegółowo określił w rozdziale IX SWZ.

16. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia z ofertą załącznika nr 2A do SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2022