Dienstleistungen - 404404-2022

25/07/2022    S141

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 141-404404

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025785
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu/
A felhasználói oldal címe: https://nif.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezés - Dunavarsány kétirányú elkerülő utak

Hivatkozási szám: EKR000293822022
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezői szerződés Dunavarsány kétirányú elkerülését biztosító elkerülő utak tanulmánytervének, előzetes vizsgálati dokumentációjának és közúti biztonsági hatásvizsgálatának elkészítése tárgyában:

2x1 sávos, Dunavarsány községet északon és délen elkerülő utak tanulmánytervének elkészítése. Két, összesen 10 km hosszú szakasz. Északon az 52101 j. út Taksony irányából érkező szakaszának különszintű átvezetése szükséges a vasútvonal felett, a nyomvonal kezdő- és végpontjában szintbeni normál csomóponttal. Délen, a Délegyházi tavak között vezetett nyomvonalon szintén különszintű vasúti átvezetés szükséges, a nyomvonal kezdőpontjában, az 51. sz. főútnál, és végpontjában, az 5202 j. útnál, új körforgalmú csomópontok szükségesek.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Tervező Digitális Tervtár útján köteles teljesíteni.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2x1 sávos, Dunavarsány községet északon és délen elkerülő utak tanulmánytervének, előzetes vizsgálati dokumentációjának (EVD) és közúti biztonsági hatásvizsgálatának (KBHV) elkészítése. Két, összesen 10 km hosszú szakasz. Északon az 52101 j. út Taksony irányából érkező szakaszának különszintű átvezetése szükséges a vasútvonal felett, a nyomvonal kezdő- és végpontjában szintbeni normál csomóponttal. Délen, a Délegyházi tavak között vezetett nyomvonalon szintén különszintű vasúti átvezetés szükséges, a nyomvonal kezdőpontjában, az 51. sz. főútnál, és végpontjában, az 5202 j. útnál, új körforgalmú csomópontok szükségesek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, a KM 1. részében meghatározott szakembereken túli szakemberek szakmai tapasztalata. Összesen / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Ajánlattevő által bemutatott 1 fő vízépítési tervező szakember Közlekedésfejlesztési Projektekre vonatkozó TT elkészítésében szerzett tapasztalata (min. 0 db - max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Ajánlattevő által bemutatott 1 fő természetvédelmi szakértő szakember Közlekedésfejlesztési Projektekre vonatkozó EVD és/vagy KHT elkészítésében szerzett tapasztalata (min. 0 db - max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Ajánlattevő által bemutatott 1 fő zaj és rezgésvédelem szakértő szakember Közlekedésfejlesztési Projektekre vonatkozó EVD és/vagy KHT elkészítésében szerzett tapasztalata (min. 0 db - max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Ajánlattevő által bemutatott 1 fő közúti biztonsági auditor szakember országos közútra vonatkozó KBHV elkészítésében szerzett tapasztalata (min. 0 db - max. 5 db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. A KM 1. részében, az AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti vagy a 3. részszempontra vállalt szakember szakmai tapasztalata, illetve az AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti további szakember vállalása Összesen / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: 3.1. A felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti vagy a 3. részszempontra vállalt szakember Közlekedésfejlesztési Projektekre vonatkozó TT elkészítésében szerzett, alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (TT darabszáma, max. 5 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.2. A felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő további 1 fő tervező szakember megajánlása (igen/nem) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam tervezett és a szerződés hatálybalépésétől számítandó. 2. A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam naptári napokban értendő, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.

3. Ajánlati felhívás II.2.3) Teljesítés helye pontjának folytatása karakterkorlát miatt: A Tervező Digitális Tervtár útján köteles teljesíteni, ezt meghaladóan a Tervezési Szerződéses Megállapodás teljesítési helye és a papír alapú Tervek átadási helye a NIF Zrt. székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 248-614285
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Tervezés - Dunavarsány kétirányú elkerülő utak

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. MvM rendelet: 18. § a) pontja alapján az Eredmény tájékoztató V.1) pontjának kiegészítése: (karakter bevitel hiánya okán): az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka az alábbiakban:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].;

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárása az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára által KIFEF/102932/2021-ITM iktatószámon, 2021. szeptember 29. napján kiadott elrendelése alapján került előkészítésre és megindításra.

A ZU860001.sz. azonosító számú Támogatási Szerződés/ Támogatási Okirat 92 200 000,- Ft összegben biztosított forrást tárgyi közbeszerzési eljárás megvalósítására.

Ajánlatkérő 2022. június 29. napján vette kézhez az Ajánlatkérő felett tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Beruházási Minisztérium Minisztere elrendelését, melyben a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI.4.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtásának érdekében döntött arról, miszerint a - kivitelezés alatt nem álló - állami beruházások esetében további forrásbiztosításra nem kerülhet sor, így Ajánlatkérő számára a tárgyi eljárás megvalósításához szükséges anyagi fedezet forrása nem biztosított.

Figyelemmel arra, hogy a fent nevesített Korm. határozat alapján azon projektek esetében, ahol a szerződés hatályba lépése még nem történt meg, pénzügyi fedezet biztosítására a felülvizsgálat megtörténtéig nem kerül sor, melyre tekintettel a tulajdonosi döntés alapján - ahol a bírálat felfüggesztésére nincs lehetőség - az eljárás eredménytelenné nyilvánítása szükséges, így megállapítható, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés pénzügyi fedezete elvonásra került. Megállapítható továbbá, hogy forrás elvonásáról szóló döntés az ajánlattételi határidő lejártát követően következett be és az Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső és előre nem látható körülménynek minősül, amely miatt Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem lenne képes, így Ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárását a Kbt. 53.§ (4) bekezdésére tekintettel eredménytelennek kell nyilvánítania.

Mindezekre tekintettel Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, mivel Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére képtelenné vált.

A 44/2015. MvM rendelet: 18. § c) pontja alapján az ajánlattevők neve, címe, adószáma az alábbiakban:

1) Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (vezető ajánlattevő) adószám: 13842217-2-41

Székhelye: 1024 Budapest Lövőház Utca 37.

Ajánlattevő neve: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő) adószám: 10624672-2-42

Székhelye: 1089 Budapest Villám Utca 13.

2) Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft (vezető ajánlattevő) adószám: 10554885-2-43

Székhelye: 1115 Budapest Csóka Utca 7-13

Ajánlattevő neve: Pannonway Építő Kft. (közös ajánlattevő) adószám: 13099581-2-20

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Batsányi J. U. 9.

Ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (közös ajánlattevő) adószám: 10867156-2-43

Székhelye: 1117 Budapest Dombóvári Út 17-19

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/07/2022