Lieferungen - 404889-2016

17/11/2016    S222

die Tschechische Republik-České Budějovice: Oberleitungsbusse

2016/S 222-404889

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik města České Budějovice a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25166115
Postanschrift: Novohradská 738/40
Ort: České Budějovice
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Postleitzahl: 370 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Radek Janiš
E-Mail: janis.r@dpmcb.cz
Telefon: +420 387719140
Fax: +420 387240763
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dpmcb.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profildpmcb.cz
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profildpmcb.cz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup 2 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2017.

Referenznummer der Bekanntmachung: inv. VZ-2/2016
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622300 Oberleitungsbusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 2 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2017. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných trolejbusů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří přílohu č.1 a nedílnou součást zadávací dokumentace.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 32 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ031 Jihočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky bude sídlo Dopravního podniku města České Budějovice, a.s., na adrese Horní 2508/22, 370 04 České Budějovice, Česká republika.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 2 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2017. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných trolejbusů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří přílohu č.1 a nedílnou součást zadávací dokumentace. Požadují se nabídky týkající se koupě.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2017
Ende: 31/12/2017
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti v rozsahu dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ.

Za účelem prokázání splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 ZZVZ zadavatel nepožaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

K zajištění splnění povinností dodavatele vyplývajících z nabídky je požadována jistota (v souladu s ustanovením § 41 ZZVZ) ve výši 500 000 CZK. Jistota bude poskytnuta složením peněžní částky na účet zadavatele – peněžní jistota, nebo formou bankovní záruky, nebo pojištění záruky. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky, nebo pojištění záruky, musí být tato v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Platnost bankovní záruky nesmí být kratší, než je lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán. Originál listiny bankovní záruky bude součástí nabídky, a to vyjímatelným způsobem.

Další informace ohledně požadavků zadavatele na poskytnutí jistoty jsou uvedeny v části 13 zadávací dokumentace.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zadavatel nebude poskytovat zálohu na dodávku předmětu veřejné zakázky. Konečnou fakturu bude dodavatel oprávněn vystavit poté, co dojde k protokolárnímu převzetí celé dodávky smluvně sjednané zadavatelem. Splatnost faktury bude činit minimálně 30 dnů od jejího doručení. Dodavatel je oprávněn navrhnout zadavateli lepší platební podmínky a delší dobu splatnosti.

Jednotlivé části úplaty, včetně příslušné části DPH, budou vždy hrazeny bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený na příslušné faktuře.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/01/2017
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/01/2017
Ortszeit: 10:15
Ort:

Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Při otevírání obálek s nabídkami má právo být přítomen jeden zástupce dodavatele, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito dodavatelé prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za dodavatele jednat, a členové komise pro otevírání obálek.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Viz. podrobné požadavky v zadávací dokumentaci, která je přístupná na profilu zadavatele.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet-Adresse: www.compet.cz
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání před-běžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet-Adresse: www.compet.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/11/2016