Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Marché de travaux - 406056-2021

10/08/2021    S153

България-Плевен: Строителни и монтажни работи

2021/S 153-406056

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Национален регистрационен номер: 000405689
Пощенски адрес: ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.1
Град: гр. Плевен
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Пощенски код: 5800
Държава: България
Лице за контакт: Валерия Румянова Тачева
Електронна поща: valeria.tacheva@mu-pleven.bg
Телефон: +359 64884264
Факс: +359 64827008
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mu-pleven.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26362
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Процедурата се състои от 5 /пет/ обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Текущ ремонт на учебни зали, лаборатории и кабинети , в сградата на Ректорат 1 при МУ - Плевен, ул. „Климент Охридски” №1

Обособена позиция №2: Текущ ремонт на учебни зали, лаборатории и кабинети , в сградата на Ректорат 2 при МУ - Плевен, ул. „Климент Охридски” №1

Обособена позиция №3: Текущ ремонт на:  учебни зали и общи помещения в сградата на ТЕЛЕЦ, при МУ – Плевен, ул. „Климент Охридски” № 1

Обособена позиция № 4  : Текущ ремонт на помещения и прилежащ коридор на Спортна зала – Плевен, ул. „Климент Охридски” №1

Обособена позиция № 5 : Текущ ремонт на Почивна станция "Видима" гр. Априлци

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 350 500.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Текущ ремонт на учебни зали, лаборатории и кабинети , в сградата на Ректорат 1 при МУ - Плевен, ул. „Климент Охридски” №1

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Основно място на изпълнение:

Ректорат 1 при МУ - Плевен, гр. Плевен, ул. "Климент Охридски" №1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В Ректорат 1 се намират: факултет „Медицина“, факултет „Обществено здраве“ , факултет „Здравни грижи“ и „Медицински Колеж“.

Приблизителна площ подлежаща на ремонт – 6000 кв.м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 4
Критерий за качество - Име: ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ / Тежест: 36
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 062-156229
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 6252
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции, Обособена позиция 1: Текущ ремонт на учебни зали, лаборатории и кабинети , в сградата на Ректорат 1 при МУ

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/08/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕТ ИДЕАЛ - ХАСАН ЮСЕИНОВ
Национален регистрационен номер: 104027005
Пощенски адрес: ул.ЕЛИН ПЕЛИН №.24 ет.2 ап.7
Град: гр. Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Пощенски код: 5000
Държава: България
Електронна поща: filibeli_h@abv.bg
Телефон: +359 62645918
Факс: +359 62620225
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 537 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 414 546.76 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл.197, ал.1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/08/2021