Lieferungen - 406690-2020

Submission deadline has been amended by:  489298-2020
31/08/2020    S168

die Slowakei-Lipany: Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke

2020/S 168-406690

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kaščák Miroslav s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 45270759
Postanschrift: Moyzesova 1030
Ort: Lipany
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 082 71
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Miroslav Kaščák
E-Mail: miroslavkascaksro@gmail.com
Telefon: +421 51907954169
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.finstat.sk/45270759/obchodny_register
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427800
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Mediinvest Consulting, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 45483078
Postanschrift: Volgogradslá 9/B
Ort: Prešov
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 080 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Júlia Gáborová
E-Mail: gaborova@mediinvest.sk
Telefon: +421 948222660
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mediinvest.sk/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/427800
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: MSP
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vybavenie autodielne pre projekt: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Kaščák Miroslav s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ

Referenznummer der Bekanntmachung: MK1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42990000 Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je vybavenie autodielne pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu pre žiakov strednej odbornej školy v rámci duálneho vzdelávania.

Zákazka sa delí na dve časti:

1. časť: Vybavenie autodielne

2. časť: Diagnostika

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 210 381.30 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1

Los-Nr.: Vybavenie autodielne
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42413500 Hebevorrichtungen für Fahrzeuge
44512940 Werkzeugsätze
38543000 Gasmelder
42636100 Hydraulische Pressen
38433200 Emissionsmessungsgeräte
42510000 Wärmeaustauscher, Klimaanlagen und Kältemaschinen sowie Filtriergeräte
34324100 Ausrüstung zum Auswuchten von Rädern
43322000 Zerlegegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

Železničná 520, 082 71 Lipany

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opis predmetu zákazky je špecifikovaný v Technickej špecifikácii - časť 1: Vybavenie autodielne, ktorá je súčasťou Súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 194 319.80 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:

1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,

2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nepridelené

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

2

Los-Nr.: Diagnostika
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124110 Diagnostiksysteme
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

Železničná 520, 082 71 Lipany

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opis predmetu zákazky je špecifikovaný v Technickej špecifikácii - časť 2: Diagnostika, ktorá je súčasťou Súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 16 061.50 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:

1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,

2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nepridelené

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO (ďalej ako JED), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným obstarávateľom.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v Kúpnej zmluve určenej pre tú ktorú časť zákazky. Podmienky stanovené v kúpnej zmluve sú pevne dané a nemenné

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/10/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/10/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Mediinvest Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Bližšie informácie o oprávnených osobách a o podmienkach účasti na otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch: Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Verejný obstarávateľ sa rozhodol postupovať reverznou verejnou súťažou. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa §53 ZVO - v súlade s §66 ods. 7 ZVO (prvá veta).

2. Nejedná sa o zelené, sociálne alebo inovatívne verejné obstarávanie.

3. Verejný obstarávateľ nepožaduje zloženie zábezpeky.

4. Poskytovanie vysvetlení, oznámení, odovzdávanie podkladov, predkladanie cenových ponúk a komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, a to tak, aby bola zabezpečená úplnosť a ochrana osobných údajov uvedených v celom procese verejného obstarávania.

5.Okamih doručenia akejkoľvek správy medzi verejným obstarávateľom a záujemcom resp. uchádzačom je okamih odoslania tejto správy prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

6. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a kupujúcim, a to oprávnenými osobami, najmä:

a)Poskytovateľ a ním poverené osoby;

b)Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c)Najvyšší kontrolný úrad a ním poverené osoby;

d)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad verejného auditu)a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;

e)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;

f)Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;

g)Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku súčinnosť.

7. V prípade, že obstarávateľovi nebude schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, prípadne nenávratný finančný príspevok schválený bude, ale nedôjde ku schváleniu postupu verejného obstarávania, je obstarávateľ ako objednávateľ oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť ak ešte nedošlo k plneniu vyplývajúcemu z Kúpnej zmluvy.

8.Kúpna zmluva (pre každú časť zákazky) nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania dodávky predmetu zmluvy, dňom právoplatného schválenia verejného obstarávania v rámci administratívnej kontroly (následnej ex-post kontroly) vykonanej Riadiacim orgánom, resp. sprostredkovateľským orgánom.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/08/2020