Marché de travaux - 408107-2017

14/10/2017    S198

België-Antwerpen: Werkzaamheden voor spoorseinen

2017/S 198-408107

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 192-394392)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infrabel — Directie Asset Management — Area North East
Postadres: Koningin Astridplein 27
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
Contactpersoon: TUC Rail NV, via het forum vraag en antwoord aan het adres van het kopersprofiel
E-mail: ppcell@tucrail.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285829

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TR 288353 Mechelen: renovatie van de Vierendeelbruggen en spoor- en uitrustingswerken deel 1.

Referentienummer: I-AM (TR)-TR 288353-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht TR 288353 kadert in het totaal project rond de vernieuwing van de spoor en onthaal infrastructuur in en rond het station van Mechelen. In dit kader bestaat de huidige opdracht uit 2 belangrijke te onderscheiden delen zijnde:

— de herinrichting en de vernieuwing van de spoorweginfrastructuur in station Mechelen (zone van de perrons en beide wisselroosters) zowel qua sporen als bovenleidingen en seininrichting deel 1;

— de renovatie en de structurele aanpassingen van de Vierendeelbruggen over de Leuvensevaart in de nabijheid van het station Mechelen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2017
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 192-394392

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het Uniform Aanbestedingsdocument (UEA) in pdf versie en in xml versie werd toegevoegd (zie punt 3 'Dossier van aanvraag tot deelneming' van de selectieleidraad).