Fournitures - 408995-2021

11/08/2021    S154

Pologne-Żary: Médicaments divers

2021/S 154-408995

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Numéro national d'identification: PL432
Adresse postale: ul. Domańskiego 2
Ville: Żary
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Code postal: 68-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Danuta Popiel
Courriel: przetargi@105szpital.pl
Téléphone: +48 684707874
Fax: +48 684141036
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.105szpital.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym dotyczącym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego

Numéro de référence: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-7/UE/2021
II.1.2)Code CPV principal
33690000 Médicaments divers
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków objętych programem lekowym dotyczącym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV)

1) Główny Kod CPV: 33.69.00.00-3-Różne produkty lecznicze

3. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje:

Sukcesywną dostawę leków objętych programem lekowym dotyczącym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w podziale na 2 zadań w ilościach i asortymencie określonych w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki 6,7 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 4 146 296.30 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lek biologiczny Guselkumab

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33690000 Médicaments divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Lieu principal d'exécution:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

apteka szpitalna w Żarach (68-200), ul. Domańskiego 2,

II.2.4)Description des prestations:

Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa leku biologicznego Guselkumab objętego programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych , którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy

Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże

niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w umowie, w

przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Kryteria udzielenia zamówienia – cena 100 %

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lek biologiczny Risankizumab

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33690000 Médicaments divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Lieu principal d'exécution:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

apteka szpitalna w Żarach (68-200), ul. Domańskiego 2,

II.2.4)Description des prestations:

Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa leku biologicznego Risankizumab objętego programem lekowym dotyczącym - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych , którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy

Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże

niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w umowie, w

przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Kryteria udzielenia zamówienia – cena 100 %

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 114-298985
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 140/FIN/Z/2021
Lot nº: 1
Intitulé:

Lek biologiczny Guselkumab

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Code postal: 02-135
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 147 480.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 147 474.48 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 139 /FIN/Z/2021
Lot nº: 2
Intitulé:

Lek biologiczny Risankizumab

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Abbvie sp. z o.o.
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 191 304.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 191 302.56 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm. – „ustawa Pzp”) oraz

Specyfikacji Warunków Zamówienia „SWZ”. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie internetowej

Zamawiającego pod następującym adresem: www.bip.105szpital.pl Komunikacja elektroniczna z wykonawcami

będzie się odbywać przy użyciu strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/

portal oraz poczty elektronicznej przetargi@105szpital.pl

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach,

o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ustawy Pzp. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125. ust. 1 ustawy

Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 139

ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania

warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału

w postępowaniu wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni przedstawi dokumenty wskazane w pkt VII.1.7 SWZ.

Zamawiający nie wymaga wadium i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
06/08/2021