Lieferungen - 410029-2020

Submission deadline has been amended by:  520083-2020
01/09/2020    S169

Polen-Warschau: Mechanische Rührer

2020/S 169-410029

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Energia Ciepła S.A.
Nationale Identifikationsnummer: KRS: 0000013479
Postanschrift: ul. Złota 59
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-120
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Patrycja Masłoń
E-Mail: Patrycja.Maslon@gkpge.pl
Telefon: +48 727490062
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pgeenergiaciepla.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://swpp2.gkpge.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Nationale Identifikationsnummer: KRS: 0000001010
Postanschrift: ul. Łowiecka 24
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Patrycja Masłoń
E-Mail: Patrycja.Maslon@gkpge.pl
Telefon: +48 727490062
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pgeenergiaciepla.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://swpp2.gkpge.pl/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://swpp2.gkpge.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://swpp2.gkpge.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy materiałów i części do mieszadeł zainstalowanych na instalacjach IMOS w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, Oddział Wybrzeże i Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/PEC/PEC/ZCI/01169/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38436500 Mechanische Rührer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i części do mieszadeł zainstalowanych na instalacjach IMOS w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, Oddział Wybrzeże i Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., w podziale na następujące części:

1) część 1 – sukcesywne dostawy materiałów i części do mieszadeł zainstalowanych na instalacji IMOS w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie;

2) część 2 – sukcesywne dostawy materiałów i części do mieszadeł zainstalowanych na instalacji IMOS w PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże;

3) część 3 – sukcesywne dostawy materiałów i części do mieszadeł zainstalowanych na instalacji IMOS w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi:

1) część 1 – Załącznik nr 1.1 do SIWZ;

2) część 2 – Załącznik nr 1.2 do SIWZ;

3) część 3 – Załącznik nr 1.3 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy materiałów i części do mieszadeł zainstalowanych na instalacji IMOS w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38436500 Mechanische Rührer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i części do mieszadeł zainstalowanych na instalacji IMOS w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy materiałów i części do mieszadeł zainstalowanych na instalacji IMOS w PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38436500 Mechanische Rührer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, 80-867 Gdańsk, ul. Swojska 9 z dostawą do zakładów produkcyjnych:

— Elektrociepłownia Gdańsk, ul. Wiślna 6,

— Elektrociepłownia Gdynia, ul. Pucka 118.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i części do mieszadeł zainstalowanych na instalacji IMOS w PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy materiałów i części do mieszadeł zainstalowanych na instalacji IMOS w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38436500 Mechanische Rührer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów i części do mieszadeł zainstalowanych na instalacji IMOS w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–2, 8 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia, za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w tym:

4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy: osób fizycznych, członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

4.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub;

4.5. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; ... część dalsza w sekcji III 1.2.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

... 4.8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców, JEDZ wskazany w pkt 3 składa osobno każdy Wykonawca.

6. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na warunkach określonych w art. 22a ustawy Pzp, JEDZ wskazany w pkt 3 składa także ten podmiot wraz z jego zobowiązaniem do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Zamawiający oczekuje złożenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w sekcji α w części IV JEDZ Wykonawca niewypełnianie dalszych sekcji w części IV JEDZ odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego.

W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę części do mieszadeł obejmującą co najmniej wały lub śmigła.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wystarczającym dla wykazania spełniania warunku będzie, jeśli Wykonawca wykaże się realizacją co najmniej 1 zamówienia, o którym mowa w zdaniu powyżej.

Uwaga:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz dostaw, o których mowa w warunku udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp odstępuje od żądania wadium w niniejszym postępowaniu.

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji oraz 24 miesięcznej rękojmi liczonych od daty zabudowania materiału/części na obiekcie lecz nie dłużej niż 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru dostawy.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia pieniężnego.

Postanowienia szczegółowe w zakresie warunków finansowych i uzgodnień płatniczych określa wzór umowy stanowiący odpowiednio dla:

— części 1 – załącznik nr 2.1. do SIWZ,

— części 2 – załącznik nr 2.2. do SIWZ,

— części 3 – załącznik nr 2.3. do SIWZ.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą z tytułu wykonania zamówienia będą realizowane w jednej z dwóch walut: PLN lub EURO, zgodnie z treścią oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 Pzp:

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;

b) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: JEDZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, w danej części zamówienia, zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie ze wzorem wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ, w terminie wynikającym z art. 94 ustawy Pzp. Dla każdej części postępowania będzie zawarta oddzielna umowa.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/10/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/10/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Publiczna sesja otwarcia ofert nastąpi poprzez transmisję online za pośrednictwem połączenia Skype w dniu 2 października 2020 r. o godzinie 12.30.

Szczegółowe informacje, w tym link do spotkania Skype, dostępne są za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, pod adresem https://swpp2.gkpge.pl, w zakładce „Dokumenty zamówienia”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający powierzyli pomocnicze działania zakupowe w tym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia Departamentowi zakupów PGE Energia Ciepła S.A. w Krakowie.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ.

4. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) sekcji III.1.1 pkt 4.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) sekcji III.1.1 pkt 4.3–4.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 i 4 ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6. W zakresie nieokreślonym w pkt 4–5 powyżej oraz w zakresie dokumentów (oraz ich formy)potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 10a ustawy Pzp.

8. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.

9. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

6.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/08/2020