Lieferungen - 412274-2022

Submission deadline has been amended by:  450182-2022
29/07/2022    S145

die Slowakei-Trnava: Hardware für Zentralrechner

2022/S 145-412274

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Nationale Identifikationsnummer: 42156424
Postanschrift: Kollárova 8
Ort: Trnava
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 91702
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Lucia Ongerová
E-Mail: lucia.ongerova@nases.gov.sk
Telefon: +421 232780729
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nases.gov.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10581
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444733
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444733
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komponenty pre koncové uzly Govnet

Referenznummer der Bekanntmachung: 250-2022/5910
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30211200 Hardware für Zentralrechner
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (DNS) budú komponenty pre koncové uzly Govnet, najmä racky, stojanové rozvádzače, prepínače, PDU, káble, exteriérové IP kamery, technické vybavenie sálových počítačov (hardvér), NVR, softvérový balík pre komunikáciu a multimédia (softvér), rôzne počítačové vybavenie, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 709 207.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237000 Teile und Zubehör für Computer
30236000 Diverse Computerausrüstungen
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
48500000 Kommunikations- und Multimedia-Softwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Slovenská republika, miesto bude upresnené v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk k danej zákazke, prevažne sa jedná o Bratislavu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (DNS) budú komponenty pre koncové uzly Govnet, najmä racky, stojanové rozvádzače, prepínače, PDU, káble, exteriérové IP kamery, technické vybavenie sálových počítačov (hardvér), NVR, softvérový balík pre komunikáciu a multimédia (softvér), rôzne počítačové vybavenie, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 709 207.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kód ITMS: 311071X548

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Názov projektu: Redizajn siete GOVNET

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti

týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2.Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

3.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 ZVO. Verejný obstarávateľ

nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Preto uchádzač predkladá požadované doklady.

4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného

postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5.Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia

(podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (v tomto prípade sa nepredkladá daný doklad v ponuke).Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Ďalej pri preukazovaní podmienok platia ustanovenia §32 ods. 6 a ods. 7 ZVO.

6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Viď súťažné podklady, podmienky plnenia každej zákazky budú uvedené vo výzvach na predkladanie ponúk, ktoré budú zasielané všetkým záujemcom zaradeným do DNS

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/08/2022
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 16/09/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 8 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS čiastkové výzvy na predkladanie ponúk v rámci vytvoreného DNS (dynamického nákupného systému) § 58 - § 61 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Výzvu bude zasielať všetkým zaradeným záujemcom.

2)Verejný obstarávateľ bude požadovať vytvorenie určitej právnej formy, odvolávka 50) viď zákon § 37 ods. 2 ZVO, ak ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá lebo vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

3) Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom

obstarávaní prostredníctvom IS EVO. Viac o IS EVO viď na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Príručky pre IS EVO sú na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

Uchádzač musí byť evidovaný v informačnom systéme ÚVO ako užívateľ za Hospodársky subjekt. Pri registrácii nového HS je potrebné brať do úvahy čas potrebný na dokončenie validácie HS (doručenie validačného kódu) a registráciu vykonať v dostatočnom časovom predstihu pred zámerom predloženia žiadosti o účasť.

Všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke pre IS EVO ako aj video návody

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html.

4) Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie 24 mesiacov odo dňa zriadenia DNS. Záujemca môže

predkladať žiadosti o účasť v DNS aj po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v tomto oznámení IV.2.2), a to počas doby trvania DNS avšak treba počítať s procesnými lehotami na vyhodnotenie žiadosti v súlade so ZVO.

5) Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní ale verejný obstarávateľ ho následne vyzve na preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED.

Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke:

https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo hlavné miesto dodania alebo plnenia spresniť na konkrétne miesto v SR v konkrétnej výzve v rámci zriadeného DNS.

7) Verejný obstarávateľ (VO) si vyhradzuje právo uplatniť sociálne aspekty ako aj environmentálne aspekty v

jednotlivých výzvach na predklad. ponúk. VO si vyhradzuje právo doplniť/meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk v nevyhnutnom rozsahu v závislosti od druhu tovaru ako aj v závislosti na použitý systém financovania zákazky.

8) Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej

zákazke v profile verejného obstarávateľa umiestnenom na webovej adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444733, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

9) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO.

10) Plynutie zákonných lehôt pri elektronickej komunikácií je viazané na deň odoslania správy, ktorý je aj dňom jej

doručenia. Pod pojmom doručenie rozumieme moment, kedy bola správa záujemcovi/uchádzačovi doručená

prostredníctvom systému IS EVO, nie kedy ju záujemca/uchádzač prečítal.

11)Zábezpeka na viazanosť ponúk sa nepožaduje.

12)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup VO/ výzvu na predkladanie ponúk ak RO/SO po kontrole verejného obstarávania zistil závažné nedostatky a odporučil súťaž zrušiť/zopakovať, respektíve navrhne finančnú opravu, ktorá nebude akceptovateľná pre verejného obstarávateľa.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Žiadosť o nápravu:

- proti podmienkam uvedeným v oznámení musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia v

európskom vestníku.

- v dokumentoch podľa § 164 ZVO odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky musí byť doručená

najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že tieto dokumenty neboli

poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov; ak boli poskytnuté neskôr,

musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa

poskytnutia týchto dokumentov.

Ďalšie podrobné informácie sú uvedené v § 164 ZVO - Žiadosť o nápravu.

Podávanie námietok podrobne viď § 170 ZVO - Námietky

Viď aj súťažné podklady.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/07/2022