Lieferungen - 412274-2022

Submission deadline has been amended by:  450182-2022
29/07/2022    S145

Slovensko-Trnava: Technické vybavenie sálových počítačov (hardvér)

2022/S 145-412274

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42156424
Poštová adresa: Kollárova 8
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 91702
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Lucia Ongerová
E-mail: lucia.ongerova@nases.gov.sk
Telefón: +421 232780729
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.nases.gov.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10581
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444733
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444733
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Komponenty pre koncové uzly Govnet

Referenčné číslo: 250-2022/5910
II.1.2)Hlavný kód CPV
30211200 Technické vybavenie sálových počítačov (hardvér)
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (DNS) budú komponenty pre koncové uzly Govnet, najmä racky, stojanové rozvádzače, prepínače, PDU, káble, exteriérové IP kamery, technické vybavenie sálových počítačov (hardvér), NVR, softvérový balík pre komunikáciu a multimédia (softvér), rôzne počítačové vybavenie, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 709 207.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30237000 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
30236000 Rôzne počítačové vybavenie
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
48500000 Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenská republika, miesto bude upresnené v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk k danej zákazke, prevažne sa jedná o Bratislavu.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (DNS) budú komponenty pre koncové uzly Govnet, najmä racky, stojanové rozvádzače, prepínače, PDU, káble, exteriérové IP kamery, technické vybavenie sálových počítačov (hardvér), NVR, softvérový balík pre komunikáciu a multimédia (softvér), rôzne počítačové vybavenie, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 709 207.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Kód ITMS: 311071X548

II.2.14)Doplňujúce informácie

Názov projektu: Redizajn siete GOVNET

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti

týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2.Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

3.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 ZVO. Verejný obstarávateľ

nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Preto uchádzač predkladá požadované doklady.

4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného

postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5.Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia

(podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (v tomto prípade sa nepredkladá daný doklad v ponuke).Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Ďalej pri preukazovaní podmienok platia ustanovenia §32 ods. 6 a ods. 7 ZVO.

6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Viď súťažné podklady, podmienky plnenia každej zákazky budú uvedené vo výzvach na predkladanie ponúk, ktoré budú zasielané všetkým záujemcom zaradeným do DNS

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/08/2022
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 16/09/2022
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS čiastkové výzvy na predkladanie ponúk v rámci vytvoreného DNS (dynamického nákupného systému) § 58 - § 61 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Výzvu bude zasielať všetkým zaradeným záujemcom.

2)Verejný obstarávateľ bude požadovať vytvorenie určitej právnej formy, odvolávka 50) viď zákon § 37 ods. 2 ZVO, ak ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá lebo vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

3) Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom

obstarávaní prostredníctvom IS EVO. Viac o IS EVO viď na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Príručky pre IS EVO sú na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

Uchádzač musí byť evidovaný v informačnom systéme ÚVO ako užívateľ za Hospodársky subjekt. Pri registrácii nového HS je potrebné brať do úvahy čas potrebný na dokončenie validácie HS (doručenie validačného kódu) a registráciu vykonať v dostatočnom časovom predstihu pred zámerom predloženia žiadosti o účasť.

Všetky ďalšie pokyny na komunikáciu sú podrobne rozpísané v príručke pre IS EVO ako aj video návody

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html.

4) Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie 24 mesiacov odo dňa zriadenia DNS. Záujemca môže

predkladať žiadosti o účasť v DNS aj po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v tomto oznámení IV.2.2), a to počas doby trvania DNS avšak treba počítať s procesnými lehotami na vyhodnotenie žiadosti v súlade so ZVO.

5) Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní ale verejný obstarávateľ ho následne vyzve na preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED.

Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke:

https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo hlavné miesto dodania alebo plnenia spresniť na konkrétne miesto v SR v konkrétnej výzve v rámci zriadeného DNS.

7) Verejný obstarávateľ (VO) si vyhradzuje právo uplatniť sociálne aspekty ako aj environmentálne aspekty v

jednotlivých výzvach na predklad. ponúk. VO si vyhradzuje právo doplniť/meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk v nevyhnutnom rozsahu v závislosti od druhu tovaru ako aj v závislosti na použitý systém financovania zákazky.

8) Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej

zákazke v profile verejného obstarávateľa umiestnenom na webovej adrese http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444733, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

9) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO.

10) Plynutie zákonných lehôt pri elektronickej komunikácií je viazané na deň odoslania správy, ktorý je aj dňom jej

doručenia. Pod pojmom doručenie rozumieme moment, kedy bola správa záujemcovi/uchádzačovi doručená

prostredníctvom systému IS EVO, nie kedy ju záujemca/uchádzač prečítal.

11)Zábezpeka na viazanosť ponúk sa nepožaduje.

12)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup VO/ výzvu na predkladanie ponúk ak RO/SO po kontrole verejného obstarávania zistil závažné nedostatky a odporučil súťaž zrušiť/zopakovať, respektíve navrhne finančnú opravu, ktorá nebude akceptovateľná pre verejného obstarávateľa.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Žiadosť o nápravu:

- proti podmienkam uvedeným v oznámení musí byť doručená do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia v

európskom vestníku.

- v dokumentoch podľa § 164 ZVO odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky musí byť doručená

najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že tieto dokumenty neboli

poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov; ak boli poskytnuté neskôr,

musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa

poskytnutia týchto dokumentov.

Ďalšie podrobné informácie sú uvedené v § 164 ZVO - Žiadosť o nápravu.

Podávanie námietok podrobne viď § 170 ZVO - Námietky

Viď aj súťažné podklady.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/07/2022