Services - 412854-2021

13/08/2021    S156

Finlande-Ylivieska: Services de conception technique

2021/S 156-412854

Avis de préinformation

Le présent avis est un avis de préinformation uniquement

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Vestia Oy
Numéro national d'identification: 1569793-9
Adresse postale: PL 66
Ville: Ylivieska
Code NUTS: FI Suomi / Finland
Code postal: 84101
Pays: Finlande
Courriel: kilpailutus@hansel.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.vestia.fi/
I.3)Communication
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Hansel Oy
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI Suomi / Finland
Pays: Finlande
Courriel: kilpailutus@hansel.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hansel.fi/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Kuntaomisteinen osakeyhtiö
I.5)Activité principale
Autre activité: Lakisääteinen jätehuolto

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Jäteasemien layout, Infra- ja LVIS-suunnittelupalvelut

II.1.2)Code CPV principal
71320000 Services de conception technique
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Valmisteilla olevan hankinnan kohteena ovat Vestia Oy:n jäteasemien tai pienjäteasemien suunnittelupalvelut, joiden perusteella tehdään myöhemmin kohde- tai hankekokonaisuuskohtaiset toteutuspäätökset ja kilpailutukset.

Alustavan suunnitelman mukaan suunnittelupalveluihin sisältyy seuraavat kokonaisuudet:

1. Jäteaseman luonnos- ja layoutsuunnittelu (pääsuunnittelu).

2. Jäteaseman tarvittavat rakennesuunnittelut

3. Alueen sähköistys ja valaistus sekä tarvittavien ohjausjärjestelmien suunnittelu

4. LVI-suunnittelu

5. Rakentamisen valvontapalvelut Lajittelupihan rakentamiskonseptin mukaisesti kohteen ja tarpeen määrittäessä etävalvontana tai lähivalvontana

6. Mahdollisesti tarvittavat pohjatutkimukset

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description des prestations:

Katso kohta "Lyhyt kuvaus".

Hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun jäljempänä esitettyjen ilmoittautumisohjeiden mukaisesti.

II.2.14)Informations complémentaires
II.3)Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
01/10/2021

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

YLEISTÄ

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia

Kaikki tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa-antavia ennakkotietoja.

Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinavuoropuheluun, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla tarjoajilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa vuoropuhelua

hankintayksikön kanssa. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua valmisteilla olevasta tarjouspyynnöstä (luonnosmateriaalista).

Ennakkotietoilmoitukseen vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Ennakkotietoilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintamenettelyä.

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

ILMOITTAUTUMINEN

Hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman pian yhteystietonsa sähköpostitse osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi ja otsikoimaan

sähköpostiviesti: "Vestia Oy, Jäteasemien layout, Infra- ja LVIS-suunnittelupalvelut"

Kiinnostuneen tarjoajan henkilötietoja käytetään vain tähän hankintaan liittyviin yhteydenottoihin.

MARKKINAVUOROPUHELU

Hankintayksikkö lähettää kiinnostuneille tarjoajille kilpailutuksen luonnosmateriaaleja kirjalliseen kommentointiin sähköpostin välityksellä. Markkinavuoropuhelussa jaettavan luonnosmateriaalin kirjallinen kommentointi on alustavasti suunniteltu viikoille 36-37. Kommentointi on vapaaehtoista, eikä markkinavuoropuheluun osallistuminen velvoita kiinnostunutta tarjoajaa jättämään tarjousta tarjouskilpailuun.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/08/2021