Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 413664-2022

29/07/2022    S145

Slovensko-Bratislava: Ploty

2022/S 145-413664

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 119-334605)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Škvarka
E-mail: miroslav.skvarka@minv.sk
Telefón: +421 250944527
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.minv.sk/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zábrany a oplotenie

II.1.2)Hlavný kód CPV
34928200 Ploty
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka plotov, pletiva, mobilných zábran, zábran a stĺpikov pre krajské centrá podpory a útvary

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/07/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 119-334605

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: Oddiel IV
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2
Namiesto:
Dátum: 25/07/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 03/08/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: Oddiel IV
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7
Namiesto:
Dátum: 26/07/2022
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 04/08/2022
Miestny čas: 09:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: