Bauleistung - 416763-2022

Submission deadline has been amended by:  554927-2022
01/08/2022    S146

die Slowakei-Bratislava: Landschaftsgärtnerische Arbeiten

2022/S 146-416763

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Valaliky Industrial Park, s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 54485053
Postanschrift: Mlynské nivy 44/a
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 82715
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Peter Bartoš
E-Mail: peter.bartos@r-p.sk
Telefon: +421 232333431
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mhsr.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442683
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/442683
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Obchodná spoločnosť ako dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva SR so 100%-nou účasťou štátu.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu, výroby, technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii významných projektov

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hrubé terénne úpravy pre Strategické územie Valaliky

Referenznummer der Bekanntmachung: VO-NZ001/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác hrubých terénnych úprav (HTÚ), vybudovanie a likvidácia dočasných staveniskových ciest, príprava projektovej dokumentácie a vykonávanie inžinierskych činností, tak ako sú podrobne vymedzené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Účelom a cieľom hrubých terénnych úprav je príprava záujmového územia tak, aby bolo budúce stavenisko pripravené pre koncového klienta na výstavbu závodu, v zmysle definovaných požiadaviek pre finálnu úroveň 0,000 (únosnosť na povrchu a v podloží, dovolené sadanie, hĺbka hladiny podzemnej vody pod finálnou podlahou, povrch pláne. atď.).

Základné údaje o záujmovej lokalite

Umiestnenie:

štát: Slovenská republika (SR)

kraj: Košický

okres: Košice okolie

kataster: Valaliky

plocha: cca 280 ha

výškopis: cca 186 - 203 m. n. m

Polohopis a výškopis záujmového územia tvorí súčasť prílohy č. 8 súťažných podkladov.

Rekapitulácia okrajových podmienok pre spracovanie HTÚ

Požiadavka na hladinu podzemnej vody je definovaná 3,0 m pod 0,000 (pod finálnou výškou podlahy),

Povrch upraveného terénu HTÚ nebude primárne spádovaný.

Jednotlivé úrovne povrchu HTÚ budú situované cca 800 mm pod vrchným povrchom podláh.

Odvoz nevyužiteľnej ornice a prebytočného nevhodného materiálu predpokladáme do maximálnej vzdialenosti 30 km,

Zhutnenie násypov musí byť realizované po vrstvách s hrúbkou max. 250 - 300 mm s dosiahnutím nasledovných parametrov finálnej úrovne statického modulu deformácie vrátane pomeru medzi dvomi zaťažovacími cyklami statickej zaťažovacej skúšky:

Edef,2 60 MPa, Edef,2/Edef,1 2,5, pre plochy pod budovami.

Edef,2 45 MPaEdef,2/Edef,1 2,5, pre plochy pod cestnými komunikáciami, parkoviskami, kontajnerovými plochami, železničnými dráhami a pod.;

Násypový materiál musí byť charakteru štrkovitej zeminy frakcie 0 63 mm, s podielom zŕn priemeru d < 0,063 mm menej ako 5%, charakterizovaný podľa STN 72 1001 ako zemina triedy G3/G-F,

Na plochách pod budovami, kde nie je prítomná štrková vrstva, bude vytvorená štrková vrstva o hrúbke 300 mm, ktorá poslúži ako vhodný pracovný povrch pre prípad dažďa na účely minimalizácie prestojov.

Hrúbka násypu štrkovitej zeminy (v násype ako aj v mieste výmeny podložia) bude rešpektovať triedu zeminy v podloží ako aj jej únosnosť.

Max. pôdorysný rozmer plošných základov je 3,0 m x 3,0 m.

Úplný opis predmetu zákazky, vrátane indikatívneho harmonogramu je uvedený v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 88 934 153.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45112210 Mutterbodenabtrag
45112400 Aushubarbeiten
45112310 Aufschüttungsarbeiten
45262210 Fundamentierungsarbeiten
45233300 Fundamentierungsarbeiten für Fernstraßen, Landstraßen, Straßen und Fußwege
45232453 Verlegung von Dränrohren und Bau von Entwässerungskanälen
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Strategické územie Valaliky, ktoré sa nachádza v katastri obcí Valaliky, okres Košice okolie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

V rámci uskutočnenia predmetu zákazky úspešný uchádzač vykoná najmä:

Odstránenie a vodorovné premiestnenie travín, tŕstia a krovín;

Odstránenie, premiestnenie, uskladnenie, odvoz a rozprestrenie ornice;

Odstránenie existujúcich dočasných staveniskových ciest z plôch A, C, D, E, H;

Výkopy, hĺbenie jám, premiestnenie výkopku, uloženie sypaniny na skládky;

Zhutnenie podložia, uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 96 až 100 % podľa

Proctor-Standard pre plochy pod budovami, cestnými komunikáciami, parkoviskami, kontajnerovými plochami,

železničnými dráhami a pod;

Zhutnenie podložia, uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 96 až 100 % podľa

Proctor-Standard pre ostatné plochy (plochy určené pre budúcu výstavbu a pláň pod zelenými plochami);

Realizácia odvodňovacieho systému (žľaby, trativody, drenážny systém)

Zriadenie dočasných staveniskových ciest pre realizáciu prác HTÚ a ich následná likvidácia

Izolácie proti vode a vlhkosti

Príprava projektovej dokumentácie v rozsahu:

-Projekt dočasného dopravného značenia

-Kontrolný a skúšobný plán

-Projekt organizácie výstavby (POV)

-Dokumentácia pre uskutočnenie stavby (realizačná dokumentácia)

-Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DRS)

-Dokumentácia ku kolaudácii stavby

-Dokumentácia o kvalite verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení

neskorších predpisov

Inžinierska činnosť k odsúhlaseniu projektu dočasného dopravného značenia a k získaniu právoplatného

kolaudačného rozhodnutia k HTÚ;

Digitálne geodetické zameranie pri prevzatí staveniska a digitálne geodetické zamerania pri meraní prác v

súlade s podmienkami určenými v časti C. NÁVRH ZMLUVY súťažných podkladov.

Statické zaťažovacie skúšky na účely preberania jednotlivých častí diela, pri ktorých je určený statický modul

deformácie vrátane pomeru medzi dvomi zaťažovacími cyklami statickej zaťažovacej skúšky v súlade s STN 73

6190: 2019;

Služby spojené s realizáciou HTÚ špecifikované v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov;

Manažment kontrolných dní a projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami určenými v časti C. NÁVRH

ZMLUVY súťažných podkladov;

Príprava a dodávanie týždenných a mesačných správ o postupe prác v slovenskom jazyku a v anglickom

jazyku v súlade s aplikovateľnými medzinárodnými štandardmi a podmienkami určenými v časti C. NÁVRH

ZMLUVY súťažných podkladov;

Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 396/2006

Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Podrobná špecifikácia jednotlivých prác a materiálov je uvedená vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 7 súťažných podkladov.

Úplný opis predmetu zákazky, vrátane indikatívneho harmonogramu je uvedený v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na viazanosť ponuky sa požaduje zábezpeka vo výške: 100 000,00 EUR (slovom stotisíc euro).

Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

V zmysle § 32 ods. 1 ZVO, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov (§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z.z., § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z.) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania a obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov (Zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania a obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak v § 32 ods. 3 ZVO nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

K podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač preukazuje existenciu oprávnenia vykonávať projektovú činnosť v stavebníctve aj oprávnenie vykonávať stavebné práce.

Úplný opis podmienok účasti osobného postavenia je uvedený v časti F. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladoch.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 ZVO (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):

podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO - prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uchádzač preukáže prehľad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške (kumulatívne) minimálne 50 000 000,00 EUR (slovom päťdesiat miliónov euro).

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/).

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Požiadavky na vykonanie zákazky sú obsiahnuté v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu

č. 6 súťažných podkladov.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/09/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:

Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa //www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html a totožná

záložka ako pri predkladaní ponúk.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do toho on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém IS EVO logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO.

Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa doručenia správy. Za okamih doručenia sa v systéme IS EVO považuje okamih jej odoslania v systéme IS EVO, a to v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky za viazanosť ponuky za podmienok určených v súťažných podkladoch.

V rámci poskytnutia súčinnosti pred uzavretím zmluvy úspešný uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dôkaz o existencii poistenia a záručnú listinu za podmienok určených v súťažných podkladoch.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) a § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na uskutočnenie stavebných prác.

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie

ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia

zmluvy, nie je predmetné verejné obstarávanie zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2022