Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 417519-2022

01/08/2022    S146

България-Бургас: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

2022/S 146-417519

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА БУРГАС
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. Александровска № 26
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Мария Златева
Електронна поща: m.zlateva@burgas.bg
Телефон: +359 56907269
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.burgas.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16058
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване и офис – обзавеждане за нуждите на Анаеробна инсталация Бургас“ в две обособени позиции

Референтен номер: 93-ОП22-31
II.1.2)Основен CPV код
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване и офис – обзавеждане за нуждите на Анаеробна инсталация Бургас“ в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1. Доставка на лабораторно оборудване.; Обособена позиция №2. Доставка и монтаж на офис – обзавеждане.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 40 070.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лабораторно оборудване

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на регион Бургас, находяща се в имот с идентификатор 07079.605.670;

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на лабораторно оборудване, съгласно техническа спецификация, неразделна част от Документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас".

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 073-194635
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 52441
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на араеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на регион Бургас"

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/07/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЛАБТЕХ ЕООД
Национален регистрационен номер: 115752045
Пощенски адрес: ул. Иван Андонов № 13
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 41 600.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 40 070.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

договор №93-ОП22-31/2/26.07.2022г. по Обособена позиция №1

Предмет на договора:"Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на араеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на регион Бургас с технически характеристики и предназначение, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 1) и офертата на Изпълнителя съставляваща: Техническото и Ценовото предложение за изпълнение на поръчката (Приложения № 2 и № 3), неразделна част от Договора."

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.225, ал.1 от ЗОП, в двумесечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/07/2022