Lieferungen - 420130-2022

Submission deadline has been amended by:  73488-2023
02/08/2022    S147

România-Odobești: Instrumente optice şi de astronomie

2022/S 147-420130

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ORASUL ODOBESTI (CONSILIUL LOCAL al ORASULUI ODOBESTI)
Număr naţional de înregistrare: R 4297827
Adresă: Strada: Libertatii, nr. 113
Localitate: Odobesti
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Cod poștal: 625300
Țară: România
Persoană de contact: MONICA MARIA TEODOR
E-mail: achizitiipublice.odobesti@gmail.com
Telefon: +40 237675224
Fax: +40 237676590
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaodobesti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153079
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitia de echipamente tehnice – telescoape si accesorii - aferente proiectului „CONSTRUIRE OBSERVATOR ASTRONOMIC IN ORASUL ODOBESTI”

Număr de referinţă: 4297827_2022_PAAPD1365919
II.1.2)Cod CPV principal
38630000 Instrumente optice şi de astronomie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul achizitiei îl reprezintă furnizare dotari specifice – telescoape și accesorii - în scopul realizarii obiectivului „CONSTRUIRE OBSERVATOR ASTRONOMIC IN ORASUL ODOBESTI” , respectiv, astrograf, binocluri, telescoape, prisme, camere, filtre, oculare și alte accesorii de astronomie.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 640 458.33 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38631000 Binocluri
38635000 Telescoape
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

ODOBESTI , JUDETUL VRANCEA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul achizitiei îl reprezintă furnizare dotari specifice – telescoape și accesorii - în scopul realizarii obiectivului „CONSTRUIRE OBSERVATOR ASTRONOMIC IN ORASUL ODOBESTI” , respectiv, astrograf, binocluri, telescoape, prisme, camere, filtre, oculare și alte accesorii de astronomie, așa cum au fost descrise în caietul de sarcini și în fisele tehnice. Orice referire din cuprinsul caietului de sarcini, prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea "sau echivalent".. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15. In conformitate cu prevederile art 160 si 161 din Legea nr 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cel mai tarziu cu 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare al produselor / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 365
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Odobesti. cod SMIS 125913.

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul este finantat din fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Operational Regional POR 2014-2020, Axa prioritara 13. SPRIJINIREA REGENERARII ORASELOR MICI SI MIJLOCII, Prioritatea de investitii 9b OFERIREA DE SPRIJIN PENTRU REVITALIZAREA FIZICĂ, ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN REGIUNILE URBANE ȘI RURALE, Obietivul specific 13.1 ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici (Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Pentru persoanele juridice/fizice straine: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute in cadrul cerintei, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la articolele mai jos mentionate, AC accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative/judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016. Documente justificative: Caziere judiciare pentru operatorul economic si membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si persoanele cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la: art.165 din Legea nr. 98/2016. Documente justificative: Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul depunerii acestor documente - formulare tip emise de organismele competente, pentru toate punctele de lucru. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

3. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.167 din Legea nr. 98/2016.

Documente justificative: Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art.167 alin (2), art.171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

4. Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 Se solicita declaratie de neincadrare in prevederile art. 59 și 60 din LG 98/2016, aceasta se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) Persoane cu functii de decizie: Nicolas Gheorghe Daniel - Primar, Cristea Florentin – Viceprimar; Ordonator principal de credite; Bouros Stefan – Secretar UAT; Membru în comisia de evaluare a ofertelor; , Monac Florin – Director executiv, Direcția Economica și Investitii, Membru în comisia de evaluare a ofertelor; Vetrescu Florin – Director executiv Direcția Administratie și patrimoniu; Presedinte cu drept de vot în comisia de evaluare a ofertelor, Miron Gianina-Larisa – Consilier juridic, Membru în comisia de evaluare a ofertelor, Teodor Monica-Maria – Consilier Achizitii Publice, Membru în comisia de evaluare a ofertelor, Milea Adriana Emilia, Inspector , Membru în comisia de evaluare a ofertelor; Manea-Sandu Andreea-Daniela – Consilier juridic, Membru în comisia de evaluare a ofertelor, Agafitei Victor-Cristian – Inspector Investitii, Membru supleant în comisia de evaluare a ofertelor, Cotirlan Mariana – Șef serviciu Buget-Contabilitate, Membru supleant în comisia de evaluare a ofertelor, Vlasceanu Razvan – Șef birou Relații publice, Membru supleant în comisia de evaluare a ofertelor, Consilieri locali– Agafitei Adela-Corina, Alexandru Nicolae, Codrescu Claudia, Coman Daniela-Anisoara, Chiriac Gabriel, Dan Andreea Madalina, Filote Neculai, Ghetla Violeta, Isac Dan, Nedelcu Mihai, Opris Mihai Sorin, Pasăre Cosmin Constantin, Sandu Corina-Violeta, Teluta Ghiorghe.

Precizari:

1. Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, obligatie prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4) si art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiecare operator economic va completa, dupa autentificare, direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, autoritatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Acestea sunt generate automat în scopul includerii în dosarul achiziției. Documentele care sustin DUAE, vor fi solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc în urma finalizarii analizei ofertelor.

2. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

3. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia; acordul de subcontractare, dupa caz;

acordul de asociere, dupa caz; declaratie de neincadrare in prevederile art. 59 și 60 din LG 98/2016.

Nedepunerea acestor documente odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa depună documente care sa ateste: - o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta; - ca operatorul economic este legal constituit; - ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii; - ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se solicita ca ofertantul sa fie autorizat de organele competente pentru executia și/sau furnizarea produselor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie (certificat constatator ONRC cu codul CAEN autorizat pentru productia și/sau comercializarea produselor ce urmează a fi achizitionate).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative: Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta (documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna). Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia. În cazul unei asocieri/subcontractari, fiecare asociat/subcontractant este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol, respectiv fiecare asociat/subcontractant este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Prin examinarea Certificatului constatator privind activitatile declarate incadrate in clasele CAEN, autoritatea contractanta va verifica daca printre activitatile pe care operatorul economic este autorizat potrivit legii sa le desfasoare, se regasesc acelea care corespund obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit. Cerintele referitoare la atestarea sau apartenenta din punct de vedere profesional, sunt solicitate de asemenea, deoarece constituie dovezi suplimentare in ceea ce priveste demonstrarea abilitatilor tehnico-profesionale ale operatorului economic, pentru atribuirea contractului de furnizare.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta nr. 1: Experienta similara: Lista principalelor livrari de produse efectuate din gama celor pe care autoritatea contractanta urmează sa le achizitioneze, efectuate în ultimii trei ani, din care sa rezulte ca au furnizat produse, continind valori, perioade de livrare, beneficiari , indiferent dacă aceștia din urma sunt autorități contractante sau beneficiari privati, din care sa rezulte ca are experiența similara. Ofertantul/candidatul va prezenta ca experiența similara unul sau maxim cinci contracte în cadrul cărora a livrat produse din gama celor pe care autoritatea contractanta urmează sa le achizitioneze, cu valoare cumulata de minim 4.000.000,00 lei fără TVA. Nivelul valoric impus acestor livrari se confirma prin prezentarea de contracte, facturi , certificate constatatoare/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNRCerinta nr. 2: Informatii Privind Sustinerea Capacitatii Tehnice Si Profesionale a ofertantului/grupului de operatori economici : Capacitatea tehnica și/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, în conformitate cu art. 182 din Legea nr.98/2016, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului, resursele tehnice si profesionale invocate.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016. Cerinta nr. 3: Informatii Privind Asocierea. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, pentru fiecare asociat se vor prezenta toate documentele solicitate la Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei. Asociatii, nu trebuie sa se afle în situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165, art 167 din Legea 98/2016. Se va prezenta Acordul de asociere. Nu este necesara legalizarea din punct de vedere formal a asocierii in momentul depunerii ofertei. Daca oferta va fi declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, printr-un acord in care vor fi reglementate aspectele necesare pentru buna derulare a contractului care face obiectul acestei proceduri.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165, art 167 din Legea 98/2016.Se va prezenta Acordul de subcontractare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cerinta nr. 1: Pentru fiecare contract mentionat, ofertantul clasatul pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va atasa documente justificative (copii ale contractelor, facturi de livrare , recomandare sau alte certificate, sau alte documente prin care sa se confirme în mod obligatoriu, date referitoare la: beneficiarul contractului; tipul produselor livrate, similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea contractului sau a partii din contract pentru care s-a efectuat receptie; proces verbal de predare primire.Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documentele solicitate pentru fiecare contract prezentat pentru indeplinirea cerintei, insotite de traducere autorizata. Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractelor prezentate drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.Cerinta nr. 2: In DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE- Va fi prezentat și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului.Prin angajamentul ferm, terțul confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului. Totodată, conform prevederilor art.184 din L.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului. - Terțul/terții susținători vor completa separat DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate, corespunzător susținerii acordate.- Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.Cerinta nr. 3: În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte; - În cadrul ofertei va fi prezentat acordul de asociere; - Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Nedepunerea odata cu oferta, a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale asociatului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți.- Atât ofertantii cât și subcontractantii vor completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (3) din Legea 98/2016 privin achizitiile publice, cu modificarile și completarile ulterioare.- Odată cu DUAE se va prezenta și acordul de subcontractare - Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea AC, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Nedepunerea odata cu oferta, a acordului de subcontractare constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/09/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 01/01/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/09/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare și transmitere a datelor : solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electonice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea „Documente, clarificari și decizii” din cadrul anuntului de participare . Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire , operatorii economici se vor inregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din HG nr. 395/2016 și vor transmite solicitarile avind în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016 precum și cele de la act 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legătura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea „Intrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul interimar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordind în termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii nr. 455/2001. In cazul in care se constata ca urmare a pretului similar ofertat, ca doua sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc, pentru departajare ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens la solicitarea comisiei de evaluare, ofertantii vor prezenta in SEAP in termenul acordat propunerea financiara cu un nou pret. NOTA: In cazul in care ofertantii intampina dificultati de natura tehnica in ceea ce priveste transmiterea documentelor in SEAP cat si a pretului total al ofertei in spatiul dedicat criptat de sistemul electronic, rugam ca acestia sa contacteze operatorul serviciului SEAP.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/07/2022